Projektová činnosť

KEGA 003TnUAD-4/2018: Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu

Riešiteľský kolektív:

 

Koordinátor: doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Mgr. Pavol Struhár, PhD. 

prof. Dr. Štefan Volner, CSc. 

PhDr. Miroslav Řádek, PhD. 

PhDr. Eva Živčicová, PhD.

Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Mgr. Petra Rendková

 

Názov pracoviska koordinátora: CUP Katedra politológie

Počet riešiteľov z pracoviska/ z iných pracovísk: 6/2

Doba riešenia: 2018-2020

Zameranie a opis projektu

Projekt je zameraný na analýzu fenoménu extrémizmu a ostatných foriem intolerancie voči ostatným členom spoločnosti z pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá) so zámerom inovovať metodické listy pre učiteľov občianskej náuky. Vo finálnej fáze projektu dôjde k syntéze zmienených pohľadov tak, aby boli jednoduchšie použiteľné pre pedagógov v rámci kurikula základov občianskej náuky a zároveň sa posilnila akútna potreba prevencie nenávistných prejavov a efektívnejšia výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu. Cieľom projektu je analýza vybraných aspektov súvisiacich s problémom extrémizmu v teoretickej rovine, syntéza prispievajúca k riešeniu problémov, výsledkom čoho budú nové metodické listy v on-line dostupnom formáte. Získané poznatky budú dostupné pre odbornú verejnosť, predovšetkým pre pedagógov základných a stredných škôl v Slovenskej republike v rámci workshopov, tematických prednášok a letných škôl.

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba koncepcie a obsahovej náplne moderných elektronických metodických listov občianskej náuky, ktoré budú svojím obsahovým zameraním reflektovať požiadavky a potreby spoločnosti a praxe tak, aby bolo možné efektívnejšie eliminovať extrémistické prejavy u detí a mládeže, budovať prirodzené vlastenectvo, posilňovať výchovu k ľudským právam a celkovo zlepšiť výchovu a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na školách a v spoločnosti.

Parciálne ciele

1. Vypracovanie realizačného plánu projektu.

2. Analýza stavu rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov vzdelávania pre predmet občianska náuka v rámci Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť z aktuálnej potreby prevencie silnejúcich prejavov extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie, terorizmu a ostatných foriem intolerancie, a to z multiodborového pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá).

3. Realizovanie empirického výskumu extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu u samotných učiteľov občianskej výchovy na základných a stredných školách. Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu.

4. Začatie novej webovej prezentácie projektu.

5. Implementácia moderných elektronických metodických listov do praxe v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov na základných a stredných školách, a to formou organizovania a realizovania cyklu workshopov a diskusií na letnej škole ako zážitkovej formy vzdelávania pre učiteľov v základnom a strednom školstve.

6. Organizovanie a realizovanie odborného seminára.

7. Aktívna účasť členov riešiteľského kolektívu na vedeckých a odborných podujatiach na Slovensku a v zahraničí s cieľom priebežného prezentovania plnených úloh projektu.

8. Publikovanie odborných a vedeckých článkov členov riešiteľského kolektívu v knižných a časopiseckých periodikách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Dokumenty ku KEGA 003TnUAD-4/2018: Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu

Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy v členských obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie a Inovec (2018 - 2019)