politológia II. stupeň

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu (číslo): politológia, 16494

Stupeň vysokoškolského štúdia: II. stupeň vysokoškolského vzdelávania

ISCED-F kód stupňa vzdelávania: ISCED 97 – 5A; ISCED 2011 - 767

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Študentská 2, 911 50 Trenčín

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: politické vedy / 0312 politické vedy a občianska náuka podľa ISCED-F 2013

Typ študijného programu: akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: magister - Mgr. 

Forma štúdia: denná/externá

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský

Štandardná dĺžka štúdia: 2 akademické roky denná forma

                                          3 akademické roky externá forma

Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do  1. roku štúdia v externej forme mení na 2 roky.

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 22.6.2022

Plánovaný počet prijatých študentov do prvého ročníka: 15 denné / 10 externé

Skutočný počet uchádzačov v prvom ročníku: 13 denných / 6 externých

 

Ciele vzdelávania a profil absolventa

Cieľom vzdelávania študijného programu politológia II. stupeň je:

 • ·     vychovávať študentov v súlade s verejným záujmom a požiadavkami praxe a vytvárať podmienky pre ich úspešné uplatnenie v budúcom zamestnaní;

 • poskytnúť komplexnú podporu pri vytváraní adekvátnej odbornej vedomostnej bázy, získavaní poznatkov a skúmaní spoločenských javov;
 • prispieť k rozvoju odborných zručností a posilneniu všeobecných a špecifických spôsobilostí využiteľných pri rôznych kariérnych dráhach a osobnostnom rozvoji, ako napríklad kritické a analytické myslenie, systematické učenie sa, aktívne riešenie problémov a prijímanie rozhodnutí;
 • rozvojom prenositeľných spôsobilostí viesť študentov k spoločenskej zodpovednosti, aktívnemu občianstvu, demokratickým hodnotám, ľudským právam a akceptovaniu hodnôt či postojov iných ľudí;

Plnenie jednotlivých cieľov je zabezpečené prostredníctvom predmetov študijného plánu, a to z hľadiska ich obsahu, druhu vzdelávacích činností alebo spôsobu hodnotenia. Napríklad, prenositeľné spôsobilosti, ktoré môže absolvent využívať v rôznych kariérnych a životných dráhach sú zabezpečené seminármi špecializovaných predmetov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie analytického a tvorivého myslenia, informačnej gramotnosti či písomného prejavu (napr. predmety Metodológia výskumu v politológii, Volebné prieskumy, Seminár k diplomovej práci, atď.). V rámci cvičení/seminárov pri odborných politologických predmetoch si študenti vypracovaním konkrétnych zadaní a interaktívne zameranými aktivitami budujú tiež vzťah k hodnotám demokracie, ľudským právam či aktívnemu občianstvu (napr. predmety Súčasné teórie demokracie, Kapitalizmus, socializmus a demokracia, atď.). Tvorbou prezentácii, seminárnych prác a diplomovej práce zasa študent získava spôsobilosť formulovať a prezentovať svoje postoje, argumentovať, aplikovať nadobudnuté poznatky a riešiť zadané úlohy alebo nastolené problémy. Časť predmetov obsahuje vzdelávacie aktivity a hodnotené výstupy v anglickom jazyku, čím sa zvyšuje kompetencia absolventa komunikovať a pracovať v cudzojazyčnom prostredí. Rozsah cudzojazyčnej zložky v predmete je vymedzený v informačnom liste predmetu, pričom všetci pedagógovia, ktorí budú vyučovať v cudzích jazykoch, majú určité skúsenosti v takomto prístupe, resp. majú adekvátne vzdelanie, ktoré im zaručuje primerané odborné vyjadrovanie.

Výstupy vzdelávania v zmysle Európskeho, resp. Slovenského kvalifikačného rámca:

Absolvent (vedomosti):

 • rozširuje svoje vedomosti z dejín politického myslenia o  súčasné politické myslenie v oblasti politických ideológií, demokracie a medzinárodných vzťahov a rozumie širšiemu sociálnemu kontextu, v ktorom sa formuje;
 • vie vysvetliť špecifické politologické teórie a koncepty aj s využitím poznatkov z iných vedeckých disciplín, ako napr. sociológia, história alebo ekonómia, a rozoznáva interdisciplinárny presah skúmaných javov;      
 • vie rozlíšiť, interpretovať a porovnať teoretické koncepcie demokracie zohľadňujúc komplexnosť spoločenskej reality a úroveň poznania v politickej vede;
 • vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie na konkrétnom príklade, resp. riešenej úlohe.

Absolvent je schopný (zručnosti):

 • viesť výskum, komunikovať a prezentovať politologické témy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe;
 • na základe nadobudnutých vedomostí vytvoriť vlastné teoretické koncepcie a modely skúmaných javov, zohľadňujúc širší sociálny kontext a aktuálne poznanie v odbore;
 • zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a názory za pomoci relevantných argumentov a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
 • kriticky posúdiť aktuálne spoločenské a politické trendy alebo problémy a formulovať hypotézy o ich vývoji, resp. načrtnúť možné alternatívy vývoja;
 • vysoko samostatne, vedecky a odborne riešiť zadané úlohy/problémy teoretického aj praktického charakteru v oblasti politickej vedy a dospieť  k originálnym záverom;
 • aplikovať poznatky z metodológie výskumu v spoločenských vedách k vytvoreniu originálneho výskumného dizajnu s vhodnými metodologickými a teoretickými prístupmi, metódami a vlastnými hypotézami;

Absolvent má kompetentnosť (samostatnosť a zodpovednosť):

 • riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
 • pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v  štátnej správe a samospráve,
 • v  mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných  organizáciách či v mediálnej sfére;
 • využívať osvojené metódy učenia sa pri ďalšom formálnom či neformálnom vzdelávaní;
 • pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.
 • formulovať vlastné názory a odborné stanoviská, založené na teoretických poznatkoch, faktoch, logických myšlienkových postupoch a vlastných zisteniach z realizovaných výskumov;
 • samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách, a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;

Indikované povolania

Študent je v čase absolvovania štúdia pripravený uplatniť sa ako:

 • Politológ
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
 • Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
 • Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov

Uplatniteľnosť

Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov:

Katedra politológie je jediným vzdelávacím a vedecko-výskumným pracoviskom v študijnom odbore 26. politické vedy v Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji. Absolventi študijného programu politológia majú potenciál uplatniť sa v orgánoch štátnej správy či územnej samosprávy alebo v ústredí, resp. regionálnych štruktúrach záujmových a politických organizácií (napr. politické strany, profesijné združenia, mimovládne organizácie). Katedra politológie každoročne eviduje dopyt zo strany potenciálnych zamestnávateľov (napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada Slovenskej republiky, Amnesty International) ohľadne stáži študentov politológie v ich organizáciách.

Absolventi študijného programu politológia sa v internom prieskume vyjadrili, že počas štúdia  získali vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré využívajú aj v práci mimo odboru, ktorý študovali.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:

Koeficient uplatnenia absolventov v praxi (KAP) na rok 2021 je 85,71%. Zo 14 absolventov z ak. roku 2018/2019 si zamestnanie nenašli dvaja absolventi. V prípade spoločensko-vedných disciplín však platí, že absolventi si hľadajú zamestnanie dlhšie, a to vzhľadom na obmedzenejší dopyt na trhu práce, resp. pracovné ponuky mimo bydliska absolventov. V dlhodobom horizonte  sa však podľa interného prieskumu z roku 2022 uplatniteľnosť absolventov pohybuje na úrovni 94 % (vyjadrilo sa 150 respondentov zo 450 oslovených absolventov).

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba):

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi sa realizuje prostredníctvom formulára “Spätná väzba zamestnávateľa”, ktorá je súčasťou hodnotenia študentov zúčastňujúcich sa odbornej praxe. V ak. roku 2021/2022 v študijných plánoch nie je zahrnutý predmet Odborná prax, avšak, v ak. roku 2022/2023 bude predmet do odporúčaného študijného plánu zaradený. V roku 2021 boli možnosti odbornej praxe vzhľadom na pandemickú situáciu obmedzené. Študenti sa jej nezúčastnili. Spätná väzba zamestnávateľov sa však zisťuje a zohľadňuje v rámci pôsobenia Rady pre študijný program, v ktorej majú zastúpenie aj predstavitelia zamestnávateľov a tiež prostredníctvom formulára
F-2U0013-11-00 Stanovisko/vyjadrenie relevantných zainteresovaných strán, ktoré je súčasťou žiadosti o zosúladenie študijného programu so štandardmi Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Študijný plán

Študijný plán spolu s informačnými listami je zverejnený v sekcii Štúdium, časť Študijné plány a informačné listy.

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy predmetov študijného programu sú zverejnené spolu so študijným plánom v sekcii Štúdium, časť Študijné plány a informačné listy.

Aktualizované informačné listy sú dostupné v akademickom systéme AIS2.

Témy záverečných prác študijného programu

Harmonogram štúdia

Aktuálny harmonogram štúdia je zverejnený v sekcii Štúdium, časť Harmonogram štúdia.

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za študijný program politológia:

2. stupeň (denná a externá forma)

prof. Uroš Pinterič, PhD.– hlavná zodpovednosť

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

PhDr. Simona Chuguryan, PhD.

Učitelia študijného programu:

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

prof. Uroš Pinterič, PhD.

prof. Ľudmila Lipková, CSc.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

PhDr. Simona Chuguryan, PhD.

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

PhDr. Matej Mindár, PhD.

Mgr. Marián Bušša, PhD.

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

doc. Rudolf Kucharčík, PhD. - externý pedagóg

PhDr. Erich Vladár - externý pedagóg

Študijní poradcovia:

1. ročník: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.                              

2. ročník: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.        

Študijný poradca pre zahraničných študentov, koordinátor pre Erasmus:

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

Študijná referentka, koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

PhDr. Katarína Hrnčárová

Kontakty na pedagógov sú zverejnené v sekcii Zamestnanci. Informácie o pedagógoch je tiež možné nájsť v Registri zamestnancov vysokých škôl ich publikačnú činnosť v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ). Informácie k ubytovaniu (zabezpečuje Rektorát TnUAD) sú zverejnené na internetovej stránke TnUAD.

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

Bc. Roman Smirnov, člen Akademického senátu TnUAD

Bc. Nikolaj Tarnek, člen Akademického senátu TnUAD   

Paulína Šávoltová, členka pracovnej skupiny Rady pre vnútorne hodnotenie pre študijný odbor 26. politické vedy

Katarína Hrnčárová, členka Rady pre študijný program

Bc. Marcel Škvarka, člen Rady pre študijný program

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Materiálno-technologická základňa pre študentov študijného programu politológia je dostačujúca. Moderné materiálno-technologické vybavenie je bežnou súčasťou pracovného prostredia, zamestnávatelia preto od uchádzačov prirodzene vyžadujú vysoký stupeň technologickej gramotnosti. Z tohto dôvodu študijný program kladie dôraz na to, aby študenti modernú techniku využívali už počas svojich prezentácií a priebežného hodnotenia vedomostí a zručností na jednotlivých predmetoch.

Študijný program disponuje troma zmodernizovanými učebňami s kapacitou 30- 50 miest, vybavenými IKT technikou (počítač, dataprojektor). Kvôli inovatívnej forme výučby, využívajúcej aj zvukove a obrazové materiály, sa v učebniach upravilo ozvučenie a v záujme zdokonaľovania prezentačných zručností študentov sa prikúpili ovládače na prezentácie. Katedra politológie má tiež k dispozícii interaktívnu tabuľu a zariadenie na online prenos.

Moderná komunikačná technika umožňuje v mimoriadnej situácii realizovať výučbu či dokonca štátne skúšky dištančne, a to na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s nevyhnutnými podmienkami uvedenými v Študijnom poriadku. Okrem učební Katedry politológie môže študijný program využívať nadštandardne vybavené univerzitné prednáškové miestnosti (s kapacitou až do 250 miest) a zariadenie študentského rádia. Výučba v študentskom rádiu má dôležitý význam najmä pri rozvoji špecifických zručností potrebných pre prax (verbálne, komunikačné a prezentačné schopnosti), a realizuje sa najmä v rámci povinne voliteľných predmetov Politická komunikácia a politický marketing alebo Rétorika a prezentačné zručnosti. Študenti majú k dispozícií študentskú miestnosť katedry vybavenú počítačmi s prístupom do elektronických databáz odborných časopisov a softwarom MS OFFICE. Miestnosť zároveň slúži ako katedrová knižnica a študovňa s viac ako sto knižnými titulmi. Pre potreby študijného programu je na Katedre politológie zriadená moderná zasadacia miestnosť pre 18 ľudí, ktorá je využívaná aj ako reprezentačná miestnosť pre katedrové a univerzitné aktivity.

Študenti aj pedagógovia môžu pre svoje školské aj mimoškolské odborné aktivity využívať aj Študentské centrum, ktoré sa nachádza v trakte učební Katedry politológie. Študentské centrum je dizajnované primárne pre potreby študentstva a vytvára ideálne podmienky pre špecifické školské a mimoškolské aktivity (napr. workshopy, besedy, semináre). Zámerom správcu Študentského centra je podpora študentskej mobility, kreatívnych a podnikateľských aktivít študentov či kariérneho poradenstva.

Každý vyučujúci má zriadenú kanceláriu s potrebnou IKT technikou (počítač, tlačiareň) a vybavením pre online výučbu. Jednotlivé kancelárie  zabezpečujú dostatočný priestor a súkromie pre plnenie pedagogických resp. vedecko-výskumných činností.  Viacerí pedagógovia tiež disponujú vlastným notebookom, prezentérmi a reproduktormi. Miestnosti Katedry politológie s dostupnou technikou môžu študenti či pedagógovia využívať všetky pracovné dni a soboty počas trvania akademického roka. Na základe súhlasu vedenia katedry v nich môžu realizovať aj mimoškolské aktivity rozvíjajúce ich vedomosti a zručnosti v študijnom odbore.

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu:

Pedagóg do informačných listov predmetov zadáva pre študentov dostupnú literatúru, či už prostredníctvom sprístupnených elektronických databáz alebo katedrovej, resp. univerzitnej knižnice. Pedagóg môže na prípravu poskytnúť aj vlastné materiály vo forme prezentácií a výpiskov. Katedra politológie pre zabezpečenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti študijného programu politológia každý rok rozširuje knižničný fond o nové tituly v počte približne 30 kusov. Katedra tak disponuje aktuálnymi a kvalitnými publikáciami z oblasti politológie, medzinárodných vzťahov či sociológie. Každý pedagóg zadáva požiadavku na nové publikácie s prihliadnutím na predmety, ktoré vyučuje, resp. na výskum, ktorý v rámci výskumných projektov realizuje. Viac ako 50 kníh tvorí odborná literatúra v cudzom jazyku.

Študenti majú k dispozícii katedrovú knižnicu a univerzitnú knižnicu TnUAD, kde môžu 5 krát v týždni využívať prezenčné alebo absenčné výpožičky. Okrem toho je vo všetkých priestoroch univerzity s počítačovou sieťou možnosť získať prístup do 33 licencovaných databáz a dostať sa k 30 169 on-line periodikám (údaj z roku 2020). Prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov je pre študentov študijného programu politológia zabezpečený v študentskej miestnosti cez počítače pripojené na univerzitnú počítačovú sieť.

Možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia

Študenti môžu v rámci športového vyžitia využívať telocvičňu a posilňovňu v budove A Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Trenčíne. Trenčianska univerzita zastrešuje hokejový tím Gladiators TnUAD, pôsobiaci v európskej univerzitnej lige EUHL, čo dáva športovo zdatným študentom jedinečnú príležitosť zapojiť sa do tréningov či zápasov kvalitnej univerzitnej ligy.

Mesto Trenčín sa v roku 2026 stane Európskym hlavným mestom kultúry, k čomu prispeli aj aktivity Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Univerzita sa preto bude naďalej aktívne podieľať na mnohých aktivitách a podujatiach spojených so ziskom tohto významného titulu.

Ďalšie kultúrne aktivity ponúka univerzitné rádio Trenchtown, duchovné potreby zasa napĺňa Univerzitné pastoračné centrum. Rozvíjaniu sociálnych vzťahov medzi študentmi univerzity napomáha Študentské centrum, nedávno zriadená moderná oddychová zóna v exteriéri univerzity alebo zmodernizovaná univerzitná kaviareň, využívaná na neformálne aktivity študentov. Trenčianska univerzita sa zapája do mnohých moderných ekologických a komunitných a verejnoprospešných projektov. Patrí medzi úspešné subjekty participujúce na projekte „Do práce na bicykli“, zriadila Detský kútik pre deti študentiek a v roku 2022 štartuje jedinečný projekt zdieľania elektrických bicyklov a skútrov v rámci projektu Zelená univerzita. Trenčianska univerzita tiež v roku 2022 rozbieha Kreatívne centrum, ktoré vytvára „priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu, tvorivosti a profesionalizáciu zručností v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu“. Pre študentov je tiež zriadená Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v študijnom odbore Politické vedy alebo príbuznom študijnom odbore.

Postupy prijímania na štúdium:

Prihlášku je možné podať elektronicky, alebo na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). Spolu s prihláškou zašle uchádzač aj povinné prílohy prihlášky (všetci okrem absolventov CUP Katedry politológie TnUAD):

 • notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu.
 • tohoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Povinné prílohy prihlášky o absolvovaní štúdia sa nevyžadujú od absolventov CUP Katedry politológie TnUAD).

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

 

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Študenti hodnotia kvalitu výučby a pedagógov študijného programu dva krát ročne (na konci zimného a letného semestra). Hodnotenie prebieha anonymne dotazníkovou formou cez aplikáciu MS FORMS. Študentovi je na oficiálny študentský e-mail odoslaná informácia o možnosti hodnotiť jednotlivé predmety podľa vopred určeného rozpisu (systém vzorkovania). Študenti každého ročníka hodnotia minimálne 2 predmety v zimnom a 2 predmety v letnom semestri. Po  hodnotení študentov sú výsledky spracované a prerokované na porade vedenia katedry. Vedenie katedry výstupy študentov vyhodnocuje a komunikuje s konkrétnym pedagógom. Výsledky sú tiež zverejnené v pravidelných hodnotiacich správach garanta študijného programu a ďalších hodnotiacich správach.         

Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu:

Výsledky spätnej väzby sú prerokované na porade vedenia katedry, kedy môže vedenie v prípade závažných zistení prijať neodkladné opatrenie.

Výsledky spätnej väzby študentov sú tiež uvedené v pravidelných hodnotiacich správach garanta študijného programu a ďalších hodnotiacich správach (napr. Pravidelná hodnotiaca správa o realizovaných študijných programoch), ktoré sú následne prerokované v orgánoch vnútorného systému zabezpečenia a hodnotenia kvality (napr. Rada pre vnútorné hodnotenie,  Rada pre študijný program).  Povinnou súčasťou pravidelných hodnotiacich správ sú hlavné závery a návrhy opatrení.

V súlade s „Organizačnou smernicou 2-U-013 Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne“ navrhujú opatrenia na odstránenie zistených nedostatok alebo zvyšovanie kvality študijného programu aj iné orgány zapojené do systému vnútornej akreditácie (napr. pracovné skupiny RVH, zástupcovia študentskej časti Akademického senátu). Vo vyššie uvedených orgánoch majú zastúpenie aj študenti, absolventi, zástupcovia zamestnávateľov či iných zainteresovaných strán, ktorí tak tiež participujú na prijímaní opatrení na zlepšenie.

Raz ročne sa v rámci systému manažérstva kvality spracúva SWOT analýza pracoviska a analýza rizík, s cieľom zvyšovať kvalitu pracoviska a zabezpečovaných študijných programov.         

Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu:

Spätná väzba absolventov je realizovaná cez univerzitnú iniciatívu Alumni klub – Klub absolventov , ktorý funguje na platforme Akademického informačného systému AIS2. Katedra politológie TnUAD proaktívne oslovila absolventov študijného programu politológia a zapojila ich do procesov zvyšovania kvality študijného programu politológia, a to v roku 2017 a opäť v roku 2022.

V roku 2017 sa prieskumu zúčastnilo 54 respondentov, v roku 2022 až 175 respondentov (38% oslovených absolventov), z toho 6 študentov externej formy štúdia.

V roku 2022 83,33 % absolventov magisterského študijného programu politológia hodnotili kvalitu vzdelávania počas ich štúdia ako veľmi dobrú alebo skôr dobrú. Možnosť skôr zlá alebo veľmi zlá zvolilo 7,89% respondentov.

Až 7 zo 9 respondentov, ktorí označili výučbu na Katedre politológie za skôr zlú alebo veľmi zlú, končilo štúdium ešte pred rokom 2015. Za najčastejšie nedostatky absolventi považovali nedostatok odbornej praxe počas štúdia a nedostatočný priestor venovaný rozvoju jazykových zručností.

Pri zosúladení študijného programu politológia so štandardmi SAAVS sa zohľadňujú aj pripomienky a návrhy absolventov, čo vyústilo do posilnenia predmetov a vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj jazykových zručností a iných prenositeľných spôsobilostí. Absolventi sa totiž okrem iného vyjadrili, že aj keď nepracujú v odbore, ktorý študovali (napr. kvôli nedostatku pracovných príležitostí alebo vzdialenosti od bydliska), vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom programu politológia v praxi využívajú. V reakcii na dotazník spokojnosti absolventov sa tiež oproti ostatnej verzii študijných plánov posilnila váha odbornej praxe.

Zástupkyňa absolventov študijných programov politológia je od roku 2022 členkou Rady pre študijný program a má tak priamy vplyv na monitorovanie kvality študijného programu, pričom zároveň môže navrhovať opatrenia na jej zvyšovanie.

Ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa študijného programu

Opis študijného programu