OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Dňa: 02.08.2023

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 23. augusta 2023  sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

 

 študijný odbor: 26. politické vedy

študijný program: politológia

 

 

Doktorand:                         Mgr. Peter Šadlák (9.00 hod.)

Dizertačná práca:                Saláfizmus ako extrémistická interpretácia islamu

Oponenti:                            prof. PhDr. Peter Čajka, PhD,

        doc. Jozef Klavec, PhD.

 

Doktorand:                         PhDr. Ing. Jozef Hrdlička (11.00 hod.)

Dizertačná práca:                Relevantnosť Komunistickej strany Slovenska v systéme 

                                            politických strán na Slovensku

Oponenti:                            prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

        Mgr. František Škvrnda, PhD.

        doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

 

Doktorand:                         Mgr. Barbora Jánošková (13.00 hod.)

Dizertačná práca:                Komparácia regionálnej úrovne verejnej správy v 

                                            krajinách V4

Oponenti:                            prof. Uroš Pinterič, PhD.

       Dr.habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, LL.M PhD.

 

Miesto konania: zasadačka Katedry politológie č. 212, budova TnUAD - B, Študentská 2, Trenčín

S dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na sekretariáte Katedry politológie TnUAD v Trenčíne.

Návrat na aktuality