Zamestnanci

FUNKČNÉ MIESTO PROFESOR

prof. Uroš Pinterič, PhD.

profesor, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu magisterského a doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/ 7400 904

e-mail: uros.pinteric@tnuni.sk

číslo kancelárie:  335               

Konzultačné hodiny: nepárny pondelok (8.00 - 11.00) alebo po dohode e-mailom

Špecializácia:

public administration, information society

Zabezpečované predmety:

Metódy empirického výskumu, Metodológia výskumu v politológii, Informačná spoločnosť

Aktuálne projekty:
VEGA 1/0448/21: Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku

Jean Monnet Chair: Democratic Education of the European Youth (projekt Erasmus_LS)

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

PINTERIČ, Uroš. 2021. Slovenian migration management at the local level. V: FRANZKE, Jochen (ur.), RUANO DE LA FUENTE, José Manuel (ur.). Local integration of migrants policy : European experiences and challenges. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2021. Str. 201-213. Palgrave studies in sub-national governance. ISBN 978-3-030-50978-1, ISBN 3-030-50978-8. ISSN 2523-8248

PINTERIČ, Uroš. 2020. Perspective of the European youth. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Social Sciences, 2020. 119 str., ilustr. ISBN 978-80-572-0083-3

PINTERIČ, Uroš. 2020. Human factor and ICT use in the context of modern governance. V: RODRÍGUEZ BOLÍVAR, Manuel Pedro (ur.), CORTÉS CEDIEL, María Elicia (ur.). Digital government and achieving e-public participation : emerging research and opportunities. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2020. Str. 20-38. ISBN 978-1-7998-1528-0

PINTERIČ, Uroš. 2019. ICT as the path beyond bureaucracy? : the use of ICT by ignorance of the citizens. V: Open government : concepts, methodologies, tools, and applications. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2019. Str. 49-59. ISBN 978-1-5225-9861-9.

PINTERIČ, Uroš. 2019. Future of the Europe. Trnava: Trnavská univerzita, 2019. 112 str., tabele. ISBN 978-80-568-0317-2.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

vedúci katedry, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu bakalárskeho študijného programu
tel.: 032/ 7400 900

e-mail: karol.janas@tnuni.sk

číslo kancelárie:  342                

Konzultačné hodiny:  piatok 10.00 - 12.00 alebo po dohode e-mailom

Špecializácia:

rómsky holokaust, slovenské dejiny

Zabezpečované predmety:

Dejiny Slovenska, Moderné politologické ideológie, Dejiny politického myslenia II.

Aktuálne projekty:

KEGA 009TnUAD-4/2021: Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v  dištančnej forme   

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

JANAS, K. 2019. Положение цыганского общeствa в Словакии (1938-1989 гг.). - 1. vyd. - Chisinau : University of European studies of Moldava, 2019. - 224 p. - ISBN 978-9975-142-78-5. [Moldova]  

JANAS, K. 2019. Baro Mariben : The Attitude of the Slovak authorities towards the Roma comunity in Slovakia between 1939 and 1945. - 1. vyd. - Odessa : Oripa Napa, 2019. - 124 s. - ISBN 978-966-394-097-7. [Ukraina]  

JANAS, K. 2017. Position of the Roma community in Slovakia in the years 1948-1989 : (with special accent on public administration and regional specifics). - 1. vyd. - Skopje : University of Tourism and Management in Skopje, 2017. - 110 p. - ISBN 978-608-4593-36-2. [Macedonia]                                                  

JANAS, K. 2018. Fragile border. - 1. vyd. - Chisinau : University of European studies of Moldava, 2018. - 124 p. - ISBN 978-9975-142-77-9. [Moldova]  

JANAS, K. 2018. Medzi vojnami : Považská Bystrica v rokoch 1918-1938. - 1. vyd. - Trenčín : TnUAD, 2018. - 88 s. - ISBN 978-80-8075-813-4.              

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

profesorka

tel.: 032/ 7400 903

e-mail: ludmila.lipkova@tnuni.sk

číslo kancelárie:  334               

Konzultačné hodiny: štvrtok 9.00 - 10.00 a 14.30 - 15.30

Špecializácia:

politicko-ekonomické vzťahy, hospodárska politika

Zabezpečované predmety:

Úvod do európskej politiky, Politická geografia

Aktuálne projekty: -

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

BOHÁČ, Radomír - LIPKOVÁ, Ľudmila. Cataracts of globalization and the economic diplomacy of small states. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 159, no. 5-6, pp. 16-19 online.                                                                     

KAPUSTINA, L. M. - LIPKOVÁ, Ľudmila - FAĽČENKO, O. D. Ocenka vklada prjamych inostrannych investicij v ekonomičeskoje razvitije Sverdlovskoj oblasti i Rosii. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economy of region. - Yekaterinburg : Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2016, vol. 12, no. 3, pp. 741-754.                                                                   

LIPKOVÁ, Ľudmila - BRAGA, Denys. Measuring commercialization success of innovations in the EU. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2016, no. 4, pp. 15-30 online.                                                                    

HOVORKOVÁ, Katarína - LIPKOVÁ, Ľudmila. Iceland's integration process into the European Union and assessment of its economic and political alignment with European legislation. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 6, pp. 1805-1812 online. 

LIPKOVÁ, Ľudmila - HOVORKOVÁ, Katarína. Economic Situation in Norway after the Outbreak of the Global Financial and Oil Crises in the Context of EU Integration Trends. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 169, no. 1-2, pp. 12-14 online.


FUNKČNÉ MIESTO DOCENT

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

docentka
tel.: 032/ 7400 907

e-mail: dana.petranova@tnuni.sk

číslo kancelárie:  309                

Konzultačné hodiny: pondelok 11.30 - 13.00
Špecializácia:

mediálna komunikácia, marketingová komunikácia, politická komunikácia, politický marketing, behaviorálne inovácie, mediálna gramotnosť, mediálna výchova, kritické myslenie

Zabezpečované predmety:

Kritické myslenie a argumentácia v politickej vede, Informačná spoločnosť

Aktuálne projekty: -

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:
PETRANOVÁ, D. 2013. Media education in the life of senior population / Dana Petranova. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Roč. 9, suppl. 2 (2013), s. 13-24.                                                                                  

PETRANOVÁ, D – RYSOVÁ, A. 2020. Behavioural approaches in public policies. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Roč. 16, č. 4 (2020), s. 65-77.                                                                     

PETRANOVÁ, D – HOSSOVÁ, M. 2017. Current development trends of media literacy in European Union countries / Dana Petranová, Monika Hossová, Peter Velický. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 52-65.  

PETRANOVÁ, D. – VRABEC, N. – SOLÍK, M. 2014. New role models for Slovak youth in the context of media communication. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Vol. 10, no. 4 (2014), pp. 143-153.

PETRANOVÁ, D. – HOSSOVÁ, M. 2015. Critical Thinking as a Key Competency. In: ICASSR 2015 [elektronický zdroj] : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3. - S. 244-248 [online]. - Popis urobený: 1. 2. 2016. - Spôsob prístupu: www.atlantis-press.com." ;

PhDr. Simona Chuguryan, PhD.

vysokoškolský pedagóg vo funkcii docent
tel.: 032/ 7400 903

e-mail: simona.chuguryan@tnuni.sk

číslo kancelárie:  334                

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Špecializácia:

komparatívna politológia, krajná pravica, politické systémy severských krajín, teória politiky

Zabezpečované predmety:

Úvod do teórie politiky, Komparatívna politológia I., Súčasné teórie medzinárodných vzťahov

Aktuálne projekty:

Horizont 2020: MigrAtion Governance and asYlum Crises, MAGYC, riešiteľ/member, 2019 - 2020

VEGA 1/0427/20: Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

CHUGURYAN, S. 2018. The Establishment of Modern Political Systems of Northern Europe. Reviewers: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Gabriela Petrová. Odessa : Oripa Napa, 2018. [99 s.] [5,03 AH]. ISBN 978-966-394-092-2.

BROCKOVÁ, K. - CHUGURYAN, S. - KUCHARČÍK, R.. 2020. The Historical and Political Development of Iceland and its Reserved Approach to European Integration. In Journal of European and Balkan Perspectives : [Scientific Journal]. - Skopje : Center for Interntional and Development Studies. ISSN 2545-4854, 2020, vol. 3, no. 1, pp. 58-68 online

FUTÓ, Gilbert - KUCHARČÍK, R. - CHUGURYAN, S. - ZUBRO, T. 2017.Politológia [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.

CHUGURYAN, S. 2020. Príčiny a dôsledky zmien v migračnej politike Švédska. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 271-279 online.

CHUGURYAN, S. - ČIČKOVÁ, Z. 2021. Predčasné parlamentné voľby v Grónsku ako dôsledok klimatických zmien v arktickom regióne. In Medzinárodné vzťahy 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2021. ISBN 978-80-225-4904-2. ISSN 2585-9412, s. 319-326 online. 

doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr. iur.

docent
tel.: 032/ 7400 911
e-mail: daniel.smihula@tnuni.sk
číslo kancelárie:  308
Konzultačné hodiny: každý párny utorok 16.00 - 18.00 alebo po dohode e-mailom

Špecializácia:

právne dejiny a teória, medzinárodné a európske právo a medzinárodné vzťahy

Zabezpečované predmety:

Medzinárodné politické vzťahy, Teória štátu a práva

Aktuálne projekty: -

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

ŠMIHULA, D.: Teória štátu a práva, Bratislava: Epos, 2010, 396 strán, ISBN 978-80-8057-854-1

ŠMIHULA, D.:  The Use of Force in International Relations,  Bratislava: VEDA, 2013 - 307 s, 2013 (adopted translation) -  ISBN 978-80-224-1341-1

ŠMIHULA, D.: Evolúcia práva, Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. - [270] s. - ISBN 9788080579876.

ŠMIHULA, D.: Vojenská služba, politické práva a občianstvo,  Plzeň:  Vydavatelsví a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 -242 s., ISBN 978-80-7380-592-0


ODBORNÍ ASISTENTI

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

odborný asistent
tel.: 032/ 7400 908

e-mail: miroslav.radek@tnuni.sk

číslo kancelárie:  336               

Konzultačné hodiny: utorok 12.00 - 13.30 alebo po dohode e-mailom

Špecializácia:

politické strany, politická filozofia, verejná mienka, politický radikalizmus, diplomatický protokol

Zabezpečované predmety:

Dejiny politického myslenia I. a III., Politické strany a voľby, Aktuálne otázky politiky SR, Základy diplomacie a diplomatický protokol

Aktuálne projekty:

VEGA 1/0448/21: Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku

APVV Zvyšovanie efektivity územnej samosprávy

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

ŘÁDEK, M. 2018. Electoral behavior in the elections to the national council of the Slovak Republic 2016. 1. vyd. - Praha : iTutorial, 2018. - 103 s. - ISBN 978-80-270-4337-8.

ŘÁDEK, M. – BUŠSA, M. 2021. Presidential elections in Slovakia 1993-2019. 1. vyd. - Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2021. - 144 s. - ISBN 978-80-261-0984-6.

ŘÁDEK, M. 2021. Transparency and corruption at the level of local government. In: Slovak Journal of Public Policy and Public Administration. - ISSN 1339-7826. - Vol.8, No.1(2021), p.24-41.

ŘÁDEK, M. 2020. A contemporary system of local self-government in Slovakia. In: Local government in the Visegrad group countries. - Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2020. - ISBN 978-83-227-9394-7. - p.105-120.

ŘÁDEK, M.  2020. State and democracy in the philosophy of Plato and Aristotle. In: University review. - ISSN 1339-5017. - Roč.14, č.2(2020), s.37-40.     

PhDr. Matej Mindár, PhD.

odborný asistent
tel.: 032/ 7400 904

e-mail: matej.mindar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  335              

Konzultačné hodiny: utorok 13.00 - 15.00 alebo po dohode e-mailom

Špecializácia:

európska integrácia, obdobie 1989-1992 zamerané na vznik samostatnej SR

Zabezpečované predmety:

Politická kultúra a hodnotové konflikty, Aktuálne otázky svetovej politiky, Dejiny politického myslenia I., Dejiny Slovenska, Medzinárodné politické vzťahy

Aktuálne projekty:

KEGA 009TnUAD-4/2021: Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme.

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

MINDÁR, M. 2019. Politické strany na Slovensku (november 1989-jún 1992) = Political parties in Slovakia (november 1989-june 1992). In: Teória a prax verejnej správy [elektronický dokument]: recenzovaný zborník príspevkov zo 4. ročníka vedeckej konferencie doktorandov. 1. vyd. Košice (Slovensko): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – ISBN 978-80-8152-724-1, s. 205-213 [online] 

HRIVÍK, P., MINDÁR, M. 2019. Významnosť a dôležitosť intergovernmentalizmu v dnešnej Európskej únii. In: Medzinárodné vzťahy 2019 [textový dokument (print)] [elektronický dokument]: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019. 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. – ISBN 978-80-225-4686-7. – ISSN 2585-9412, s. 351-366 [tlačená forma] [online] 

HRIVÍK, P., MINDÁR, M., KLIMAČEK, R. 2020.  Brexit: difficult leaving the EU, illusion of democracy in the EU and risk of EU disintegration. In: Proceedings of the 5th international conference on European integration 2020. 1. vyd. Ostrava (Česko): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2020. – ISBN 978-80-248-4455-8. – ISBN (elektronické) 978-80-248-4456-5. – ISSN 2571-029X, s. 293-304 [tlačená forma] [online] 

MINDÁR, M. 2021. Pôsobenie Matice slovenskej pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky. In: Sborník z IX. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 1. vyd. – Praha (Česko): Nakladatelství Epocha, 2021. – ISBN 978-80-278-0006-3, s. 89-107 [tlačená forma] 

LINCÉNYI, M., MINDÁR, M. 2021. Comparative analysis of the views and attitudes of elementary and secondary school pupils from the Czech Republic and Slovak Republic on the division of the Czech and Slovak federative Republic (ČSFR) In: Insights into regional development [elektronický dokument] . – Vilnius (Litva) : Entrepreneurship and sustainability center. – ISSN 2669-0195. – Roč. 3, č. 1 (2021), s. 104-123 [online]

Mgr. Marián Bušša, PhD.

odborný asistent
tel.: 032/ 7400 905

e-mail: marian.bussa@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337                 

Konzultačné hodiny: každý nepárny utorok 11.40 - 13.10 alebo po dohode e-mailom

Špecializácia:

politická kultúra, hodnotové orientácie voličov, krajná pravica

Zabezpečované predmety:

Politické strany a voľby, Politická kultúra a hodnotové konflikty, Metódy empirického výskumu, Metodológia výskumu v politológii, Politika vo filme

Aktuálne projekty:

VEGA 1/0448/21:Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

BUŠŠA, M. 2017. Social Capital in Western Slovakia: Levels of Social Capital in Natural Regions of Western Slovakia. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2017. 70 s. ISBN 978-80-263-1355-7.

ŘÁDEK, M. - BUŠŠA, M. 2021. Presidential elections in Slovakia 1993-2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. 144 s. ISBN 978-80-261-0984-6.

BUŠSA, M. 2020. Success of the Far Right in the 2020 Slovak Parliamentary Election within the European Context. DOI 0.37886/ip.2020.011. In: Izzivi prihodnosti: Challenges of the Future. Novo mesto (Slovinsko): Faculty of Organization Studies in Novo mesto. ISSN 2463-9281. Roč. 5, č. 3 (2020), s. 185-197.

BUŠŠA, M. 2019. Podobnosti vývoja straníckeho systému na Slovensku a všeobecne v krajinách EÚ. In: Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019. 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 132-139.

BUŠSA, M. 2019. Attitudes towards national identity among Slovak youth. In: Izzivi prihodnosti: Challenges of the Future. Novo mesto (Slovinsko): Faculty of Organization Studies in Novo mesto. ISSN 2463-9281. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 81-97.

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, manažér kvality, koordinátor AIS2
tel.: 032/ 7400 905

e-mail: pavol.struhar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337                 

Konzultačné hodinystreda 11.15 - 12.45 alebo po dohode e-mailom

Špecializácia:

politický extrémizmus, krajná pravica, divácke násilie, futbalové chuligánstvo

Zabezpečované predmety:

Úvod do teórie politiky, Moderné politické ideológie, Populizmus ako hrozba demokracie

 

Aktuálne projekty:

VEGA 1/0448/21: Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku

D19_2023_13: Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov mládeže (projekt Ministerstva spravodlivosti SR)

NEWAVES – Collaborative Alliance for Radio Recovery and Boost of Community News Media in Low-density Territories (grant CREA-AG)

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:
STRUHÁR, P. 2016. Vývoj neoficiálnej pravicovo-extrémistickej scény na Slovensku od roku 1989. In: Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu,  Roč.14, č.1(2016), s.1-43.                             
STRUHÁR, P. 2017. Radikalizácia a jej príčiny. In: Medzinárodné vzťahy 2017 : Zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 30. novembra a 1. decembra 2017. - Bratislava : Ekonóm. - ISBN 978-80-225-4488-7. - s 930-938.   
STRUHÁR, P. – MORAVČÍK, I. 2019. Rozpoznávanie nenávistných a extrémistických prejavov v prostredí mládeže. Trenčín: TnUAD      
STRUHÁR, P. - MORAVČÍK, I.  2017.  Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí : Učebnica pre pedagógov stredných škôl. - Trenčín : TnUAD, 2017. - ISBN 978-80-8075-791-5   
STRUHÁR, P.- BUŠSA, M. 2019. Attitudes Towards Intolerance, Rasism And Western Integration Among Young People in Nort-Western Slovakia. In:  Political Science Forum Vol. 8, No. 1, Spring 2019


DOKTORANDI

 

Mgr. Andrej Pupik

doktorand

tel.: 032/ 7400 900

e-mail: andrej.pupik@tnuni.sk

číslo kancelárie:  308                

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Špecializácia:

politické myslenie, slovenské dejiny

Zabezpečované predmety:

Dejiny politického myslenia I.


EXTERNÍ PEDAGÓGOVIA

 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

PhDr. Erich Vladár


SEKRETARIÁT KATEDRY POLITOLÓGIE

PhDr. Katarína Hrnčárová

študijná referentka
tel.: 032/ 7400 911

e-mail: katarina.hrncarova@tnuni.sk

číslo kancelárie:  342