O katedre

História

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi najmladšie slovenské akademické pracoviská v oblasti politológie. Katedra začala svoje pôsobenie v akademickom roku 2005/2006. Dnes je Katedra ako celouniverzitné pracovisko autonómnou súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Okrem základných politologických predmetov sa zaoberá výskumom medzinárodných vzťahov, politických strán, médií či verejnej mienky. V roku 2014 prešla procesom komplexnej akreditácie a medzinárodnými hodnoteniami kvality študijných programov.

Poslanie

Sme mladí a chceme byť iní. Rešpektujeme skúsenosť a snažíme sa o vlastnú originálnu identitu. V centre našej pozornosti je moc ako synonymum politiky. Snažíme sa ju pochopiť najmä s pomocou príbuzných a nezastupiteľných vied – ekonómie, práva, psychológie a sociológie, uvedomujúc si pritom význam prírodných a technických vied. Náročnosť politológie spočíva v komplexnosti vnímania politiky prostredníctvom multidisciplinárneho pohľadu.

Akademické prostredie Katedry je budované najmä prostredníctvom iniciatívy študentov. Naša každodennosť má svoju pridanú hodnotu v pozitívnej atmosfére prenesenej do tvorby jej študentov a pedagógov.

Naše ciele

Cieľom vzdelávania študijného programu politológia I. stupeň je: 

  • vychovávať študentov v súlade s verejným záujmom a požiadavkami praxe a vytvárať podmienky pre ich úspešné uplatnenie v budúcom zamestnaní;

  • poskytnúť komplexnú podporu pri vytváraní adekvátnej odbornej vedomostnej bázy, získavaní poznatkov a skúmaní spoločenských javov;

  •  prispieť k rozvoju odborných zručností a posilneniu všeobecných a špecifických spôsobilostí využiteľných pri rôznych kariérnych dráhach a osobnostnom rozvoji, ako napríklad kritické a analytické myslenie, systematické učenie sa, aktívne riešenie problémov a prijímanie rozhodnutí; 

  • rozvojom prenositeľných spôsobilostí viesť študentov k spoločenskej zodpovednosti, aktívnemu občianstvu, demokratickým hodnotám, ľudským právam  a akceptovaniu hodnôt či postojov iných ľudí.    

  • vhodnou skladbou vedomostí, zručností a spôsobilostí pripraviť študentov na vzdelávanie v iných formách štúdia.