Zrealizované projekty

Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Termín realizácie projektu: 1.5.2022-31.12.2022

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Struhár, PhD.

Anotácia projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom aktivít na úrovni primárnej a sekundárnej prevencie poskytnúť základným a stredným školám podporu pri predchádzaní extrémizmu a nenávisti. Hlavné aktivity:

  1. workshopy s cieľom upevniť u žiakov (ZŠ a SŠ) hodnoty demokracie a ľudských práv, upozorniť na dôsledky nenávistných a extrémistických prejavov a zvýšiť ich odolnosť voči falošným správam a propagande v online priestore;

  2. vzdelávací program k demokracii a ľudským právam pre 2 triedy ohrozené radikalizáciou

  3. tvorba webového obsahu pre pedagógov a verejnosť k prevencii nenávisti a extrémizmu aktivistov.

Komplexná podpora pri prevencii nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí

Termín realizácie projektu: 1.6.2020 - 30.11.2020

Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom a pedagógom základných a stredných škôl komplexnú podporu pri prevencii extrémizmu a nenávisti. Hlavné aktivity:

1. 20 workshopov s cieľom upevniť u žiakov hodnoty demokracie, vrátane ľudských práv, upozorniť na dôsledky nenávistných prejavov a zvýšiť ich odolnosť proti radikalizácii,

2. tvorba webového obsahu, resp. publikácie pre pedagógov a verejnosť k prevencii nenávisti a extrémizmu a spustenie služby odborného poradenstva.

KEGA 003TnUAD-4/2018

Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu

 

Riešiteľský kolektív

Koordinátor: doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Mgr. Pavol Struhár, PhD. 

prof. Dr. Štefan Volner, CSc. 

PhDr. Miroslav Řádek, PhD. 

PhDr. Eva Živčicová, PhD.

Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Mgr. Petra Rendková

 

Názov pracoviska koordinátora

CUP Katedra politológie

Počet riešiteľov z pracoviska/ z iných pracovísk: 6/2

Doba riešenia: 2018-2020

 

Zameranie a opis projektu

Projekt je zameraný na analýzu fenoménu extrémizmu a ostatných foriem intolerancie voči ostatným členom spoločnosti z pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá) so zámerom inovovať metodické listy pre učiteľov občianskej náuky. Vo finálnej fáze projektu dôjde k syntéze zmienených pohľadov tak, aby boli jednoduchšie použiteľné pre pedagógov v rámci kurikula základov občianskej náuky a zároveň sa posilnila akútna potreba prevencie nenávistných prejavov a efektívnejšia výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu. Cieľom projektu je analýza vybraných aspektov súvisiacich s problémom extrémizmu v teoretickej rovine, syntéza prispievajúca k riešeniu problémov, výsledkom čoho budú nové metodické listy v on-line dostupnom formáte. Získané poznatky budú dostupné pre odbornú verejnosť, predovšetkým pre pedagógov základných a stredných škôl v Slovenskej republike v rámci workshopov, tematických prednášok a letných škôl.

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba koncepcie a obsahovej náplne moderných elektronických metodických listov občianskej náuky, ktoré budú svojím obsahovým zameraním reflektovať požiadavky a potreby spoločnosti a praxe tak, aby bolo možné efektívnejšie eliminovať extrémistické prejavy u detí a mládeže, budovať prirodzené vlastenectvo, posilňovať výchovu k ľudským právam a celkovo zlepšiť výchovu a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na školách a v spoločnosti.

Parciálne ciele

1. Vypracovanie realizačného plánu projektu.

2. Analýza stavu rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov vzdelávania pre predmet občianska náuka v rámci Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť z aktuálnej potreby prevencie silnejúcich prejavov extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie, terorizmu a ostatných foriem intolerancie, a to z multiodborového pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá).

3. Realizovanie empirického výskumu extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu u samotných učiteľov občianskej výchovy na základných a stredných školách. Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu.

4. Začatie novej webovej prezentácie projektu.

5. Implementácia moderných elektronických metodických listov do praxe v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov na základných a stredných školách, a to formou organizovania a realizovania cyklu workshopov a diskusií na letnej škole ako zážitkovej formy vzdelávania pre učiteľov v základnom a strednom školstve.

6. Organizovanie a realizovanie odborného seminára.

7. Aktívna účasť členov riešiteľského kolektívu na vedeckých a odborných podujatiach na Slovensku a v zahraničí s cieľom priebežného prezentovania plnených úloh projektu.

8. Publikovanie odborných a vedeckých článkov členov riešiteľského kolektívu v knižných a časopiseckých periodikách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Projekt s MAS

Komplexná podpora pri prevencii nenávisti a extrémizmu na základných a stredných školách

Termín realizácie projektu: 1. 6. 2018 - 30. 11. 2018

 

Cieľom projektu bolo poskytnúť základným a stredným školám komplexnú podporu pri prevencii extrémizmu a nenávisti. Jeho súčasťou bolo:

1. 34 workshopov na 30 rôznych školách (z toho 11 základných) s cieľom upevniť hodnoty demokracie a ľudské práva, a zároveň zvýšiť odolnosť voči mobilizačným kampaniam extrémistov.

2. 5 školení pre približne 120 pedagógov základných a stredných škôl, zamerané na problematiku extrémizmu - jeho príčiny, prejavy či aktérov.

3. tvorba metodickej príručky pre každodennú prax pedagógov a sociálnych pracovníkov.

Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov - mládež v centre pozornosti

Termín realizácie projektu: 1. 6 .2017 – 30. 11. 2017

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod gesciou Ministerstva spravodlivosti SR realizovala projekt “Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov - mládež v centre pozornosti.” Hlavným cieľom projektu bolo budovanie pozitívneho postoja k demokratickým hodnotám a ľudským právam u študentov stredných škôl a zároveň ich upozorniť na spoločnosť ohrozujúce nenávistné a protisystémové prejavy. Čiastkovým cieľom č. 1 bolo, prostredníctvom série 20 workshopov so študentmi stredných škôl v Trenčianskom a Žilinskom kraji, objasniť problematiku extrémizmu, podporovať kritické myslenie a schopnosť pracovať s informáciami.  Čiastkovým cieľom č.2 bolo ponúknuť učiteľom stredných škôl komplexný učebný text reflektujúci nárast prejavov netolerancie a extrémizmu, ktorý má napomôcť komunikovať tieto témy so študentmi. Tretím čiastkovým cieľom bol zber a vyhodnotenie dát o postojoch mladých ľudí k hodnotám demokracie a radikálnym, nenávistným či protidemokratickým myšlienkam.