Cena pre docenta Hrivíka za celoživotný prínos

Dňa: 04.02.2021

Literárny fond Slovenskej republiky pri významných príležitostiach a jubileách oceňuje jednotlivcov alebo kolektívy pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu, kultúry a ďalších spoločensky relevantných oblastiach za výsledky hodné spoločenskej pozornosti.

Docentovi Hrivíkovi sa takejto pocty dostalo zo strany LF v závere roku 2019, ktorý pri príležitosti môjho životného jubilea zhodnotil jeho celoživotnú profesionálnu kariéru a dosiahnuté výsledky. Hlavná pozornosť sa venovala jeho dlhodobému vedeckému pôsobeniu a výsledkom v Slovenskej akadémii vied (SAV), kde bol spolu s jeho vedeckým riešiteľským kolektívom viackrát ocenený Cenou predsedu SAV za špičkové výsledky dosiahnuté v oblasti umelej inteligencie a teoretickej robotiky - konkrétne na Ústave technickej kybernetiky SAV (v súčasnosti Ústav informatiky SAV) v rámci česko-slovenských a viacerých mnohostranných medzinárodných projektov.

Taktiež bolo hodnotené jeho odborné účinkovanie na Kráľovskej akadémii obranných štúdií v Londýne, ako aj jeho pôsobnosť na viacerých univerzitných pracoviskách. Docent Hrivík má v univerzitnom prostredí bohatú publikačnú činnosť, pričom niektoré jeho tituly, najmä knižné, boli spoločensky ocenené.

Návrat na aktuality