politológia III. stupeň

Základné informácie o študijnom programe

Názov študijného programu (číslo): politológia, 168449

Stupeň vysokoškolského štúdia: III. stupeň vysokoškolského vzdelávania

ISCED-F kód stupňa vzdelávania: ISCED 97 – 6, ISCED 2011 - 864

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Študentská 2, 911 50 Trenčín

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: politické vedy / 0312 politické vedy a občianska náuka podľa ISCED-F 2013

Typ študijného programu: akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: doktor (philosophiae doctor), v skratke PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský

Štandardná dĺžka štúdia: 3 akademické roky denná forma

                                          4 akademické roky externá forma

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 22.6.2022

Plánovaný počet prijatých študentov do prvého ročníka: 0 denné / 1 externé

Skutočný počet uchádzačov v prvom ročníku: 0 denných / 1 externých

Ciele vzdelávania a profil absolventa

Cieľom vzdelávania študijného programu politológia I. stupeň je:

 • vychovávať študentov v súlade s verejným záujmom a požiadavkami praxe a vytvárať podmienky pre ich úspešné uplatnenie v budúcom zamestnaní;
 • poskytnúť komplexnú podporu pri vytváraní adekvátnej odbornej vedomostnej bázy, získavaní poznatkov a skúmaní spoločenských javov;
 • prispieť k rozvoju odborných zručností a posilneniu všeobecných a špecifických spôsobilostí využiteľných pri rôznych kariérnych dráhach a osobnostnom rozvoji, ako napríklad kritické a analytické myslenie, systematické učenie sa, aktívne riešenie problémov a prijímanie rozhodnutí;
 • rozvojom prenositeľných spôsobilostí viesť študentov k spoločenskej zodpovednosti, aktívnemu občianstvu, demokratickým hodnotám, ľudským právam a akceptovaniu hodnôt či postojov iných ľudí;

Plnenie jednotlivých cieľov je zabezpečené prostredníctvom aktivít a predmetov študijného plánu, a to z hľadiska ich obsahu, druhu vzdelávacích činností alebo spôsobu hodnotenia. Napríklad, prenositeľné spôsobilosti, ktoré môže absolvent využívať v rôznych kariérnych a životných dráhach sú zabezpečené prostredníctvom špecifických aktivít v rámci vedeckej časti štúdia (napr. participácia na konferenciách, riešenie výskumných projektov, zahraničný študijný/výskumný pobyt), ktoré sú zamerané na rozvíjanie analytického a tvorivého myslenia, tímovej práce, samostatnosti, ale tiež tolerancie či  kvalitných medziľudských vzťahov. Časť predmetov obsahuje vzdelávacie aktivity a hodnotené výstupy v anglickom jazyku, čím sa zvyšuje kompetencia absolventa komunikovať a pracovať v cudzojazyčnom prostredí. Rozsah cudzojazyčnej zložky v predmete je vymedzený v informačnom liste predmetu, pričom všetci pedagógovia, ktorí budú vyučovať v cudzích jazykoch, majú určité skúsenosti v takomto prístupe, resp. majú adekvátne vzdelanie, ktoré im zaručuje primerané odborné vyjadrovanie.

Výstupy vzdelávania v zmysle Európskeho, resp. Slovenského kvalifikačného rámca:

Absolvent (vedomosti):

  • má aktuálne a rozsiahle odborné a metodologické vedomosti v študijnom odbore, využiteľné v špecifickej oblasti výskumu absolventa;
  • rozumie aktuálnym trendom, zmenám a problémom študijného odboru a vie ich teoreticky a kriticky preskúmať, systematicky rozanalyzovať a obohatiť poznanie o nové perspektívy;
  • vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie vo vlastnom výskume.

  Absolvent je schopný (zručnosti):

  • formulovať hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru;
  • zhodnotiť a zvoliť vhodné vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizovať vybraný vedecký problém v študijnom odbore 26. politické vedy;
  • reflektovať a posúdiť interdisciplinárny charakter vedeckého problému, rôzne prístupy k jeho riešeniu a možné dôsledky týchto riešení;
  • zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a vedecké výstupy vo svojej oblasti expertízy a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
  • charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia;
  • kriticky posúdiť aktuálne trendy v študijnom odbore 26. politické vedy a načrtnúť možné alternatívy jeho vývoja;
  • viesť výskum, komunikovať a prezentovať zložité a komplexné politologické otázky či problémy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

  Absolvent má kompetentnosť (samostatnosť a zodpovednosť):

  • riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach, s využitím inovatívnych postupov a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
  • podieľať sa na spoločenskom pokroku originálnymi výstupmi vlastného bádania a riešeniami nastolených problémov/úloh;
  • pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v  štátnej správe a samospráve, v  mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných  organizáciách či v mediálnej sfére;
   • pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

  Indikované povolania

  • Politológ
  • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
  • Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
  • Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
  • Odborný asistent vysokej školy
  • Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov

  Uplatniteľnosť

  Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

   Katedra politológie je jediným vzdelávacím a vedecko-výskumným pracoviskom v študijnom odbore 26. politické vedy v Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji.

  Absolventi študijného programu politológia majú potenciál uplatniť sa v orgánoch štátnej správy či územnej samosprávy alebo v ústredí, resp. regionálnych štruktúrach záujmových a politických organizácií (napr. politické strany, profesijné združenia, mimovládne organizácie). Katedra politológie každoročne eviduje dopyt zo strany potenciálnych zamestnávateľov (napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada Slovenskej republiky, Amnesty International) ohľadne stáži študentov politológie v ich organizáciách.

  Absolventi študijného programu politológia sa v internom prieskume vyjadrili, že počas štúdia  získali vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré využívajú aj v práci mimo odboru, ktorý študovali.

  Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:

  Koeficient uplatnenia absolventov v praxi (KAP) na rok 2022 je 100 %. Žiadny absolvent nie je nezamestnaný. V dlhodobom horizonte sa uplatniteľnosť absolventov podľa interného prieskumu z roku 2022 pohybuje na úrovni 100 % (vyjadrili sa 4 respondenti, pričom doktorandské štúdium na katedre zatiaľ absolvovalo 7 doktorandov).

  Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba):

  Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi sa realizuje prostredníctvom formulára “Spätná väzba zamestnávateľa”, ktorá je súčasťou hodnotenia študentov zúčastňujúcich sa odbornej praxe/stáže.Spätná väzba zamestnávateľov sa zisťuje a zohľadňuje v rámci pôsobenia Rady pre študijný program, v ktorej majú zastúpenie aj predstavitelia zamestnávateľov a tiež prostredníctvom formulára F-2U0013-11-00 Stanovisko/vyjadrenie relevantných zainteresovaných strán, ktoré je súčasťou žiadosti o zosúladenie študijného programu so štandardmi Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

   

  Študijný plán

  Študijný plán spolu s informačnými listami je zverejnený v sekcii Štúdium, časť Študijné plány a informačné listy.

  Informačné listy predmetov študijného programu

  Informačné listy predmetov študijného programu sú zverejnené spolu so študijným plánom v sekcii Štúdium, časť Študijné plány a informačné listy.

  Aktualizované informačné listy sú dostupné v akademickom systéme AIS2.

  Témy záverečných prác študijného programu

  Harmonogram štúdia

  Aktuálny harmonogram štúdia je zverejnený v sekcii Štúdium, časť Harmonogram štúdia.

  Personálne zabezpečenie študijného programu

  Osoby zodpovedné za študijný program politológia:

  3. stupeň (denná a externá forma)

  prof. Uroš Pinterič, PhD. – hlavná zodpovednosť

  prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

  prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

  doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.  

  Učitelia študijného programu:

  prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

  prof. Uroš Pinterič, PhD.

  prof. Ľudmila Lipková, CSc.

  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

  doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

  Študijná referentka, koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

  PhDr. Katarína Hrnčárová

  Kontakty na pedagógov sú zverejnené v sekcii Zamestnanci. Informácie o pedagógoch je tiež možné nájsť v Registri zamestnancov vysokých škôl ich publikačnú činnosť v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ). Informácie k ubytovaniu (zabezpečuje Rektorát TnUAD) sú zverejnené na internetovej stránke TnUAD.

  Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

  Bc. Roman Smirnov, člen Akademického senátu TnUAD

  Bc. Nikolaj Tarnek, člen Akademického senátu TnUAD   

  Paulína Šávoltová, členka pracovnej skupiny Rady pre vnútorne hodnotenie pre študijný odbor 26. politické vedy

  Katarína Hrnčárová, členka Rady pre študijný program

  Bc. Marcel Škvarka, člen Rady pre študijný program

  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

  Materiálno-technologická základňa pre študentov študijného programu politológia je dostačujúca. Moderné materiálno-technologické vybavenie je bežnou súčasťou pracovného prostredia, zamestnávatelia preto od uchádzačov prirodzene vyžadujú vysoký stupeň technologickej gramotnosti. Z tohto dôvodu študijný program kladie dôraz na to, aby študenti modernú techniku využívali už počas svojich prezentácií a priebežného hodnotenia vedomostí a zručností na jednotlivých predmetoch.

  Študijný program disponuje troma zmodernizovanými učebňami s kapacitou 30- 50 miest, vybavenými IKT technikou (počítač, dataprojektor). Kvôli inovatívnej forme výučby, využívajúcej aj zvukove a obrazové materiály, sa v učebniach upravilo ozvučenie a v záujme zdokonaľovania prezentačných zručností študentov sa prikúpili ovládače na prezentácie. Katedra politológie má tiež k dispozícii interaktívnu tabuľu a zariadenie na online prenos.

  Moderná komunikačná technika umožňuje v mimoriadnej situácii realizovať výučbu či dokonca štátne skúšky dištančne, a to na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s nevyhnutnými podmienkami uvedenými v Študijnom poriadku. Okrem učební Katedry politológie môže študijný program využívať nadštandardne vybavené univerzitné prednáškové miestnosti (s kapacitou až do 250 miest) a zariadenie študentského rádia. Výučba v študentskom rádiu má dôležitý význam najmä pri rozvoji špecifických zručností potrebných pre prax (verbálne, komunikačné a prezentačné schopnosti), a realizuje sa najmä v rámci povinne voliteľných predmetov Politická komunikácia a politický marketing alebo Rétorika a prezentačné zručnosti. Študenti majú k dispozícií študentskú miestnosť katedry vybavenú počítačmi s prístupom do elektronických databáz odborných časopisov a softwarom MS OFFICE. Miestnosť zároveň slúži ako katedrová knižnica a študovňa s viac ako sto knižnými titulmi. Pre potreby študijného programu je na Katedre politológie zriadená moderná zasadacia miestnosť pre 18 ľudí, ktorá je využívaná aj ako reprezentačná miestnosť pre katedrové a univerzitné aktivity.

  Študenti aj pedagógovia môžu pre svoje školské aj mimoškolské odborné aktivity využívať aj Študentské centrum, ktoré sa nachádza v trakte učební Katedry politológie. Študentské centrum je dizajnované primárne pre potreby študentstva a vytvára ideálne podmienky pre špecifické školské a mimoškolské aktivity (napr. workshopy, besedy, semináre). Zámerom správcu Študentského centra je podpora študentskej mobility, kreatívnych a podnikateľských aktivít študentov či kariérneho poradenstva.

  Každý vyučujúci má zriadenú kanceláriu s potrebnou IKT technikou (počítač, tlačiareň) a vybavením pre online výučbu. Jednotlivé kancelárie  zabezpečujú dostatočný priestor a súkromie pre plnenie pedagogických resp. vedecko-výskumných činností.  Viacerí pedagógovia tiež disponujú vlastným notebookom, prezentérmi a reproduktormi. Miestnosti Katedry politológie s dostupnou technikou môžu študenti či pedagógovia využívať všetky pracovné dni a soboty počas trvania akademického roka. Na základe súhlasu vedenia katedry v nich môžu realizovať aj mimoškolské aktivity rozvíjajúce ich vedomosti a zručnosti v študijnom odbore.

  Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu:

  Pedagóg do informačných listov predmetov zadáva pre študentov dostupnú literatúru, či už prostredníctvom sprístupnených elektronických databáz alebo katedrovej, resp. univerzitnej knižnice. Pedagóg môže na prípravu poskytnúť aj vlastné materiály vo forme prezentácií a výpiskov. Katedra politológie pre zabezpečenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti študijného programu politológia každý rok rozširuje knižničný fond o nové tituly v počte približne 30 kusov. Katedra tak disponuje aktuálnymi a kvalitnými publikáciami z oblasti politológie, medzinárodných vzťahov či sociológie. Každý pedagóg zadáva požiadavku na nové publikácie s prihliadnutím na predmety, ktoré vyučuje, resp. na výskum, ktorý v rámci výskumných projektov realizuje. Viac ako 50 kníh tvorí odborná literatúra v cudzom jazyku.

  Študenti majú k dispozícii katedrovú knižnicu a univerzitnú knižnicu TnUAD, kde môžu 5 krát v týždni využívať prezenčné alebo absenčné výpožičky. Okrem toho je vo všetkých priestoroch univerzity s počítačovou sieťou možnosť získať prístup do 33 licencovaných databáz a dostať sa k 30 169 on-line periodikám (údaj z roku 2020). Prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov je pre študentov študijného programu politológia zabezpečený v študentskej miestnosti cez počítače pripojené na univerzitnú počítačovú sieť.

  Možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia

  Študenti môžu v rámci športového vyžitia využívať telocvičňu a posilňovňu v budove A Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Trenčíne. Trenčianska univerzita zastrešuje hokejový tím Gladiators TnUAD, pôsobiaci v európskej univerzitnej lige EUHL, čo dáva športovo zdatným študentom jedinečnú príležitosť zapojiť sa do tréningov či zápasov kvalitnej univerzitnej ligy.

  Mesto Trenčín sa v roku 2026 stane Európskym hlavným mestom kultúry, k čomu prispeli aj aktivity Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Univerzita sa preto bude naďalej aktívne podieľať na mnohých aktivitách a podujatiach spojených so ziskom tohto významného titulu.

  Ďalšie kultúrne aktivity ponúka univerzitné rádio Trenchtown, duchovné potreby zasa napĺňa Univerzitné pastoračné centrum. Rozvíjaniu sociálnych vzťahov medzi študentmi univerzity napomáha Študentské centrum, nedávno zriadená moderná oddychová zóna v exteriéri univerzity alebo zmodernizovaná univerzitná kaviareň, využívaná na neformálne aktivity študentov. Trenčianska univerzita sa zapája do mnohých moderných ekologických a komunitných a verejnoprospešných projektov. Patrí medzi úspešné subjekty participujúce na projekte „Do práce na bicykli“, zriadila Detský kútik pre deti študentiek a v roku 2022 štartuje jedinečný projekt zdieľania elektrických bicyklov a skútrov v rámci projektu Zelená univerzita. Trenčianska univerzita tiež v roku 2022 rozbieha Kreatívne centrum, ktoré vytvára „priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu, tvorivosti a profesionalizáciu zručností v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu“. Pre študentov je tiež zriadená Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne.

  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

  Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore politické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti  pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.

  Postupy prijímania na štúdium:

  V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém dizertačných prác zverejnených internetovej stránke www.politologia.tnuni.sk.

  Uchádzač tak spolu s prihláškou na doktorandské štúdium predloží projekt dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku). Projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:

  • zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybranú tému dizertačnej práce,
  • vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce,
  • stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,
  • predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie.

  Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti.

  Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky.

  Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

  Doktorandi hodnotia kvalitu výučby a pedagógov študijného programu dva krát ročne (na konci zimného a letného semestra). Hodnotenie prebieha anonymne dotazníkovou formou cez aplikáciu MS FORMS. Doktorandovi je na oficiálny študentský e-mail odoslaná informácia o možnosti hodnotiť jednotlivé predmety podľa vopred určeného rozpisu (systém vzorkovania). Po hodnotení študentov sú výsledky spracované a prerokované na porade vedenia katedry. Vedenie katedry výstupy študentov vyhodnocuje a komunikuje s konkrétnym pedagógom, resp. školiteľom. Výsledky hodnotenia kvality predmetov, pedagógov a študijného programu sú tiež zverejnené v rámci pravidelných hodnotiacich správach garanta študijného programu a ďalších hodnotiacich správach.

  Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu:

  Výsledky spätnej väzby sú prerokované na porade vedenia katedry, kedy môže vedenie v prípade závažných zistení prijať neodkladné opatrenie. Výsledky spätnej väzby doktorandov sú tiež uvedené v pravidelných hodnotiacich správach garanta študijného programu a ďalších hodnotiacich správach (napr. Pravidelná hodnotiaca správa o realizovaných študijných programoch), ktoré sú následne prerokované v orgánoch vnútorného systému zabezpečenia a hodnotenia kvality (napr. Rada pre vnútorné hodnotenie,  Rada pre študijný program). 

  Povinnou súčasťou pravidelných hodnotiacich správ sú hlavné závery a navrhované opatrenia. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatok alebo zvyšovanie kvality študijného programu navrhujú v súlade s „Organizačnou smernicou 2-U-013 Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne“ aj iné orgány zapojené do systému vnútornej akreditácie (napr. pracovné skupiny RVH).

  Vo vyššie uvedených orgánoch majú zastúpenie aj študenti, absolventi, zástupcovia zamestnávateľov či iných zainteresovaných strán, ktorí tak tiež participujú na prijímaní opatrení na zlepšenie.

  Raz ročne sa tiež v rámci vnútorného systému manažérstva kvality spracúva SWOT analýza pracoviska a analýza rizík, s cieľom zvyšovať kvalitu pracoviska a zabezpečovaných študijných programov.

  Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu:

  Spätná väzba absolventov je realizovaná cez univerzitnú iniciatívu Alumni klub – Klub absolventov , ktorý funguje na platforme Akademického informačného systému AIS2. Katedra politológie TnUAD proaktívne oslovila absolventov študijného programu politológia a zapojila ich do procesov zvyšovania kvality študijného programu politológia, a to v roku 2017 a opäť v roku 2022.

  V roku 2017 sa prieskumu zúčastnilo 54 absolventov, v roku 2022 až 175 absolventov (z toho 4 s ukončeným III.  stupňom na Katedre politológie). V roku 2022 všetci absolventi doktorandského študijného programu politológia hodnotili kvalitu vzdelávania počas ich štúdia ako veľmi dobrú alebo skôr dobrú.

  Pri zosúladení študijného programu politológia so štandardmi SAAVS sa zohľadňujú aj pripomienky a návrhy absolventov, čo vyústilo do posilnenia predmetov a vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj jazykových zručností a iných prenositeľných spôsobilostí. Absolventi sa totiž okrem iného vyjadrili, že aj keď nepracujú v odbore, ktorý študovali (napr. kvôli nedostatku pracovných príležitostí alebo vzdialenosti od bydliska), vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom programu politológia v praxi využívajú. V reakcii na dotazník spokojnosti absolventov sa tiež oproti ostatnej verzii študijných plánov posilnila váha odbornej praxe.

  Zástupkyňa absolventov študijného programu politológia je od roku 2022 členkou Rady pre študijný program a má tak priamy vplyv na monitorovanie kvality študijného programu, pričom zároveň môže navrhovať opatrenia na jej zvyšovanie.

  Ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa študijného programu

  Opis študijného programu/Description of Study Programme