Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme

Riešiteľský kolektív:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 75 %

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. - vedúci riešiteľ

Mgr. Jaroslav Čársky (26) - člen riešiteľského kolektívu (od do podľa zápisnice)

Mgr. Matej Mindár - člen riešiteľského kolektívu

prof. Alexandru Burian, Dr. -  člen riešiteľského kolektívu

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 25 % 

doc.Ing. Michal Fabuš, PhD. - Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska

prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.  - zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska