Čo treba priniesť z mobility

1. Potvrdenie o ukončení mobility (Traineeship certificate).

 • Je to certifikát, ktorým sa potvrdzuje ukončenie stáže.
 • Prijímajúca inštitúcia potvrdí svojim podpisom a pečiatkou dátum nástupu (prvý deň v prijímajúcej inštitúcii) a dátum ukončenia stáže (posledný deň, kedy je študent prítomný v prijímajúcej inštitúcii) študenta na ich oficiálne tlačivo, resp. formulár TnUAD. Dátum začiatku a ukončenia stáže musí byť zhodný s dátumami uvedenými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.
 • Potvrdenie obsahuje i dátum jeho vystavenia.
 • Študent odovzdá (pošle poštou, odovzdá cez poverenú osobu) originál potvrdenia.

Dokumenty:
Potvrdenie o ukončení (dĺžke) mobility.

2. Learning Agreement for Traineeship – časť After mobility/ Po mobilite

 • Študent si vyplní a dá potvrdiť (pečiatka, podpis) časť After mobility/ po mobilite v dokumente Learning Agreement for Traineeship (viac inštrukcie k LAT).

3. Správa zo stáže do "Mobility Tool".

 • Nástroj Mobility Tool vygeneruje k dátumu ukončenia stáže link na vyplnenie správy o mobilite (dotazníka).
 • Link je zaslaný študentovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Link je aktívny 1 týždeň. V prípade, že študent nedostal na svoj e-mail link k vyplneniu správy, kontaktuje Erasmus+ koordinátora TnUAD.
 • Dotazník musí študent vyplniť do 30 dní po návrate.
 • Správa sa vypĺňa on-line formou.

4. "OLS" (on-line jazyková podpora) on-line jazykový test.

 • Nástroj „OLS“ vygeneruje k dátumu ukončenia stáže link na vyplnenie výstupného jazykového testu (v prípade jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský).
 • Link je zaslaný študentovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Test sa vypĺňa on-line formou a jeho vyplnenie je povinné.

5. Europass Mobilita dokument:

 • Je to dokument, ktorý zaznamenáva konkrétnu európsku študijnú stáž, ktorú jeho držiteľ absolvoval.
 • “Europass Mobilita” každého študenta je registrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (Národné stredisko Europass).
 • Študent vyplní formulár “Europass Mobilita”: Jeho povinnosťou je vyplniť svoje údaje a zároveň nechať vyplniť a potvrdiť jeho ďalšie časti prijímajúcou organizáciou.
 • Originál, podpísaný zo strany prijímajúcej inštitúcie, študent prinesie na Erasmus+ koordinátorovi TnUAD, ktorý ho podpisom a pečiatkou potvrdí.
 • Originál “Europass mobilita” zostáva študentovi ako referencia do budúcnosti a kópia zostáva Erasmus+ koordinátorovi TnUAD.
 • Študent získava na základe vyplneného a potvrdeného dokumentu “Europass mobilita” oficiálne “Potvrdenie Národného strediska Europass s evidenčným číslom” o absolvovaní zahraničnej stáže.

Inštrukcie k vypĺnaniu a vzor formulára „Europass Mobilita“