Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia pre nekončiace ročníky

Zimný semester

Výučba (12 týždňov)

28.09.2020 - 19.12.2020

Skúškové obdobie

(6 týždňov + 2 dni)

21.12.2020 - 13.02.2021

 

Zimné prázdniny

23.12.2020 – 02.01.2021

Letný semester

Výučba

(12 týždňov)

15.02.2021 - 15.05.2021

Veľkonočné prázdniny

01.04.2021 – 06.04.2021

Skúškové obdobie

(6,5 týždňa)

17.05.2021 - 30.06.2021

Letné prázdniny

01.07.2021 - 31.08.2021

 

Tvorba rozvrhu

 

Odovzdanie žiadostí o individuálny študijný plán v zimnom semestri        do 14. septembra 2020

Odovzdanie žiadostí o individuálny študijný plán v letnom semestri          do 5. februára 2021

Zverejnenie tém bakalárskych (BP) a diplomových prác                                     október

Prihlasovanie sa na témy BP a DP                                                                     november       

Schválenie tém BP a DP:                                                                                   december

Zverejnenie rozvrhu za ZS pre študentov a učiteľov                                           september

Zverejnenie rozvrhu za LS pre študentov a učiteľov                                           január 

Zverejnenie tém dizertačných prác na AR                                                           január

Zápisy na ak. rok 2019/2020

Fyzický zápis do 1. roku Bc. a Mgr. štúdia – I. etapa                                         26. august 2020

Fyzický zápis do 1. roku Bc. a Mgr. štúdia – II. etapa                                        2. september 2020

Elektronický zápis do 2. a vyššieho roku štúdia                                                2. - 11. september 2020

 

Harmonogram štúdia pre III. stupeň:

- denné štúdium, 2. ročník

Odovzdanie projektu dizertačnej práce do 18. 9. 2020.

Plánovaný termín obhajoby projektu dizertačnej práce a dizertačnej skúšky od 19. 10. do 23. 10. 2020.

Náhradný termín obhajoby projektu dizertačnej práce a dizertačnej skúšky bude v januári 2021.

- externé štúdium, 2. ročník

Odovzdanie projektu dizertačnej práce do 7. 5. 2021.

Plánovaný termín obhajoby projektu dizertačnej práce a dizertačnej skúšky od 1.6.2021.
do 11.6.2021.

Náhradný termín obhajoby projektu dizertačnej práce a dizertačnej skúšky bude v auguste 2021.

 

Prijímacie skúška na AR 2020/2021

Plánovaný termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium                   jún 2021.

Harmonogram štúdia pre končiace ročníky – študijný program Politológia

Zimný semester

Výučba (12 týždňov)

28.09.2020 - 19.12.2020

Skúškové obdobie

(6 týždňov + 2 dni)

21.12.2020 - 13.02.2021

 

Zimné prázdniny

23.12.2020 – 02.01.2021

 

Bakalárske štúdium

Výučba v letnom semestri (10 týždňov)                                        15.02.2021 – 24.04.2021

Veľkonočné prázdniny                                                                   01.04.2021 - 6.04.2021

Skúškové obdobie letného semestra                                            26.04.2021 – 19.05.2021

Prihlásenie sa na štátnu skúšku – júnový termín                             1.4.-3.5.2021

Odovzdávanie záverečných prác (aj CRZP)*                                3.5.2021

Posúdenie záverečných prác                                                            21.5.2021

Kontrola štúdia                                                                               20.05.2021 – 21.05.2021

Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce                               01.06.2021 – 04.06.2021

Promócie                                                                                          Jún 2021

 

Prihlásenie sa na štátnu skúšku – augustový termín                    12.5.2021-30.6.2021

Odovzdávanie záverečných prác pre opravný

a náhradný termín skúšok (aj CRZP)*                                          30.6.2021

Kontrola štúdia                                                                             01.07.2021 – 02.07.2021

Opravný a náhradný termín skúšok                                              august 2021

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termín

 

Magisterské štúdium

Výučba v letnom semestri (10 týždňov)                                      15.02.2021 – 24.04.2021

Veľkonočné prázdniny                                                                 01.04.2021 - 6.04.2021

Skúškové obdobie letného semestra                                           26.04.2021 – 19.05.2021

Prihlásenie sa na štátnu skúšku – júnový termín                        1.4.-3.5.2021

Odovzdávanie záverečných prác (aj CRZP)*                          3.5.2021

Posúdenie záverečných prác                                                       21.5.2021

Kontrola štúdia                                                                          20.05.2021 – 21.05.2021

Štátna skúška a obhajoba magisterskej práce                        01.06.2021 – 04.06.2021

Promócie                                                                                     jún 2021

 

Prihlásenie sa na štátnu skúšku – augustový termín                  12.5.2021-30.6.2021

Odovzdávanie záverečných prác pre opravný

a náhradný termín skúšok (aj CRZP)*                                         30.6.2021

Kontrola štúdia                                                                            01.07.2021 – 02.07.2021

Opravný a náhradný termín skúšok                                            august 2021

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termín

 

Doktorandské štúdium

Veľkonočné prázdniny                                                                  01.04.2021 - 6.04.2021

Odovzdávanie dizertačných prác (aj CRZP)*                               30.04.2021

Kontrola študijných povinností pred obhajobou

dizertačnej práce                                                                         17.05.2021 – 18.05.2021

Prihlásenie sa na štátnu skúšku                                                  18.5.2021

Obhajoba dizertačnej práce                                                         najneskôr august 2021

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Rigorózne štúdium

Prijímanie prihlášok                                                jesenný termín: 31. október 2020

                                                                               jarný termín: 30. apríl 2021

 

Odovzdávanie rigoróznej práce                             jesenný termín: 31. október 2020

                                                                               jarný termín: 30. apríl 2021

Termíny konania rigoróznej skúšky  a obhajoby rigoróznej práce                                 január 2021, jún 2021

Náhradný termín rigoróznej skúšky                                                                               august 2021