Politológia II. stupeň

Podmienky prijatia na štúdijný program politológia pre akademický rok 2020/2021

Názov študijného odboru: Politické vedy

Názov študijného programu: Politológia

Štandardná dĺžka štúdia: denné štúdium: 2 roky

externé štúdium: 3 roky

Forma štúdia: denná a externá

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk

Dosiahnutý akademický titul: Mgr.

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: denné štúdium – 12

externé štúdium - 5

 

Informácie o podmienkach prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium: Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe Politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v študijnom odbore Politické vedy alebo príbuznom študijnom odbore.

Spôsob overovania schopností: Bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Pre zahraničných uchádzačov: Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie o prihláške na štúdium

Termín podania prihlášky: 21. september 2020

Povinné prílohy: 1. Prihláška na Mgr. štúdium: Prihlášku je možné podať elektronicky, alebo na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). (Viac informácií v doplňujúcich informáciách pre uchádzača.)

2. Absolventi CUP Katedry politológia TnUAD predložia kópiu (nemusí byť overená) dodatku diplomu a vysvedčenia štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie Katedry politológie.

3. Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie Katedry politológie.

Údaje o platbe za prihlášku:

Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro

Všetkým uchádzačom o štúdium na Katedre politológie, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK1381800000007000065375

Variabilný symbol: 19002

Špecifický symbol: Rodné číslo uchádzača bez lomítka

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača

Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

 

Overené fotokópie dokladov o ukončení stredoškolského vzdelania stačí dodať ku dňu zápisu.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača

 

Prihláška na Mgr. štúdium:

Na CUP KP sa môže uchádzač prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nemusí vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači a priamo ju môže odoslať na študijné oddelenie. Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

 

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

 

Poplatky za štúdium:

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

 

Všeobecné podmienky a informácie:

• Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

• Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní

od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

• Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

 

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

Študijný program pokrýva celý obsah študijného programu Politológia a obsahuje všetky nosné témy študijného odboru Politické vedy. Okrem toho majú študenti možnosť v rámci voliteľných predmetov získať ďalšie znalosti a zručnosti, ktoré môžu využiť v ďalšej profesionálnej kariére.

Významnou sférou uplatnenia absolventov študijného programu politológia sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne) ako aj subjekty tretieho sektoru, občianske združenia a nadácie.

Absolventi magisterského štúdia politológie budú pripravení aj na profesionálnu kariéru vysokoškolských

učiteľov a vstup do doktorandského štúdia.

 

Kontakt: Mgr. Katarína Hrnčárová

študijná referentka / koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

032/7400 911

katarina.hrncarova@tnuni.sk

www.politologia.tnuni.sk

 

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

 

1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

2. Uchádzači z iných štátov sa riadia pokynmi, zverejnenými na stránke https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/uznanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu/.