O katedre

História

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi najmladšie slovenské akademické pracoviská v oblasti politológie. Katedra začala svoje pôsobenie v akademickom roku 2005/2006. Dnes je Katedra ako celouniverzitné pracovisko autonómnou súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Okrem základných politologických predmetov sa zaoberá výskumom medzinárodných vzťahov, politických strán, médií či verejnej mienky. V roku 2014 prešla procesom komplexnej akreditácie a medzinárodnými hodnoteniami kvality študijných programov.

Poslanie

Sme mladí a chceme byť iní. Rešpektujeme skúsenosť a snažíme sa o vlastnú originálnu identitu. V centre našej pozornosti je moc ako synonymum politiky. Snažíme sa ju pochopiť najmä s pomocou príbuzných a nezastupiteľných vied – ekonómie, práva, psychológie a sociológie, uvedomujúc si pritom význam prírodných a technických vied. Náročnosť politológie spočíva v komplexnosti vnímania politiky prostredníctvom multidisciplinárneho pohľadu.

Akademické prostredie Katedry je budované najmä prostredníctvom iniciatívy študentov. Naša každodennosť má svoju pridanú hodnotu v pozitívnej atmosfére prenesenej do tvorby jej študentov a pedagógov.

Naše ciele

 • všeobecný rozvoj abstraktného myslenia a komunikácie,
 • vzostup mentálnej úrovne a emocionálneho zdravia,
 • podpora ambícií a orientácia na úspech podľa vlastného zadefinovania,
 • kritické myslenie s rešpektovaním hodnotovej plurality,
 • dialóg ako ústredný nástroj výmeny názorov študentov a pedagógov,
 • otázky sú často dôležitejšie ako odpovede,
 • vlastná iniciatíva a  zmysel pre povinnosť vyjadrená v sebadisciplíne,
 • otvorenosť, korektnosť a asertivita,
 • profesionalita a kolegialita ako hlavná podoba medziľudských vzťahov,
 • budovanie osobnej a profesionálnej integrity,
 • analytické a prezentačné zručnosti a argumentačný dialóg,
 • tvorba ekonomickej a právnej kompetencie,
 • systematický intelektuálny tréning a telesná kultúra,
 • pokora voči histórii, rozjímanie a snaha o jej kritické hodnotenie,
 • osvojovanie si sociálnej inteligencie, spoločenského protokolu a taktnosti.