Politológia II. stupeň

Podmienky prijatia na štúdijný program politológia pre akademický rok 2017/2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študijný odbor 3.1.6 Politológia

študijný program Politológia

Študijné oddelenie, Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín,  katarina.hrncarova@tnuni.sk 032/7400 911;   www.politologia.tnuni.sk 

 

Termín podania prihlášky

2. termín* do :                                                      do 30. septembra 2017

Poplatok za prijímacie konanie:                           35 €          

Banka:                                                                  Štátna pokladnica

Účet:                                                                     7000065375/8180                 

Variabilný symbol:                                               19002

Špecifický symbol:                                               XXXXXXXXXX

(uvádza sa len pri bankovom prevode)

  • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
  • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

Referenčné číslo:                                                5699687

(uvádza sa len na poštovej poukážke)                  

Adresa:                                                                 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, 

                                                                              Študentská 2, 911  50 Trenčín

 

Akreditované študijné programy      Forma štúdia      Dosiahnutý titul     Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Politológia                                               denná                   Mgr.                          40

Politológia                                               externá                 Mgr.                          40

Štandardná dĺžka štúdia:   2 roky (denná forma)

                                           3 roky (externá forma)

 

Podmienky prijatia

Študijný program Politológia magisterské štúdium

 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe Politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore; prijímacie skúšky sa nevykonávajú.

  • prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia(formát A3), riadne

vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium

  • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2
  • súčasťou prihlášky musí byť podpísaný životopis a ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky
  • absolventi CUP Politológia TnU AD predložia kópiu (nemusí byť overená) dodatku diplomu a vysvedčenia štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Politológie TnUAD.
  • absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Politológie TnUAD.

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška zaradená do databázy prijímacieho konania.

Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a nej vyznačiť jednu formu štúdia (dennú alebo

externú).

 Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

 

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

Študijný program pokrýva celý obsah študijného odboru a obsahuje všetky nosné témy. Okrem toho majú študenti možnosť v rámci voliteľných predmetov získať ďalšie znalosti a zručnosti, ktoré môžu využiť v ďalšej profesionálnej kariére.

Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne) ako aj subjekty tretieho sektoru, občianske združenia a nadácie.

Absolventi magisterského štúdia politológie budú pripravení aj na profesionálnu kariéru vysokoškolských učiteľov a vstup do

doktorandského štúdia.

 


* Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov. Termín prípadného druhého kola prijímacieho konania bude v tomto prípade do 20. augusta 2017.