Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP

Dňa: 27.10.2021

UZNESENIE

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zo dňa 27.10.2021

Akademický senát TnUAD na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. 10. 2021 v súlade s § 8Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,ako aj v súlade so Štatútom TnUAD čl. 7 a vnútorným predpisom TnUAD „Zásady volieb do AS TnUAD v Trenčíne“ čl. 5, ods. 2 a 3

v y h l a s u j e

doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD za CUP z dôvodu ukončenia štúdia člena AS TnUAD podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP (viď príloha)

Návrat na aktuality