Poslanie a história

Poslanie Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Sme mladí a chceme byť iní. Rešpektujeme skúsenosť a snažíme sa o vlastnú originálnu identitu. Poznanie človeka má podľa nás zložitý a permanentne sa vyvíjajúci obsah v ktorom univerzum, človek a jeho  konanie súvisia a formujú každodennú realitu vo všetkých jej rôznorodých oblastiach. V centre našej pozornosti je moc ako synonymum politiky. Snažíme sa ju pochopiť najmä s pomocou príbuzných a nezastupiteľných vied – ekonómie, práva, psychológie a sociológie, uvedomujúc si pritom význam prírodných a technických vied. Náročnosť politológie spočíva v komplexnosti vnímania politiky prostredníctvom multidisciplinárneho pohľadu.

Katedra politológie chce byť autentickou akademickou komunitou jej študentov, pedagógov a absolventov, ktorá bude presahovať obdobie štúdia a pracovného uplatnenia. Katedra politológie chce byť kvalitným brandom doma i na medzinárodnej úrovni. Akademické prostredie Katedry je budované najmä prostredníctvom iniciatívy študentov, bez ktorého nie je naše spoločné poslanie naplnené. Naša každodennosť má svoju pridanú hodnotu v pozitívnej atmosfére prenesenej do tvorby jej študentov a pedagógov.

Pôsobenie Katedry je účelové a má konkrétne ciele:

-          všeobecný rozvoj abstraktného myslenia a komunikácie,

-          vzostup mentálnej úrovne a emocionálneho zdravia,

-          podpora ambícií a orientácia na úspech podľa vlastného zadefinovania,

-          kritické myslenie s rešpektovaním hodnotovej plurality,

-          dialóg ako ústredný nástroj výmeny názorov študentov  a pedagógov v ktorom sú dôležitejšie otázky ako odpovede,

-          vlastná iniciatíva a  zmysel pre povinnosť vyjadrená v sebadisciplíne,

-          otvorenosť, korektnosť a asertivita,

-          profesionalita a kolegialita ako hlavná podoba medziľudských vzťahov,

-          budovanie osobnej a profesionálnej integrity,

-          analytické a prezentačné zručnosti a argumentačný dialóg,

-          tvorba ekonomickej a právnej kompetencie,

-          systematický intelektuálny tréning a telesná kultúra,

-          pokora voči histórii, rozjímanie a snaha o jej kritické hodnotenie,

-          osvojovanie si sociálnej inteligencie, spoločenského protokolu a taktnosti.

-           

                                                                                              Trenčín,  7. augusta 2014

 

 

História Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi najmladšie slovenské akademické pracoviská v oblasti politológie. Katedra začala svoje pôsobenie v akademickom roku 2005/2006 a pri jej vzniku boli rektor Trenčianskej univerzity Alexandra  Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných vied Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. a vedúci Katedry politológie Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.

Katedra do roku 2009 prechádzala organizačnými zmenami a dnes je ako celouniverzitné pracovisko autonómnou súčasťou Trenčianske univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Katedra sa okrem základných politilogických predmetov zaoberá výskumom medzinárodných vzťahov, politických strán, médií a verejnej mienky. V roku 2014 prešla procesom komplexnej akreditácie a medzinárodnými hodnoteniami kvality študijných programov.