Aktuálne projekty

Jean Monnet Chair: Democratic Education of European Youth. Zodpovedný riešiteľ: prof. Uroš Pinterič, PhD.

Demokratické vzdelávanie európskej mládeže je projekt, ktorý vychádza z pozorovania potrieb v rôznych inštitúciách pre kritickejšie hodnotenie obdobia demokracie a zároveň reflektuje potrebu kritického hodnotenia politických systémov v časoch obmedzeného prístupu k informáciám, dogmatickej politiky a všeobecného zjednodušovania reality, často na základe zaujatosti médií. Projekt zahŕňa tri kurzy v kontexte pedagogickej činnosti Jean Monnet Chair, ktoré poskytujú kritickú reflexiu demokracie ako teoretického konceptu, historickú reflexiu demokratickej teórie a modernejší kurz hodnotenia demokratických prípadových štúdií. Projekt okrem základných aktivít zahŕňa aj aktívnu propagáciu kritického hodnotenia demokracie v kontexte akademickej práce, ako aj vo vzťahu k širokej verejnosti. Okrem povinných prednášok sú plánované prednášky hostí, prezentácie na konferenciách a verejné vystúpenia.
Projekt začal 1.9.2023 a potrvá do 31.8. 2026. Postupne budú zabezpečené tri kurzy z oblasti demokracie a rozvoja Európskej únie. V roku 2026 sa uskutoční aj vedecká konferencia a prezentácia vedeckej monografie o Európskej demokracii. Všetci študenti sú vítaní, aby sa zapojili do kurzov, ktoré budú prvýkrát k dispozícii v jarnom semestri študijného roku 2023/24.

Viac informácií tu 

 

VEGA 1/0448/21: Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku. Riešiteľ: prof. Uroš Pinterič, PhD.

Projekt s názvom Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku má za cieľ popísať vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku od pádu komunistického režimu v roku 1989 a prostredníctvom analýzy chuligánskych skupín charakterizovať súčasnú podobu futbalového chuligánstva na Slovensku, najmä organizáciu, vnútorné normy a procesy, ideologický profil a politické postoje, štýl, kolektívnu identitu a správanie, komunikáciu, ale tiež intenzitu a formy násilia. Kvalitatívny výskum má charakter prípadovej štúdie, pričom budú analyzované najvýznamnejšie chuligánske skupiny v slovenskom prostredí. Projekt predpokladá vyčerpávajúce poznanie (a porozumenie) problematiky futbalového chuligánstva na Slovensku s dôrazom na ideologickú, resp. politickú dimenziu fenoménu.

 

KEGA 009TnUAD-4/2021: Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v  dištančnej forme. vedúci riešiteľ: doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Projekt reaguje na aktuálnu naliehavú potrebu digitálnych didaktických pomôcok pre online vzdelávanie v súvislosti s celosvetovou pandémiou  Covid-19, ale taktiež na nevyhnutnosť neustálej modernizácie regionálneho vzdelávania vyplývajúcu z vývoja najnovších informačných a komunikačných technológií v spoločnosti. Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba originálnych a motivačne príťažlivých digitálnych didaktických pomôcok k predmetu „Občianska náuka“ pre výchovu žiakov v sekundárnom vzdelávaní v Slovenskej republike z aktuálnej potreby modernizácie vzdelávania podľa požiadaviek praxe. Projekt má viaceré výstupy a prínosy v spoločenskej, ekonomickej a hospodárskej praxi. Nové digitálne didaktické pomôcky budú mať multifunkčné využitie, nakoľko umožnia online výučbu občianskej výchovy v prípade neočakávaných udalostí v spoločnosti, pomôžu pri efektívnejšom dištančnom vzdelávaní u neprítomných žiakov na výučbe, alebo u žiakov so špecifickými problémami a budú zároveň využiteľné taktiež pri klasickej prezenčnej výučbe.

 

NEWAVES – Collaborative Alliance for Radio Recovery and Boost of Community News Media in Low-density Territories. Riešiteľ za Katedru politológie: Mgr. Pavol Struhár, PhD., doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Mediálny priemysel čelí niekoľkým prekážkam, najmä v riedko osídlených európskych regiónoch. NEWAVES je reakciou na tieto problémy. Posun k digitálnym médiám uľahčilo poskytovanie správ v rôznych formátoch, čo zvýšilo konkurenciu na trhu, najmä v lokálnom rádiovom priemysle, ktorý bol svedkom výrazného poklesu poslucháčov a príjmov z reklamy. Tým, že miestnym rádio staniciam v celej Európe dávame možnosť pripojiť sa k podpornej sieti, NEWAVES rozvíja cezhraničnú a medziodvetvovú komunitu, ktorá bude spolupracovať a bude mať prístup k niekoľkým nástrojom a zdrojom vrátane digitálnej platformy na distribúciu rozhlasových programov rôznych žánrov. Platforma bude obsahovať materiál vyrobený každou z týchto miestnych rozhlasových staníc v celej Európe, čím sa im poskytne prístup k širokému spektru európskeho ("globálneho") obsahu a podporí sa jeho obeh, čím sa zlepší ponuka poslucháčom a zvýši sa ich konkurencieschopnosť. NEWAVES je sieť na výmenu osvedčených postupov medzi miestnymi rádiami, novinármi a profesionálmi v oblasti komunikácie z vyšších sfér vzdelávacích inštitúcií s cieľom zvýšiť životaschopnosť, inovácie a kreativitu pri výrobe a šírení. Projekt bude implementovať transfer znalostí pre rozhlasový sektor na miestnej úrovni a bude získavať a zvyšovať odborné zručnosti novinárov a mediálnych profesionálov. Aby to bolo možné, NEWAVES plánuje vyškolenie súčasných a budúcich profesionálov a študentov v oblasti komunikácie prostredníctvom fyzických a online programov mobility, ako aj program e-learningových kurzov na riešenie špecifických potrieb miestnych rádií. Program týchto kurzov bude vyvinutý prostredníctvom spoločného procesu tvorivých dielní na najnižšej úrovni. Zavedením validačnej metodiky pre materiál, ktorý má byť sprístupnený na platforme s prísnymi technickými a obsahovými požiadavkami na kvalitu, NEWAVES aktívne prispieva kvalite a dôveryhodnosti rozhlasovej žurnalistiky.

 

Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov mládeže. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Struhár, PhD.

Cieľom projektu je poskytnúť základným a stredným školám komplexnú podporu pri predchádzaní extrémizmu a nenávisti. Hlavné aktivity na úrovni primárnej a sekundárnej prevencie:

  1. nteraktívne workshopy alebo ucelený vzdelávací program, s cieľom upozorniť na   dôsledky nenávistných a extrémistických prejavov, upevniť u žiakov hodnoty demokracie a ľudských práv, zdokonaliť ich kľúčové zručnosti a zvýšiť odolnosť voči  falošným správam a propagande v online priestore;
  2. aktualizácia a rozšírenie webového obsahu pre pedagógov a verejnosť k prevencii    nenávisti a extrémizmu (www.no-hate.sk).