Politológia III. stupeň

Podmienky prijatia pre AR 2020/2021

Názov študijného odboru:           Politické vedy

Názov študijného programu:      Politológia

Štandardná dĺžka štúdia:             

Denná – 3

Externá – 4

Forma štúdia: denná a externá

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

Dosiahnutý akademický titul: PhD.

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: denné štúdium - 1

externé štúdium - 2

 

Informácie o podmienkach prijatia

Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore politické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti  pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém doktorandských dizertačných prác (príloha č. 1).

Na tento účel predloží uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské štúdium projekt (tézy témy) dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku).

Projekt (tézy témy dizertačnej práce) v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:

•             zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybratú tému doktorandskej dizertačnej práce,

•             vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní doktorandskej dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce,

•             stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,

•             predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie. 

Spôsob overovania schopností: Prijímacia skúška. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky.

Pre zahraničných uchádzačov:   Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie o prihláške na štúdium

Termín podania prihlášky:           20. júl 2020

Termín prijímacej skúšky:            august 2020

Povinné prílohy:              

1. Prihláška na PhD. štúdium: Prihlášku je možné podať elektronicky, alebo na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). (Viac informácií v doplňujúcich informáciách pre uchádzača.)

2. Súčasťou prihlášky musí byť životopis,

3. Absolventi CUP Katedra Politológie TnU AD predložia kópiu (nemusí byť overená) diplomu,  dodatku diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD;

4. Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD.

 

Údaje o platbe za prihlášku:

Poplatok za prijímacie konanie: 19,- eur

Všetkým uchádzačom o štúdium na Katedre politológie, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Banka:  Štátna pokladnica

Účet: SK1381800000007000065375

Variabilný symbol:  19002

Špecifický symbol:  rodné číslo uchádzača bez lomítka

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

               

Doplňujúce informácie pre uchádzača

Prihláška na PhD. štúdium:

Na CUP KP sa môže uchádzač prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nemusí vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači a priamo ju môže odoslať na študijné oddelenie. Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške  uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované magisterské štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí vpisovať predmety a známky za magisterské štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

 

 

Všeobecné podmienky a informácie:

• Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

• Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní

od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

• Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

 

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu:

•         prehĺbi si teoretické poznatky z teórie politiky, teórie medzinárodných vzťahov a prehĺbi si vedomosti o kľúčových politických koncepciách

•             prehĺbi si vedomosti z metodológie politických vied

•             bude schopný samostatnej vedeckej práce

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bude schopný:

•             analyzovať prebiehajúce procesy v medzinárodnej, európskej a svetovej politike

•             pomenovať trendy v súčasnej politológii a teórii politiky a zaujať k ním kritické stanovisko

•        charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia

•             zaujať odborné stanovisko ku kľúčovým témam medzinárodných vzťahov

•             predikovať a modelovať budúce scenáre spoločenského vývoja

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bude schopný

•             plynule a na odbornej úrovni komunikovať v anglickom, resp. inom svetovom jazyku

 

Uplatnenie v praxi:

 

Absolvent študijného programu „Politológia“ v treťom stupni štúdia

•             získa všetky potrebné zručnosti, vedomosti a schopnosti, aby sa uplatnil v odbore, ktorý vyštudoval.

•             bude mať dostatočný teoretický  prehľad o študovanej problematike a bude schopný samostatnej vedeckej práce.

•             získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v príslušnom vednom odbore.

Študijný plán zároveň rozvíja komunikačné, prezentačné  a jazykové zručnosti absolventa.

Sylaby predmetov sú koncipované tak, aby bolo pod podporený rozvoj kritického myslenia uchádzačov, ktorého základom je relevantná vedomostná báza študenta.

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že absolvent uplatní svoje odborné vedomosti ako špecialista  na politické a celkovo spoločenské procesy v:

•             štátnej správe a samospráve,

•             mediálnej sfére,

•             agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu,

•             treťom sektore,

•             medzinárodných organizáciách,

•             v akademickej a vedeckej sfére.

 

Kontakt: Mgr. Katarína Hrnčárová

                študijná referentka /   koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

                032/7400 911

                katarina.hrncarova@tnuni.sk

                www.politologia.tnuni.sk 

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

 

1.            Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

2.            Uchádzači z iných štátov sa riadia pokynmi, zverejnenými na stránke https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/uznanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu/.

Acceptance conditions for AR 2020/2021

Title of the field of study :           Political Science

Title of study program:                Political Science

Form of study:  external

Standard length of study:             4 years              

Language of instruction:               English

Achieved academic title:               PhD.

Scheduled number of admitted applicants: 2

               

Information on reception conditions

Basic admission condition for study:           

The basic requirement is a successful completion of a Master’s program in Political Science or an equivalent degree program. The applicant has to show his/her ability for independent research work and has to have an adequate proficiency in English language or other world language. In pursuance of doctoral study admissions will be entrance exams. The task of doctoral study entrance exams is to check the applicant’s knowledge of problems, what is the content of a topic chosen by the applicant from the proposed topics of doctoral thesis (Annex No. 1).

•             The applicant submits his/her project (thesis topic) of dissertation in Slovak and one of the world languages he or she applies for, together with the application form (the project in Slovak language can be replaced by a project in Czech language or another world language). The project (the topic of doctoral thesis) in the extent of 10 standard pages (in each language) should contain:

•             Explanation and motivation, why the applicant decided to elaborate the selected doctoral thesis,

•             Definition of basic directions and goals the applicant would like to direct during the work on his/her doctoral thesis as well as the methods the applicant would like to work on his/her selected topic of doctoral thesis,

•             Brief characteristic of the given problems worked out based on reference books and sources,

•             Expected benefits of the prepared selected topic of doctoral thesis for practice and follow-up development of theory.

Additional conditions for admission to study:     An active English language is required.

 

Authentication method:              The Admission Commission evaluates the result of entrance exam on a non-public meeting. If more applicants participate in the entrance exams, the Admission Commission will decide about the placings of each applicant based on their success. The decision on the acceptance or non-acceptance will be sent to the applicant by regular mail at the latest 30 days since the entrance exam.

 

For foreign applicants:   The conditions for admission of foreign students are identical to the conditions of admission of Slovak students.

Information about the application form

Application deadline:     July 20, 2020

Date of Admission Exam:    august, 2020

Mandatory attachments:            

•             Application for PhD. program: The application can be submitted either online, or on a required form for the third cycle of higher education (form A3). (you can learn more in Additional information for the applicant)

•             The part of application form has to be a CV;

•             The graduates of Department of Political Science at ADUT submit a copy of diploma (it does not have to be verified), supplement to diploma and certificate on state exam. The supplement to diploma should contain the arithmetic mean calculated from all completed subjects as well as the certificate on state exam should contain the arithmetic mean of all completed subjects and defense of final thesis. The graduates will send all these documents to the Study Office of the Department of Political Science at ADUT;

•             The graduates from other universities submit a verified copy of diploma, certificate on state exam, supplement to diploma or statement of completed exams. The supplement to diploma (statement of completed exams) should contain the arithmetic mean calculated from all completed subjects as well as the certificate on state exam should contain the arithmetic mean of all completed subjects and defense of final thesis. The graduates will send all these documents to the Study Office of the Department of Political Science at ADUT.  

Payment details for the application:

Admission fee: 19 

 

All applicants for admission to the Department of Political Science who meet the admission requirements and enroll at the university will have the admission fee refunded.

 

Bank:    Štátna pokladnica

Account:             SK1381800000007000065375

Variable symbol:              19002

Specific symbol:               Birth number of the candidate without a slash

Report to recipient:        Name and surname of the applicant

Address of the faculty:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

Swift code:                       SPSRSKBA

               

Additional information for the applicant

 

Application for PhD. program:

At the Department of Political Science, the applicant can apply quickly and easily using an electronic application form, which one does not have to fill in by hand. Instead one just fills it in comfortably on the computer and sends it directly to the Study department. The written application is filed on the required form for the third cycle of higher education (form A3). In the application, applicant will fill in personal information, form of study, study program, completed master’s study and also has to sign the form. In order to speed up communication in case the application is incomplete we ask applicants for a correctly entered and valid e-mail address on the application form. The applicant does not have to write the subjectsand marks of Master’s study down on page 2. The certificate of medical examination is also not required as a part of application.

 

Acceptance conditions as well as an electronic application are published on the University website

https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

 

Study fees:

Study fees are based on the TDUAD Determination of Tuition Level and Fees associated with the TUUAD valid in the current academic year.

 

General conditions and information:

• The candidate can only send one application form to the Politology study program and mark one form of study (daily or external).

• The decision on admission / non-admission to study will be sent to the applicant in writing no later than 30 days after the eligibility for admission to study has been verified.

• A candidate who has received a decision to accept is required to enroll according to the instructions he receives in writing together with the decision on admission to study.

• According to Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, as amended, Section 59 (3), faculties have the right to require from the received applicants information on whether to enroll for study. If the applicant fails to provide the information in due time, he / she will be denied the right to enroll in the course.

 

Profile of graduates and practice:

 

Graduates’ profile of doctoral study of political science study program:

 

 

Theoretical knowledge

The graduate of this study program:

•             deepens his/her theoretical knowledge from theory of politics, theory of international relations and deepens his/her knowledge on key political concepts

•             deepens his/her knowledge from methodology of political science

•             will be capable in doing independent scientific work

Practical knowledge and skills

The graduate will be qualified:

•             to analyze processes in progress in international, European and world policy

•             to name the trends in current political science and theory of politics, and take a critical stand

•             to characterize and analyze social challenges and problems the 21st century society has to face, and propose and implement solutions

•             to take a professional stand to key topics of international relations

•             to predict and model future scenarios of social development

 

Supplementary knowledge, abilities and skills

The graduate will be qualified 

•             to communicate in English or other world language fluently and on a professional level

 

Practice:

 

The graduate of “Political Science” study program on the third level of study

•             will gain all the needed skills, knowledge and abilities to find employment in a field he or she graduated.

•             The graduate will have adequate theoretical view on the studied problems and will be capable in doing independent research work.

•             The graduate gains knowledge on the current status of scientific knowledge in the given scientific discipline.

At the same time, the study plan develops the communication, presentation and language skills of each graduate.

The syllabi of subjects are outlined to support the development of critical thinking of each graduate, whose basic is the relevant knowledge base of student.

It is obvious from the above mentioned that the graduate will use his/her professional experience as an expert for political and social processes in:

•             public service and self-government,

•             media,

•             agencies specialized on research of public opinion and market research,

•             third sector,

•             international organizations,

•             academic and scientific sphere.

 

 

Contact: Mgr. Katarína Hrnčárová

               Study Assistant / Coordinator for Students with Specific Needs

               032/7400 911

               katarina.hrncarova@tnuni.sk

               www.politologia.tnuni.sk 

 

 

Information for applicants from abroad

 

1. The same conditions apply to applicants from the Czech Republic as for applicants from the Slovak Republic.

 

2. Applicants from others states follow the instructions announced on our homepage: https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/uznanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu/.