Vyhlásenie volieb do AS TnUAD pre funkčné obdobie 2023 - 2027 - ZAMESTNANCI

Dňa: 01.10.2023

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

 

UZNESENIE

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zo dňa 14.09.2023

Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 14.09.2023 v súlade so Štatútom TnUAD, čl. 7 a vnútorným predpisom TnUAD „Zásady volieb do AS TnUAD v Trenčíne“ čl. 5, ods. 1a 3 vyhlasuje voľby do AS TnUAD pre nové funkčné obdobie od 06.11.2023 do 05.11.2027 podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania volieb do AS TnUAD. Ďalej AS TnUAD schvaľuje univerzitnú volebnú komisiu (ďalej UVK) a volebné komisie jednotlivých súčasti.

 

Návrat na aktuality