Politológia II. stupeň

Podmienky prijatia na štúdijný program politológia pre akademický rok 2018/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študijný odbor 3.1.6 Politológia

študijný program Politológia

Študijné oddelenie, Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín,  katarina.hrncarova@tnuni.sk 032/7400 911;   www.politologia.tnuni.sk 

 

Termín podania prihlášky

1. termín* do :                                                   do 22. septembra 2018

Poplatok za prijímacie konanie:                        35 €          

Banka:                                                                Štátna pokladnica

Účet:                                                                      7000065375/8180                 

Variabilný symbol:                                               19002

Špecifický symbol:                                              XXXXXXXXXX

(uvádza sa len pri bankovom prevode)

 • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

Referenčné číslo:                                                5699687

(uvádza sa len na poštovej poukážke)                  

Adresa:                                                                 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

CUP Katedra politológie, 

                                                                              Študentská 2, 911  50 Trenčín

 

Akreditované študijné programy      Forma štúdia      Dosiahnutý titul     Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Politológia                                               denná                   Mgr.                          20

Politológia                                               externá                 Mgr.                          15

Štandardná dĺžka štúdia:   2 roky (denná forma)

                                               3 roky (externá forma)

 

Podmienky prijatia

Študijný program Politológia magisterské štúdium

 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe Politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore (prijímacie skúšky sa nevykonávajú).

 • Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3), riadne

vyplnená a podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium.

 • Uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2.
 • Nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.
 • Absolventi CUP Katedry politológia TnUAD predložia kópiu (nemusí byť overená) dodatku diplomu a vysvedčenia štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry politológie TnUAD.
 • Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry politológie TnUAD.

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška zaradená do databázy prijímacieho konania.

Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a nej vyznačiť jednu formu štúdia (dennú alebo

externú).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

 

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

Študijný program pokrýva celý obsah študijného odboru a obsahuje všetky nosné témy. Okrem toho majú študenti možnosť v rámci voliteľných predmetov získať ďalšie znalosti a zručnosti, ktoré môžu využiť v ďalšej profesionálnej kariére.

Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne) ako aj subjekty tretieho sektoru, občianske združenia a nadácie.

Absolventi magisterského štúdia politológie budú pripravení aj na profesionálnu kariéru vysokoškolských učiteľov a vstup do

doktorandského štúdia.

 

 

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

 

1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky.

Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

·         meno a priezvisko žiadateľa;

 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa;

·         podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

·         kópia dokladu totožnosti;

 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;

·         doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní
od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní,  vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti sú najmä:

·         kópia dokladu totožnosti;

 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);
 • overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;

·         doklad o zaplatení správneho poplatku.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

·         o uznaní dokladu o vzdelaní;

 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • uložení rozdielovej skúšky.

 

 

 

 


* Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov. Termín prípadného druhého kola prijímacieho konania bude v tomto prípade do 20. septembra 2018.