Political Science Forum

Politologické fórum je polročne vydávaný medzinárodný vedecký a recenzovaný časopis vydávaný Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pokrýva široký okruh tém z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov, filozofie a sociálnych vied. Časopis je určený odborníkom v daných vedných odboroch, ako aj študentom a širšej verejnosti. Časopis vychádza v júni a v decembri.

ISSN 1338-6859 (tlačené vydanie)

ISSN 2729-8949 (online)

e. č. MK: EV 4567/12 

Publisher: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom. IČO: 311 180 259. 

Adresa redakcie: Katedra politológie TnUAD, Študentská 2, 91101 Trenčín 

e-mail: politologicke.forum@tnuni.sk

© TnUAD, Trenčín.

Časopis je bezplatný

Časopis vychádza dva krát do roka 30. júna a 31. decembra.

Viac informácii tu: