Rigorózne štúdium

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Celouniverzitnom pracovisku Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v študijnom odbore Politické vedy vykonávajú v zmysle § 53 ods. 9 až 11, § 62a, § 63 zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v zmysle Zásad konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na Celouniverzitnom pracovisku Katedry politológie Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne“ a Metodického usmernenia č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní. Neoddeliteľnou súčasťou rigoróznej skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelí úspešnému uchádzačovi akademický titul „doktor filozofie“, v skratke „PhDr.“

Viac informácii tu