Študijné pobyty a stáže

Študijné pobyty v zahraničí

 • na štúdium sa môže prihlásiť študent Bc., Ing. alebo PhD. štúdia,
 • štúdium na partnerskej univerzite trvá 3 - 12 mesiacov (1 alebo 2 semestre v rámci jedného akademického roku),

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO PROGRAMU?

 • Prihlášku treba odovzdať koordinátorovi Erasmus (Rektorát, Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov, 3. poschodie, budova A).
 • Termín pre prijímanie prihlášok: 31. október
 • Preštudovať si kritéria mobility študenta.
 • Vybrať si univerzitu v zozname partnerských univerzít, s ktorými má TnUAD uzatvorenú bilaterálnu zmluvu.
 • Zúčastniť sa jazykových testov a ústnej skúšky.
 • Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webovskej stránke (do 30. apríla).
 • Erasmus koordinátor vybratých študentov vždy informuje e-mailom.
 • Erasmus koordinátor napomáha vypĺňať prihlášku (Application Form) a  Learning Agreement (zoznam predmetov, ktoré sa študujú na zahraničnej univerzite). Každá univerzita má iné prijímacie konanie a vyžaduje aj iné dokumenty. Všetky informácie sú zverejnené na ich web stránkach.Po akceptácii partnerskou univerzitou študent s TnUAD uzatvára zmluvu o mobilite, na základe ktorej dostane vyplatený grant.  Súčasťou zmluvy je Erasmus charta študenta.
 • Každý Erasmus študent musí mať na obdobie mobility platný Európsky zdravotný preukaz, alebo uzatvorené komerčné poistenie liečebných nákladov

 

POČAS  MOBILITY

 • Po príchode na partnerskú univerzitu sa študent ihneď prihlási Erasmus koordinátorovi.
 • V prípade, že nastanú zmeny v predmetoch oproti schválenému Learning Agreement, je nutné vyplniť formulár Changes to original Learning Agreement. Dokument musí podpísať partnerská univerzita a následne vysielajúca fakulta. Ak sa vyskytnú akékoľvek nepredvídané udalosti, kontaktovať fakultného koordinátora alebo inštitucionálneho koordinátora Erasmus.

 

PO NÁVRATE Z MOBILITY

 • Študent predkladá Erasmus koordinátorovi potvrdenie zo zahraničnej univerzity o absolvovaní mobility v dĺžke, aká je uvedená v Zmluve o poskytnutí grantu.
 • Študent predkladá Eramus koordinátorovi výpis absolvovaných predmetov a získaných známok zo zahraničnej univerzity (Transcript of Records). Tento dokument niekedy univerzity zasielajú poštou.
 • Študent vypĺňa Správu zo štúdia, ktorá bude dostupná po rozkliknutí linky po obdržaní e-mailu.

Zahraničné stáže

O mobilite - pracovná stáž študenta v zahraničnom podniku

·              na pracovnú stáž sa môže prihlásiť študent denného i externého štúdia v ktoromkoľvek stupni vzdelávania. Študenti končiaci bakalársky stupeň sa môžu prihlásiť, až keď sú riadne zapísaní do II. stupňa. (t.j. až po začiatku zimného semestra)

·              dĺžka stáže je minimálne 3 mesiace

·              výška grantu je určená v zmluve po akceptácii študenta podľa počtu dní (mesiacov). Grant je pridelený v jednej splátke na účet študenta.

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO PROGRAMU?

 • Prihlášku treba odovzdať koordinátorovi Erasmus (budova B, 2. poschodie).
 • Zúčastniť sa jazykových testov a ústnej skúšky
 • Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webstránke.

Všetkým záujemcom tiež odporúčame zúčastniť sa ERASMUS INFORMAČNÉHO DŇA - DŇA MOBILÍT, ktorý sa organizuje každý akademický rok na prelome septembra a októbra. Informácie o Dni mobilít budú zverejnené na nástenkách a našej webstránke.

 

PRED VYCESTOVANÍM NA MOBILITU

 • Študent si vyžiada od prijímajúcej inštitúcie Akceptačný list.
 • Pred vycestovaním na stáž musí byť medzi študentom, TnuAD a prijímajúcou inštitúciou podpísaný formulár o náplni stáže –Training Agreement  

Po akceptácii partnerskou univerzitou študent s TnUAD uzatvára zmluvu o mobilite, na základe ktorej dostane vyplatený grant.  Súčasťou zmluvy je Erasmus charta študenta.

 

Študent vyslaný na mobilitu je povinný si zabezpečiť poistenie, ktoré musí obsahovať:

 

Zdravotné poistenie: Základné zdravotné poistenie Európskeho preukazu poistenca. V mnohých prípadoch nie je toto poistenie dostačujúce, hlavne v prípade  špeciálnych lekárskych zákrokov. Preto sa odporúča, aby mal študent uzavreté aj doplnkové poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni.

Poistenie zodpovednosti za škodu (pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku): Toto poistenie pokrýva škody spôsobené študentom počas jeho pobytu v zahraničí. Pracovný plán stáže uvádza, či je toto poistenie zabezpečené prijímajúcou inštitúciou, alebo nie. Ak toto poistenie nie je povinné zo zákona v prijímajúcej krajine, nemalo by sa krytie tohto poistenia od prijímajúcej inštitúcie vyžadovať. 

Úrazové poistenie (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy): V niektorých krajinách sú zamestnanci a stážisti poistení zamestnávateľom zo zákona. Úlohou vysielajúcej inštitúcie je zistiť, či je toto poistenie pokryté prijímajúcou inštitúciou. Táto skutočnosť by mala byť uvedená aj v Pracovnom pláne stáže. Ak toto poistenie nepokrýva prijímajúca inštitúcia, musí vysielajúca inštitúcia zabezpečiť, aby sa študent poistil sám, alebo ho poistí vysielajúca inštitúcia.

Aktuálne zahraničné stáže

ČO TREBA PRINIESŤ Z MOBILITY?

 • Europass Mobilita: Je dokument potvrdzujúci absolvovanie stáže v zahraničnom podniku. Europas Mobilita každého študenta je registrovaný na Ministerstve školstva (toto zabezpečuje univerzita). Formulár Europas Mobilita si v elektronickej podobe študent stiahne z webstránky pred ukončením stáže. Jeho povinnosťou je vyplniť svoje údaje a zároveň nechať vyplniť ďalšie časti zahraničným podnikom. Originál, podpísaný zo strany firmy študent prinesie na Erasmus koordinátorovi. Originál zostáva študentovi ako referencia do budúcnosti. Kópia zostáva na Oddelení vedy, výskumu a medzinárodných vzťahov.

Mobilita študentov

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN) získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Poradcom pre zahraničné študijné pobyty a stáže je na Katedre politológie Mgr. Pavol Struhár, PhD.

e-mail: pavol.struhar@tnuni.sk

telefón: 032/7400 905

číslo kancelárie: 340