Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme

Učebné pomôcky k projektu Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme

Rok 2022 a 2023

december 2022: Vedúci riešiteľ v stanovenom termíne podal na Ministerstve školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v poradí už 2. ročnú správu o riešení projektu KEGA "009TnUAD-4/2021 Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme."

január 2023: Projekt KEGA "009TnUAD-4/2021 Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme." získal kladné hodnotenie komisie č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy). Komisia konštatovala, že plánované ciele projektu v druhom roku riešenia boli v plnej miere naplnené, pričom čerpanie finančných prostriedkov na riešenie projektu bolo primerané a oprávnené.

marec 2023: Komisia KEGA č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy) súhlasila so zmenou v zložení riešiteľského kolektívu. Zmena nastala v zmene pracoviska vedúceho projektu, nakoľko Doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. sa stal zamestnancom Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave na ustanovený pracovný čas. Vedúci projektu zároveň navrhol ako nového člena riešiteľského kolektívu doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., ktorý je vedúcim katedry politológie TnUAD v Trenčíne a nahradil v riešiteľskom kolektíve prof. Alexandra Buriana, Dr., ktorému skončil pracovný pomer na TnUAD v Trenčíne.

Apríl 2023: Zástupca vedúceho projektu PhDr. Matej Mindár, PhD. sa prostredníctvom online zúčastnil konferencie „Providing sustainability of public authority and administration systems іn the conditions of martial law and recovery of Ukraine“, ktorá sa uskutočnila v ukrajinskej Odese na pôde  Inštitútu verejnej služby a správy Odeskej Polytechnickej národnej univerzite. Jej výstupom bol článok „MEMORIES OF FORMER POLITICIANS STANDING AT THE FOUNDING OF THE INDEPENDENT SLOVAK REPUBLIC ON 1. JANUARY 1993“: vydaný

Máj 2023: Členovia riešiteľského kolektívu vydali zborník, v ktorom sú odpublikované výstupy v rámci odborného seminára DIGITALIZÁCIA OBČIANSKEJ NÁUKY V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE uskutočneného 9. novembra 2022.

Jún 2023: Členovia riešiteľského kolektívu projektu KEGA finalizujú moderné digitálne didaktické pomôcky k učebnému predmetu "Občianska náuka" z obsahového a formálneho hľadiska.

August 2023: V letných mesiacoch bola ukončená grafická stránka moderných digitálnych didaktických pomôcok k učebnému predmetu "Občianska náuka", ktoré boli ponúknuté na využitie do praxe.

September 2023: Grafické spracovanie metodických listov do elektronickej podoby a následné publikovanie na webovej prezentácii projektu a vybraných internetových platformách.

Október 2023: Riešiteľský kolektív projektu KEGA ukončil práce na výstupoch projektu a pripravuje záverečnú oponentúru, ktorá by sa mala uskutočniť v decembri.

Publikácie:

September 2022

Marcel Lincényi - Matej Mindár - Impact of distant teaching during covid-19 pandemic on civic and financial literacy / Lincényi, Marcel [Autor, 50%] ; Mindár, Matej [Autor, 50%]. – [recenzované]. – DOI 10.9770/jesi.2022.10.1(5). – WOS CC

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument] . – Vilnius (Litva) : Entrepreneurship and sustainability center. – ISSN (online) 2345-0282. – Roč. 10, č. 1 (2022), s. 92-106 [online]

Jún 2023

Matej Mindár - Memories of former politicians standing at the founding of the independent Slovak republic on 1. January 1993 / Mindár, Matej [Autor, 100%] ; Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny [18.05.2023, Odesa, Ukrajina]

In: Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny [elektronický dokument] : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu / Iža, M. [Recenzent] ; Popov, P. [Recenzent]. – 1. vyd. – Odesa (Ukrajina) : Odeska politechnika, 2023. – ISBN 978-80-225-5069-7, s. 225-230 [online]

 

Riešiteľský kolektív upresniť nasledovne:

 

vedúci riešiteľ projektu KEGA:

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

 

Riešiteľský kolektív:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 70 %

PhDr. Matej Mindár, PhD. - zástupca vedúceho projektu od 12/2022 (člen riešiteľského kolektívu do 11/2022)

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. - člen riešiteľského kolektívu od 30.9.2021

Mgr. Jaroslav Čársky - v projekte do 20. júla 2022

prof. Alexandru Burian, Dr. - v projekte do 15. 06. 2021

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 30 %

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. - vedúci riešiteľ projektu

doc.Ing. Michal Fabuš, PhD. - zástupca vedúceho projektu za spolupracujúceho pracoviska

prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.  - člen riešiteľského kolektívu za spolupracujúce pracovisko

Riešiteľský kolektív:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 75 %

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. - vedúci riešiteľ

Mgr. Jaroslav Čársky - v projekte do 20. júla 2022

PhDr. Matej Mindár, PhD. - člen riešiteľského kolektívu

prof. Alexandru Burian, Dr. - v projekte do 15. 06. 2021

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Percentuálny podiel VŠ na finančnej dotácii: 25 % 

doc.Ing. Michal Fabuš, PhD. - Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska

prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.  - zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska

Rok 2021

marec 2021

Riešiteľský kolektív pod vedením doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD. zostavil „Zborník príspevkov z odborného seminára 9.11.2020“ pod názvom „Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia k extrémizmu“. Jeho obsahom sú predovšetkým príspevky zamerané na príčiny nárastu extrémizmu na Slovensku medzi mladými ľuďmi. Niektoré z nich sa zároveň snažia navrhnúť možné riešenia k jeho potláčaniu formu edukácie v rámci základného a stredného školstva.

november 2021 – január 2022

Na prelome rokov 2021 a 2022 vedúci riešiteľ doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. v spolupráci s členom riešiteľského kolektívu PhDr. Matejom Mindárom, PhD. oslovili šestnásť stredoškolských pedagógov s aprobáciou Občianska náuka. Cieľom tohto výskumu bolo zmapovať akým spôsobom, sa vybraní pedagógovia vysporiadali s výučbou Občianskej náuky počas troch vĺn pandémie Covid-19 v rámci dištančného vzdelávania. Zároveň sa snažili zistiť aké digitálne didaktické pomôcky by boli vhodné pre stredoškolských študentov pri výučbe tohto predmetu pri dištančnej, ale aj prezenčnej forme vzdelávania. Pomocou štruktúrovaného rozhovoru oslovili v každom jednom samosprávnym kraji po dvoch učiteľoch – gymnázium a obchodná akadémia. Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia bol fakt, že výučba Občianskej náuky na gymnáziách a obchodných akadémiách, je oproti ostatným tipom stredných škôl na vyššej úrovni. Samotný priebeh výskumu dal obom členom kolektívu za pravdu.

Publikačná činnosť

marec 2021

Marcel Lincényi, Jaroslav Čársky - Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu: Recenzovaný zborník z odborného seminára, 2021, Vydavatelia: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Rok vydania 2021 ISBN 978-80-8075-948-3

Matej Mindár - Komparácia extrémistických politických strán v Maďarsku a na Slovensku , 2021. In: Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu: Recenzovaný zborník z odborného seminára. - Trenčín: TnUAD, 2021. - ISBN 978-80-8075-948-3. - s.158-171.

Jaroslav Čársky- Efektivita a financovanie volieb, ako nástroj demokracie v 21. storočí In: Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu: Recenzovaný zborník z odborného seminára. - Trenčín: TnUAD, 2021. - ISBN 978-80-8075-948-3. s. 21-39

Rok 2022

máj 2022

Vedúci riešiteľ doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényi, PhD. a člen riešiteľského kolektívu PhDr. Matej Mindár, PhD. sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie“ 6th International Conference on European Integration 2022“, usporiadanej Katedrou medzinárodných ekonomických vzťahov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Ostrave 19.-20. mája 2022, na ktorej prezentovali spoločný článok „Importance and Possibilities of Teaching European Topics in the Civic Education of Pupils in Secondary Education“. Jeho cieľom bolo predstaviť možnosti inovácie vzdelávania európskych tém v rámci predmetu Občianska náuka.

jún 2022

Člen riešiteľského kolektívu PhDr. Matej Mindár, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022“, ktorú usporiadala Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 3. až 4. júna 2022. Autor so svojim článkom „Postoje a názory vybraných európskych politikov k rusko-ukrajinskej vojne“ komparoval prvé vyjadrenia vybraných popredných politikov Európskej únie a jej členských štátov k rusko-ukrajinskému vojenskému konfliktu.

november 2022

Pozvánka na odborný seminár DIGITALIZÁCIA OBČIANSKEJ NÁUKY V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE

Publikačná činnosť

máj 2022

Marcel Lincényi - Matej Mindár - Importance and Possibilities of Teaching European Topics in the Civic Education of Pupils in Secondary Education. In: International Conference on European Integration 2022, 1. vyd. – Ostrava (Česko) : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2022. – ISBN 978-80-248-4604-0. – ISBN (elektronické) 978-80-248-4605-7. – ISSN 2571-029X. – ISSN (online) 2788-0958, s. 401-408

jún 2022

Matej Mindár - Postoje a názory vybraných európskych politikov k rusko-ukrajinskej vojne. In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 [03.06.2022-04.06.2022, Slovensko]. Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. – ISBN 978-80-225-4958-5. – ISSN 2585-9404, s. 252-260