Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme

Riešiteľský kolektív:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 75 %

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. - vedúci riešiteľ

Mgr. Jaroslav Čársky - v projekte do 20. júla 2022

PhDr. Matej Mindár, PhD. - člen riešiteľského kolektívu

prof. Alexandru Burian, Dr. - v projekte do 15. 06. 2021

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 25 % 

doc.Ing. Michal Fabuš, PhD. - Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska

prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.  - zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska

Rok 2021

marec 2021

Riešiteľský kolektív pod vedením doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD. zostavil „Zborník príspevkov z odborného seminára 9.11.2020“ pod názvom „Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia k extrémizmu“. Jeho obsahom sú predovšetkým príspevky zamerané na príčiny nárastu extrémizmu na Slovensku medzi mladými ľuďmi. Niektoré z nich sa zároveň snažia navrhnúť možné riešenia k jeho potláčaniu formu edukácie v rámci základného a stredného školstva.

november 2021 – január 2022

Na prelome rokov 2021 a 2022 vedúci riešiteľ doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. v spolupráci s členom riešiteľského kolektívu PhDr. Matejom Mindárom, PhD. oslovili šestnásť stredoškolských pedagógov s aprobáciou Občianska náuka. Cieľom tohto výskumu bolo zmapovať akým spôsobom, sa vybraní pedagógovia vysporiadali s výučbou Občianskej náuky počas troch vĺn pandémie Covid-19 v rámci dištančného vzdelávania. Zároveň sa snažili zistiť aké digitálne didaktické pomôcky by boli vhodné pre stredoškolských študentov pri výučbe tohto predmetu pri dištančnej, ale aj prezenčnej forme vzdelávania. Pomocou štruktúrovaného rozhovoru oslovili v každom jednom samosprávnym kraji po dvoch učiteľoch – gymnázium a obchodná akadémia. Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia bol fakt, že výučba Občianskej náuky na gymnáziách a obchodných akadémiách, je oproti ostatným tipom stredných škôl na vyššej úrovni. Samotný priebeh výskumu dal obom členom kolektívu za pravdu.

Publikačná činnosť

marec 2021

Marcel Lincényi, Jaroslav Čársky - Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu: Recenzovaný zborník z odborného seminára, 2021, Vydavatelia: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Rok vydania 2021 ISBN 978-80-8075-948-3

Matej Mindár - Komparácia extrémistických politických strán v Maďarsku a na Slovensku , 2021. In: Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu: Recenzovaný zborník z odborného seminára. - Trenčín: TnUAD, 2021. - ISBN 978-80-8075-948-3. - s.158-171.

Jaroslav Čársky- Efektivita a financovanie volieb, ako nástroj demokracie v 21. storočí In: Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu: Recenzovaný zborník z odborného seminára. - Trenčín: TnUAD, 2021. - ISBN 978-80-8075-948-3. s. 21-39

Rok 2022

máj 2022

Vedúci riešiteľ doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényi, PhD. a člen riešiteľského kolektívu PhDr. Matej Mindár, PhD. sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie“ 6th International Conference on European Integration 2022“, usporiadanej Katedrou medzinárodných ekonomických vzťahov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Ostrave 19.-20. mája 2022, na ktorej prezentovali spoločný článok „Importance and Possibilities of Teaching European Topics in the Civic Education of Pupils in Secondary Education“. Jeho cieľom bolo predstaviť možnosti inovácie vzdelávania európskych tém v rámci predmetu Občianska náuka.

jún 2022

Člen riešiteľského kolektívu PhDr. Matej Mindár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022“, ktorú usporiadala Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 3. až 4. júna 2022. Autor so svojim článkom „Postoje a názory vybraných európskych politikov k rusko-ukrajinskej vojne“ komparoval prvé vyjadrenia vybraných popredných politikov Európskej únie a jej členských štátov k rusko-ukrajinskému vojenskému konfliktu.

november 2022

Pozvánka na odborný seminár DIGITALIZÁCIA OBČIANSKEJ NÁUKY V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE

Publikačná činnosť

máj 2022

Marcel Lincényi - Matej Mindár - Importance and Possibilities of Teaching European Topics in the Civic Education of Pupils in Secondary Education. In: International Conference on European Integration 2022, 1. vyd. – Ostrava (Česko) : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2022. – ISBN 978-80-248-4604-0. – ISBN (elektronické) 978-80-248-4605-7. – ISSN 2571-029X. – ISSN (online) 2788-0958, s. 401-408

jún 2022

Matej Mindár - Postoje a názory vybraných európskych politikov k rusko-ukrajinskej vojne. In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 [03.06.2022-04.06.2022, Slovensko]. Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. – ISBN 978-80-225-4958-5. – ISSN 2585-9404, s. 252-260