20.03.2019 21:23
Rubrika: Komentáre
Od: Frederika Rybáková

Rovnoprávnosť v práci?

Ešte si na ňu počkáme


Keby sme chceli hľadať rovnoprávnosť mužov a žien, čo sa týka pracovných práv, môžeme ju nájsť v krajinách ako je Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko a Švédsko. Podľa prieskumov Svetovej banky, týchto 6 krajín poskytuje ženám a mužom rovnaké pracovné práva. Čo sa o Slovensku povedať nedá, keďže ženy majú výrazne nižšie platy ako muži. Svetová banka sa pokúšala vyhodnotiť prácu žien a podnikanie v 187 štátoch. Pred desiatimi rokmi keď organizácia začala analyzovať túto problematiku, žiadna krajina neposkytovala ženám a mužom rovnaké pracovné práva. Dnes je už týchto spomínaných krajín šesť. A Francúzsko je krajinou, ktorú môžeme považovať práve za tú, ktorá najviac začala bojovať s rovnoprávnosťou. Francúzi zaviedli zákony na ochranu pred domácim násilím, prísnejšie trestanie za sexuálne obťažovanie na pracovisku a zaviedli platenú rodičovskú dovolenku. Výskum sa zaoberal oblasťami, ktoré ovplyvňujú ženy počas pracovného obdobia. Medzi tieto oblasti patria najmä faktory, ktoré majú vplyv na rozhodovanie žien či budú pracovať, ďalej platové rozdiely pri rovnakej pozícií podľa toho či ju vykonáva muž alebo žena, sloboda pohybu, výška dôchodku, rovnosť pri majetkových a dedičských právach a nakoniec zákony a pravidlá, ktoré sa týkajú vydatých žien a matiek, ktoré ich ovplyvňujú pri rozhodovaní podnikať.

V prideľovaní bodov, čo sa týka rovnoprávnosti, vyššie spomínané krajiny dosiahli 100 bodov. Ostatné krajiny Európskej únie ako aj Slovensko dosiali vyše 90 bodov. Avšak najväčším problémom, kde Slovensku prisúdili len 75 bodov, stále ostáva platová rozdielnosť medzi mužmi a ženami. Rodovú nerovnosť u nás zistili aj čo sa týka starostlivosti o deti. Platovú nerovnosť nájdeme vo väčšine krajín. Aj u tých, ktoré dosiahli najvyšší počet bodov ako napríklad Švédsko, kde ženy zarábajú o 5% menej ako muži v rovnakej pozícií, Keby sa ideme pozrieť na Blízky Východ alebo do niektorých afrických krajín, tam je postavenie žien najhoršie, pretože nemajú ani polovicu práv mužov. Je to práve preto, lebo ženy v mnohých krajinách nemajú ani slobodu pohybu, majetkové práva nehovoriac o tom, že by sa mohli rozhodovať, kde budú pracovať a za akých podmienok. Svetová banka zdôrazňuje, že rodová rovnosť je dôležitou súčasťou hospodárskeho rastu, pretože ženy tvoria polovicu obyvateľstva sveta a našou úlohou by malo byť vytváranie prosperujúceho sveta. Lenže to sa nám nepodarí, ak nám v tom budú brániť zákony, ktoré bude treba zmeniť spolu so zavedenými kultúrnymi normami.