Študijné pobyty a stáže

Mobilita študentov

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN) získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Poradcom pre zahraničné študijné pobyty a stáže je na Katedre politológie PhDr. Peter Csáni, PhD.

e-mail: peter.csanyi@tnuni.sk

telefón: 032/7400 907

číslo kancelárie: 340

Študijné pobyty v zahraničí

 • na štúdium sa môže prihlásiť študent Bc., Ing. alebo PhD. štúdia,
 • štúdium na partnerskej univerzite trvá 3 - 12 mesiacov (1 alebo 2 semestre v rámci jedného akademického roku),

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO PROGRAMU?

 • Prihlášku treba odovzdať koordinátorovi Erasmus (Rektorát, Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov, 3. poschodie, budova A).
 • Termín pre prijímanie prihlášok: 31. október
 • Preštudovať si kritéria mobility študenta.
 • Vybrať si univerzitu v zozname partnerských univerzít, s ktorými má TnUAD uzatvorenú bilaterálnu zmluvu.
 • Zúčastniť sa jazykových testov a ústnej skúšky.
 • Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webovskej stránke (do 30. apríla).
 • Erasmus koordinátor vybratých študentov vždy informuje e-mailom.
 • Erasmus koordinátor napomáha vypĺňať prihlášku (Application Form) a  Learning Agreement (zoznam predmetov, ktoré sa študujú na zahraničnej univerzite). Každá univerzita má iné prijímacie konanie a vyžaduje aj iné dokumenty. Všetky informácie sú zverejnené na ich web stránkach.Po akceptácii partnerskou univerzitou študent s TnUAD uzatvára zmluvu o mobilite, na základe ktorej dostane vyplatený grant.  Súčasťou zmluvy je Erasmus charta študenta.
 • Každý Erasmus študent musí mať na obdobie mobility platný Európsky zdravotný preukaz, alebo uzatvorené komerčné poistenie liečebných nákladov

 

POČAS  MOBILITY

 • Po príchode na partnerskú univerzitu sa študent ihneď prihlási Erasmus koordinátorovi.
 • V prípade, že nastanú zmeny v predmetoch oproti schválenému Learning Agreement, je nutné vyplniť formulár Changes to original Learning Agreement. Dokument musí podpísať partnerská univerzita a následne vysielajúca fakulta. Ak sa vyskytnú akékoľvek nepredvídané udalosti, kontaktovať fakultného koordinátora alebo inštitucionálneho koordinátora Erasmus.

 

PO NÁVRATE Z MOBILITY

 • Študent predkladá Erasmus koordinátorovi potvrdenie zo zahraničnej univerzity o absolvovaní mobility v dĺžke, aká je uvedená v Zmluve o poskytnutí grantu.
 • Študent predkladá Eramus koordinátorovi výpis absolvovaných predmetov a získaných známok zo zahraničnej univerzity (Transcript of Records). Tento dokument niekedy univerzity zasielajú poštou.
 • Študent vypĺňa Správu zo štúdia, ktorá bude dostupná po rozkliknutí linky po obdržaní e-mailu.

 

PARTNERSKÉ UNIVERZITY 

Kód

Partner

Fakulta

Počet študentov

BG SOFIA03

University of National and World Economy in Sofia

FSEV

2

CZ PARDUB01

Univerzita v Pardubice

FPT, FŠT

5+3

CZ BRNO01

Vysoké učení technické Brno

FPT, FSEV

1

CZ

Masarykova univerzita Brno

FZ

 

CZ

Univerzita Obrany Brno

FŠT

 

CZ

Brno University of Technology

FŠT

 

CZ PRAHA20

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu

PLT, FSEV

3+1

CZ

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe

FPT

 

 

CZ PRAHA10

České vysoké učení technické v Praze, Masarykúv ústav vyšších studií

FSEV

10

 

CZ PRAHA02

Česká zemědělská univerzita v Praze

FPT

2

CZ OSTRAVA01

VSB Technical University of Ostrava

FŠT, FPT

2

CZ LIBEREC01

Technical University of Liberec

FPT, FŠT, VILA

2+2+2

CZ

Academia Rerum Civilium  - Vysoká škola politických a společenských vě, s.r.o. Kolín

PLT

 

CZ

Univerzita Karlova v Praze – 2. lékařská fakulta

FZ

 

CZ

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

FSEV

 4+2

CZ OLOMOUC01

Univerzita Palackého v Olomouci

FZ

6

CZ ZLIN01

Tomas Bata University in Zlín

FZ, FPT, FŠT, FSEV

2+4+4+2

D DEGGEND01

Technische Hochschule Deggendorf

FSEV, FŠT/FPT

2+2

D ZWICKAU01

Westsächsische Hochschule Zwickau

FSEV, FŠT/FPT

2+2

E VALENCI02

Universidad Politécnica de Valencia

FSEV

4

E VALENCI01

Universidad de Valencia

PLT, FSEV

8

E_VALENCI11

Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

PLT,FSEV

2 + 2

E ALICANT01

Universidad de Alicante

FŠT/FPT, PLT/FSEV

2+2

E

Universidad de Navarra

Jazyky

 

SF_KUOPIO12

Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland)

PLT, FSEV

2

F

Université de Reims Champagne-Ardenne

FSEV, FŠT

 

F AMIENS01

Université de Picardie Jules Verne

PLT, FSEV, FŠT

4

F SCEAUX01

EPF Ecole d´ingénieurs

FŠT

2

F

Universite de Savoie

FSEV

 

F ANGERS01

Université d´Angers

FŠT

2

GR

TEI of Thessaly

FSEV, FST, FZ

 

HR

Juraj Dobrila University of Pula

FSEV

 

HU GYOR01

Széchenyi István University

PLT, FZ, FŠT, FPT, FSEV

2+2+2+2

I BOLOGNA01

Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna

PLT/FSEV

2+5

I PARMA01

Universitá Degli Studi di Parma

FŠT

2

LT VILNIUS06

Mykolas Romeris University 

PLT

3

LT SIAULIA01

Siauliai University

FSEV

2

 

LT

 

Vilniaus Kolegija

 

FSEV

 

LT KAUNAS02

Kaunas University of Technology

FSEV

2

PL

Opole University of Technology

FŠT

 

PL WROCLAW25

The General Tadeusz Koszko Military Academy of Land Forces

FŠT, FSEV, PLT

3

PL_GLIWICE01

Politechnika Slaska (Silesian University of Technology)

FPT, FŠT

2+2

PL POZNAN02

Politechnika Poznanska - Poznan University of Technology

FŠT

2

PL

Politechnika Warszawska -

FPT, FŠT

 

PL

Karol Adamiecki University of Economics in Katovice

FSEV

 

PL NYSA01

University of Applied Sciences in Nysa

FŠT

2

PL KRAKOW03

Politechnika Krakowska – Crcow University of Technology

FPT, VILA

2

PL BIELSKO02

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

FŠT, FSEV, PLT

 

6

PL TORUN01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

FZ

2

PL WARSZAW23

Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

PLT, FSEV

 

3

PL

Wyzsza Szkola Ekonomii i Prawa Im. Prof. Edwarda Lipiňskiego w Kielcach

FZ

 

P BRAGANC01

Instituto Politecnico de Braganca

FSEV, FŠT, FPT, FZ, VILA

5+5+2+2+2

RO

West University of Timisoara

PLT

 

Zahraničné stáže

O mobilite - pracovná stáž študenta v zahraničnom podniku

·              na pracovnú stáž sa môže prihlásiť študent denného i externého štúdia v ktoromkoľvek stupni vzdelávania. Študenti končiaci bakalársky stupeň sa môžu prihlásiť, až keď sú riadne zapísaní do II. stupňa. (t.j. až po začiatku zimného semestra)

·              dĺžka stáže je minimálne 3 mesiace

·              výška grantu je určená v zmluve po akceptácii študenta podľa počtu dní (mesiacov). Grant je pridelený v jednej splátke na účet študenta.

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO PROGRAMU?

 • Prihlášku treba odovzdať koordinátorovi Erasmus (Rektorát, Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov, 3. poschodie, budova A).
 • Preštudovať si Kritériá mobility študenta.
 • Zúčastniť sa jazykových testov a ústnej skúšky
 • Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webstránke.

Všetkým záujemcom tiež odporúčame zúčastniť sa ERASMUS INFORMAČNÉHO DŇA - DŇA MOBILÍT, ktorý sa organizuje každý akademický rok na prelome septembra a októbra. Informácie o Dni mobilít budú zverejnené na nástenkách a našej webstránke.

 

PRED VYCESTOVANÍM NA MOBILITU

 • Študent si vyžiada od prijímajúcej inštitúcie Akceptačný list.
 • Pred vycestovaním na stáž musí byť medzi študentom, TnuAD a prijímajúcou inštitúciou podpísaný formulár o náplni stáže –Training Agreement  

Po akceptácii partnerskou univerzitou študent s TnUAD uzatvára zmluvu o mobilite, na základe ktorej dostane vyplatený grant.  Súčasťou zmluvy je Erasmus charta študenta.

 

Študent vyslaný na mobilitu je povinný si zabezpečiť poistenie, ktoré musí obsahovať:

 

Zdravotné poistenie: Základné zdravotné poistenie Európskeho preukazu poistenca. V mnohých prípadoch nie je toto poistenie dostačujúce, hlavne v prípade  špeciálnych lekárskych zákrokov. Preto sa odporúča, aby mal študent uzavreté aj doplnkové poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni.

Poistenie zodpovednosti za škodu (pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku): Toto poistenie pokrýva škody spôsobené študentom počas jeho pobytu v zahraničí. Pracovný plán stáže uvádza, či je toto poistenie zabezpečené prijímajúcou inštitúciou, alebo nie. Ak toto poistenie nie je povinné zo zákona v prijímajúcej krajine, nemalo by sa krytie tohto poistenia od prijímajúcej inštitúcie vyžadovať. 

Úrazové poistenie (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy): V niektorých krajinách sú zamestnanci a stážisti poistení zamestnávateľom zo zákona. Úlohou vysielajúcej inštitúcie je zistiť, či je toto poistenie pokryté prijímajúcou inštitúciou. Táto skutočnosť by mala byť uvedená aj v Pracovnom pláne stáže. Ak toto poistenie nepokrýva prijímajúca inštitúcia, musí vysielajúca inštitúcia zabezpečiť, aby sa študent poistil sám, alebo ho poistí vysielajúca inštitúcia.


ČO TREBA PRINIESŤ Z MOBILITY?

 • Europass Mobilita: Je dokument potvrdzujúci absolvovanie stáže v zahraničnom podniku. Europas Mobilita každého študenta je registrovaný na Ministerstve školstva (toto zabezpečuje univerzita). Formulár Europas Mobilita si v elektronickej podobe študent stiahne z webstránky pred ukončením stáže. Jeho povinnosťou je vyplniť svoje údaje a zároveň nechať vyplniť ďalšie časti zahraničným podnikom. Originál, podpísaný zo strany firmy študent prinesie na Erasmus koordinátorovi. Originál zostáva študentovi ako referencia do budúcnosti. Kópia zostáva na Oddelení vedy, výskumu a medzinárodných vzťahov.

Aktuálne zahraničné stáže