News

Oznámenie o konaní obhajovy dizertačnej práce

V súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článkom 11, odsek 6 Organizačnej smernice č. 3-U-046 k organizácii doktorandského štúdia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Vám oznamujem, že dňa 24. augusta 2020 o 13.00 sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

             

Mgr. Richarda Klimačka

 

Téma dizertačnej práce: Deficit demokracie v Európskej únii: jeho príčiny, prejav a následky na formovanie Únie

Študijný odbor: 3.1.6 Politológia / 6718 politické vedy

 

Miesto konania: zasadačka Katedry politológie č. 212, budova TnUAD - B, Študentská 2, Trenčín

S dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na sekretariáte Katedry politológie TnUAD v Trenčíne.

  

V Trenčíne, 3.8.2020                                                                                            doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

                                                                                                                                       rektor TnUAD

 

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

V súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článkom 11, odsek 6 Organizačnej smernice č. 3-U-046 k organizácii doktorandského štúdia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Vám oznamujem, že dňa 24. augusta 2020 o 10.00 sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

             

Mgr. Petry Rendkovej

 

Téma dizertačnej práce: Krízové riadenie vo verejnej správe na Slovensku

Študijný odbor: 3.1.6 Politológia / 6718 politické vedy

 

Miesto konania: zasadačka Katedry politológie č. 212, budova TnUAD - B, Študentská 2, Trenčín

S dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na sekretariáte Katedry politológie TnUAD v Trenčíne.

 

V Trenčíne, 3.8.2020                                                                                       doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

                                                                                                                                 rektor TnUAD

Aktualizovaný harmonogram výučby pre I. stupeň 2019/2020

Aktualizovaný harmonogram výučby pre II. a III. stupeň 2019/2020

Cena pre docenta Hrivíka za celoživotný prínos

Literárny fond Slovenskej republiky pri významných príležitostiach a jubileách oceňuje jednotlivcov alebo kolektívy pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu, kultúry a ďalších spoločensky relevantných oblastiach za výsledky hodné spoločenskej pozornosti.

Docentovi Hrivíkovi sa takejto pocty dostalo zo strany LF v závere roku 2019, ktorý pri príležitosti môjho životného jubilea zhodnotil jeho celoživotnú profesionálnu kariéru a dosiahnuté výsledky. Hlavná pozornosť sa venovala jeho dlhodobému vedeckému pôsobeniu a výsledkom v Slovenskej akadémii vied (SAV), kde bol spolu s jeho vedeckým riešiteľským kolektívom viackrát ocenený Cenou predsedu SAV za špičkové výsledky dosiahnuté v oblasti umelej inteligencie a teoretickej robotiky - konkrétne na Ústave technickej kybernetiky SAV (v súčasnosti Ústav informatiky SAV) v rámci česko-slovenských a viacerých mnohostranných medzinárodných projektov.

Taktiež bolo hodnotené jeho odborné účinkovanie na Kráľovskej akadémii obranných štúdií v Londýne, ako aj jeho pôsobnosť na viacerých univerzitných pracoviskách. Docent Hrivík má v univerzitnom prostredí bohatú publikačnú činnosť, pričom niektoré jeho tituly, najmä knižné, boli spoločensky ocenené.

Študenti a pedagógivia skrášľujú Trenčín

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zareagovala na výzvu Mestského hospodárstva a správy lesov Mesta Trenčín, ktoré chcelo pôvodne v druhej polovici októbra zasadiť tzv. cibuľoviny v parku pod sídliskom Juh a v lesoparku Brezina. Vzhľadom k tomu, že v Trenčíne žije pomerne široká skupina aktívnych občanov, ktorí chcú podať pomocnú ruku pri upratovaní mesta a jeho skrášľovaní, rozhodli sme sa s kolegami z Fakulty sociálno ekonomických vzťahov, že sa výsadby zúčastníme. Tá sa konala v piatok 8. novembra 2019.

Pedagógovia a študenti zasadili cibuľovin, ktoré zostanú na celý život, sami sa rozmnožujú, netreba ich dosádzať.

Z 10 tisíc rastlín by malo v parku pod Juhom ešte túto jeseň pribudnúť spolu 6 000 snežienok, žltých iskerníkov a modroviek v ružovej a fialovej farebnej kombinácií. „Na Brezine budeme sadiť v Čerešňovom sade a pod hotelom v blízkosti drevenej plastiky včely, a to medvedí cesnak a veternicu hájnu, spolu v počte 4 tisíc cibuliek,“ upresnil P. Kadák z z Mestského hospodárstva a správy lesov Mesta Trenčín.

 

Trenčianski politológovia v Banskej Bystrici

Zástupcovia Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 7. novembra 2019 aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Interpolis ´19 organizovaného Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Pavol Struhár, PhD. diskutoval o postojoch študentov základných a stredných škôl k demokracii a ľudským práva. Mgr. Marián Bušša, PhD. hovoril v rovnakej sekcii konferencie o náraste autoritárstva na Slovensku v kontexte podobného vývoja na Západe. PhDr. Miroslav Řádek, PhD. sa sústredil v inej konferenčnej sekcii o post demokracii na Slovensku.

Interpolis je medzinárodná vedecká konferencia doktorandov s diskusiami na témy post-demokracie ako procesu hľadania novej kvality demokracie, pravicového extrémizmu a radikalizácie politiky, problematiky reformy bezpečnostného sektora a bezpečnostných politík štátov Európy ako aj aktuálnych otázok teórie a praxe práva.

Jej spoluorganizátormi sú Centrum krízového riadenia UMB, Metropolitní univerzita Praha a Faculty of Humanities and Social Sciences University of Mostar.

Jubilejný 10. ročník "švočky"

V pondelok dňa 4. 11. 2019 sa na pôde Katedry politológie konal už 10. jubilejný ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného a politického života. Práve počas konania Týždňa vedy a techniky sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli študenti pri príležitosti jubilejného 10. ročníka ŠVOČ. Prezentované témy ohodnotila odborná komisia kladne. Študenti svoje práce prezentovali nielen pred odbornou komisiou zloženou z členov Katedry, ale aj pred svojimi kolegami z viacerýchročníkov.

V tomto roku boli práce zamerané na aktuálnu domácu ako aj zahraničnú politiku. Z celkového víťazstva sa nakoniec tešila Bc. Petronela Gurčíková, ktorá so svojou prácou postupuje aj na celoslovenské kolo súťaže. Je veľmi dôležité aby sa študenti aktívne zapájali aj do aktivít, ktoré im Katedra a univerzita ponúkajú aj mimo štandardných cvičení a prednášok.

Riešiteľský kolektív KEGA na konferencii v Olomouci

Katedra politológie mala zastúpenie na VIII. ročníku Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v oblasti spoločenských vied, ktorú organizovala Katedra spoločenských vied Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konferencia sa konala 30. apríla 2019 v Olomouci, pričom medzi medzinárodnými účastníkmi výstupili aj študenti doktorandského štúdia našej Katedry, pod dohľadom docenta Marcela Lincényiho. Mgr. Matej Mindár vystúpil s príspevkom na tému Princíp zákazu majorizácie v Československu, ktorý sa tešil plodnej diskusii. Mgr. Marcela Barčáková s jej príspevkom Prejavy extrémizmu v školskom prostredí taktiež odpovedala na otázky, ktoré sa so záujmom pýtali politológovia z Čiech i Poľska. Mgr. Jaroslav Čársky vo svojom príspevku Analyzoval učebné plány pre predmet občianskej náuky z pohľadu prevencie extrémizmu v Slovenskej republike a spolu s docentom Lincényim a jeho príspevkom opäť zaujali ostatných účastníkov konferencie.

 

 

Účasť členov projektu na konferencii v Kutnej Hore

Členovia riešiteľského kolektívu sa v dňoch 10. – 12. apríla zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie o komunálnej a regionálnej politike v Kutnej hore. Academia Rerum Civilium zorganizovala v spolupráci s Galériou Stredočeského kraja vedeckú konferenciu o premenách komunálnej a regionálnej politiky. Konferenciu otvoril rektor ARC – VŠPSV prof. PhDr. Ján Liďák, PhD., Účastníkov konferencie privítal aj starosta Kutnej Hory pán Ing. Josef Viktora, pán Martin Herman – v zastúpení hejtmankou Stredočeského kraja, ktorá nad konferenciou prevzala záštitu a pán Jiří Buřič, prvý slobodne zvolený starosta mesta Kolín po roku 1989. Z odborných vystúpení môžeme spomenúť napríklad prof. Miroslava Nováka, ktorý sa zaoberal výberom kandidátov do komunálnej politiky, doc. Jaroslava Bučeka z Univerzity Jána Amosa Komenského alebo dr. Petra Justa z Metropolitnej univerzity. Rovnako sa do programu zapojila aj trojica členov riešiteľského projektu KEGA: vedúci projektu doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., Mgr. Petra Rendková a Mgr. Jaroslav Čársky.

Katedra politológie na medzinárodnom workshope v Slovinsku

Dňa 15. marca 2019 sa konal v slovinskom Novom meste Jean Monnet Chair workshop. Tento seminár sa konal v priestoroch Faculty of organisation studies, s ktorou má naša univerzita Erasmus+ spoluprácu. V rámci tohto medzinárodného stretnutia, ktoré bolo venované téme Youth and National Identity, nás počas diskusie a prezentácii ako Katedru politológie reprezentovali Mgr. Marián Bušša, PhD. a Mgr. Marcela Barčáková.

Prvý príspevok, ktorého autorom bol Mgr. Marián Bušša, PhD. sa venoval postojom mládeže k národnej identite na severo-západnom Slovensku. Mgr. Marcela Barčáková (spoluautor príspevku doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.) sa venovala téme nezamestnanosti mladej generácie, pričom danú situácia porovnávala na Slovensku a v Slovinsku. Počas tohto medzinárodného stretnutia bola možnosť diskutovať o témach s kolegami zo Slovinska, Rumunska, Chorvátska, či Spojených štátov amerických. Pridanou hodnotou stretnutia bola výmena skúseností a komplexnejší pohľad na aktuálne témy.

 

 

Konal sa odborný seminár pre doktorandov a mladých vedeckých výskumníkov

Dňa 8.1. 2019 sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konal odborný seminár pre doktorandov a mladých vedeckých výskumníkov s názvom AKTUÁLNE OTÁZKY EURÓPSKEJ POLITIKY II. Študenti doktorandského štúdia a mladí vedeckí výskumníci prezentovali svoje príspevky, ktoré boli v rámci diskusie pripomienkované. Spomenuté pripomienky budú podnetné pre budúce praktické výskumné úlohy. Cieľom seminára bolo poukázať na aktuálne otázky a problémy Európskej únie. V rámci diskusie sa otvorili otázky o možnostiach ich riešenia a prognózach ich vývoja. Vzhľadom na úspech a počet zúčastnených na druhom ročníku odborného seminára, dúfame v jeho ďalšie pokračovanie aj na budúci rok.

Trenčianski politológovia inovujú školskú výuku proti extrémizmu

Katedra politológie sa stala riešiteľom projektu KEGA s názovom Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu. Tím pod vedením doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD. bude aktualizovať učebné plány pre predmet Občianska náuka s cieľom potláčania prejavov xenofóbie, antisemitizmu a ďalších foriem neznášanlivosti. Ďalšími riešiteľmi sú členovia rovnakej katedry, ktorí sa dlhodobo odborne profilujú na téme extrémizmu ako aj vysokoškolskí pedagógovia z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Prvou praktickou aktivitou bolo zorganizovanie Letnej školy pre pedagógov zo všetkých regiónov Slovenska v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom na konci augusta 2018.

Pridanú hodnotu projektu by mal priniesť originálny prieskum medzi učiteľmi základných a stredných škôl prostredníctvom dotazníka a mal by poskytnúť komplexný obraz o súčasnom stave výuky k občianstvu – presnejšie o jeho rezervách a príležitostiach.

Debata s Jeho Excelenciou Andrew Garthom

19. apríla 2018 na Katedru politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zavítala Jeho Excelencia veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth. Hlavnou témou jeho stretnutia so študentmi trenčianskej politológie boli najmä vzťahy Veľkej Británie a Európskej únie v období po tzv. brexite a ich dopady na Slovensko, kedy Jeho Excelencia vysvetľovala, že brexit bude mať čo možno najmenšie následky pre vzájomný kontakt Slovákov a Britov. Študenti sa tiež zaujímali o jeho názory na pôsobenie západných krajín v sýrskom konflikte – osobitne na ostatný zásah, ktorý nasledoval po chemickom útoku v meste Dúmá. Ďalej sa diskusia týkala politického napätia medzi Veľkou Britániou a Ruskou federáciou po tzv. prípade Skripaľ a poskytnutia konkrétnych dôkazov britskou vládou. Záver diskusie bol venovaný budúcnosti Spojeného kráľovstva pri blížiacom sa škótskom referende o nezávislosti. Študenti preukázali dobrú orientáciu v otázkach medzinárodnej politiky. Diskusia prebiehala v anglickom jazyku, ale študenti mohli klásť otázky aj v slovenčine. 

Študenti Trenčianskej univerzity sa zúčastnili celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ

Študenti Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov reprezentovali Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne na 1. ročníku celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 na FSV UCM v Trnave. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk -Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a  Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 

 

Katedru politológie reprezentovali:
Jaroslav Čársky: Aspekty dôveryhodnosti politiky v Slovenskej republike
Martin Laczko:    Britské referendum o vystúpení z EÚ a jeho dôsledky pre Slovensko

Hoci sa našim študentom nepodarilo neumiestniť na výherných priečkach, odprezentovali veľmi kvalitné práce a držíme im palce v ich ďalšej činnosti.

Výhercami 1. ročníka celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 sa stali:

1.    miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách

2.    miesto: Andrej Mikyška (FPV a MV UMB) Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy

3.    miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF) Extrémizmus v nových médiách

O politickom marketingu s Fedorom Flašík

Ostatné štvrťstoročie demokratickej politiky bolo na Slovensku ovplyvnené viacerými politickými osobnosťami a tiež aktérmi, ktorí priamo nemali politickú moc, ale ovplyvňovali ju.

Medzi takých ľudí patril aj Fedor Flašík, ktorý viedol alebo spoluvytváral viacero volebných kampaní politických strán, ktoré patrili medzi najúspešnejšie -  Hnutie za demokratické Slovensko, Demokratická únia Slovenska a Smer - sociálna demokracia. Úvodné slovo hosťa patrilo samotným technikám klasického marketingu tak aj marketingu na sociálnych sieťach. Feror Flašík otvorene prerozprával príbehy jednotlivých kampaní a spôsoby manipulácie. Pomenoval pritom tiež nástrahy, ktoré so sebou prináša populizmus a pôsobenie sociálnych sietí.

V následnej diskusii so študentami vysvetlil rozdiely medzi oslovovaním rôznych typov voličov na základe socio-demografických charakteristík ako napr. voliči v mestách a na vidieku, alebo voliči s rôznou mierou vzdelania. Fedor Flašík tiež reagoval na aktuálne politické dianie. Vyjadril sklamanie nad nedostatkom vízií v súčasnej slovenskej politike a obavy nad vyhrotenými politickými emóciami. Aktuálne bol tiež skeptický z nástupu nových politických strán ako TOSKA, Spolu - občianski demokrati alebo Progresívne Slovensko. 

Študenti tak mohli priamo spoznať politickú postavu "bossa", ktorého opisoval pre vyše storočím Max Weber v diele Politika ako povolanie: "Čo je boss? Politický kapitalistický podnikateľ, ktorý na svoj účet a na vlastné nebezpečie získava volebné hlasy. Svoje prvé vzťahy mohol nadviazať ako právny zástupca alebo krčmár či ako majiteľ podobného podniku alebo ako veriteľ. Z tohto miesta spriada ďalej svoje nitky, až je schopný kontrolovať určitý počet hlasov."

Študenti politológie na exkurzii v Národnej rade Slovenskej republiky

 

Vo štvrtok 15. marca sa študenti Katedry politológie TnUAD zúčastnili exkurzie Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Koncom týždňa sa študenti katedry presunuli do Bratislavy. Exkurzie sa zúčastnili študenti všetkých ročníkov a dokonca ich doplnili aj študentky pôsobiace na univerzite prostredníctvom programu Erasmus+ z Talianska. Počas exkurzie si študenti pozreli nie len priestory Národnej rady a samotný balkón rokovacej sály ale sprievodkyňa PhDr. Lujza Kittlerová študentom priblížila aj históriu vzniku Národnej rady Slovenskej republiky. Po samotnej exkurzii Národnej rady Slovenskej republiky mali študenti možnosť aj krátkej diskusie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Okrem študentov všetkých ročníkov sa exkurzie zúčastnili aj pedagógovia doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. a Mgr. Marián Bušša, za doktorandov Mgr. Petra Rendková. Po exkurzii mali študenti možnosť prejsť si staré mesto Bratislavy a obhliadnuť si historické okolie Bratislavského hradu. Už teraz sa ale študenti môžu tešiť na exkurziu historického Martina, Matice slovenskej a Národného cintorína v Martine, ktorá je pripravená koncom apríla a zameraná na historických dejateľov, pôsobiacich v dejinách Slovenskej republiky.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na Katedre politológie

Štyridsať účastníkov z Macedónska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky diskutovali na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Aktuálne otázky politiky, ktoré v piatok 23. februára 2018 organizovalo Celouniverzitné pracovisko Katedry politológie pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Účastníkom sa v úvode konferencie prihovoril v mene Katedry jej vedúci doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.  Plenárne zasadnutie pozostávalo z 2 vyžoadaných prednášok. Profesorka Jana Ilieva z Univerzity turizmu a manažmentu v Skopje v Macedónsku zamerala svoju prednášku na tému: The right of self-determination in the 21st century: comparative and international law perspective. Na domácej pôde vystúpil aj prof. Dr. Štefan Volner, CSc. so zaujímavou prednáškou na tému: Poznanie a myslenie v 21.storočí.

Po plenárnom zasadnutí sa účastníci presunuli na rokovania a prednášky do jednotlivých sekcií. Účastníci z Poľska, Macedónska, Českej republiky či Slovenska predstavili svoje príspevky v 4 sekciách zameraných na rôzne aktuálne politické oblasti:

1.      Aktuálne otázky medzinárodnej politiky

2.      Aktuálne otázky európskej politiky

3.      Aktuálne otázky domácej politiky

4.      Aktuálne otázky politickej komunikácie a marketingu

Prezentované príspevky budú na základe recenzného konania po odporúčaní vedeckej rady konferencie publikované vo vedeckých časopisoch University Review a Politologické fórum.

25 years of the Slovak Republic with Milan Kňažko

On November 22, 2017 Milan Kňažko, an important post-November politician, visited the Department of Political Science of the Trencin University for the first time in history. During his rich political career he held various important posts. His political career began in November 1989, where as a co-organizer and moderator of the mass protests in Bratislava he helped in a great extent to launch the democratization processes in the former Czechoslovakia. He was one of the co-founders of the revolutionary opposition movement Public Against Violence (VPN). Subsequently, he became a deputy of the People's House of the Federal Assembly and also served as a counselor to the former and last Czechoslovak President Václav Havel. In June 1990 he established the Ministry of International Relations of the Slovak Republic and at the same time became its first minister. In 1991, for disagreement, he left the VPN and went to the opposition. He became one of the co-founders of the Movement for Democratic Slovakia (HZDS). After the elections in 1992 he again held the Ministry of International Relations of the Slovak Republic, which after the establishment of the Slovak Republic was renamed the current name of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic. For disagreement with the leadership of the HZDS in 1993 he went back to the opposition. He participated in the establishment of the political party Democratic Union of the Slovak Republic, which joined the so-called Anti-Mečiar Coalition called Slovak Democratic Coalition (SDK). As a member of SDK he held the position of the Minister of Culture in the period 1998-2002. In 2002, he withdrew from political life. In the last presidential election in 2014, he candidated for the presidency of the Slovak Republic. Along with politics, he has been very successful as an actor all his life. He currently works in several theaters in Czechia and Slovakia and has also performed in many successful domestic and foreign films.

Milan Kňažko, in a pleasant and friendly atmosphere with the students, explained the course and outcome of negotiations on the post-November political order in the former Czech and Slovak Federal Republic between the Czechs and Slovaks, which eventually ended with a peaceful division of the Federation into two separate states. He further talked about the events of November 1989 and made a very positive assessment of Alexander Dubcek's personality. He noted that together with Milan Rastislav Štefánik, he is the most important personality of our modern history. The students were also interested in the current political events in Slovakia. The discussion was organized in cooperation with the Center for Open Politics and was also attended by the Head of the Department, doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

The 8th year of ŠVOČ had an excellent response at the Department of Political Science

On Wednesday, November 8, 2017, the 8th year of Student Scientific Activity (ŠVOČ) took place at the Department of Political Science. Students presented their work on various areas of public and political life. The classical composition of the students of the Department was supplemented by a number of FSEV and external students. It was the interdisciplinary composition of the students that enriched the atmosphere of this year's ŠVOČ.

During the Week of Science and Technology, at the Department of Political Science of the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín, the students met on the occasion of the 8th year of the ŠVOČ. The expert committee had extremely positive response to the issues presented by students. That was one of the reasons why the decision about the winner was also challenging. Chairman of the Committee, Mgr. Pavol Struhár, PhD. considered the decision extremely demanding. Students presented their papers not only before a professional committee composed of members of the Department, but also in front of their colleagues from different years.

This year led mainly highly actual and foreign themes. The overall victory went to Bc. Jaroslav Čársky, who is also going to participate on the National Round. It is extremely important for students to actively engage in activities that their department and university offer outside the standard teaching process. They will enrich not only their knowledge, but they will also bring them a wealth of effective insights from diverse areas and issues.
We thank all participants on behalf of the Department of Political Science for their contributions and knowledge they gathered during their work and presented it at this year's SVOČ.


Awards:
1. Jaroslav Čársky (2nd year, Mgr.) - Aspects of the credibility of politics in the Slovak Republic
2. Denisa Bellová (2nd year, Bc.) - Comparison of higher education of Slovak and Czech Republic
3. Monika Talafová (1st year, Mgr. Grade - FSEV) - Influence of managerial versus leadership qualities
 
Expert committee:

1.      Mgr. Pavol Struhár, Phd (Chairman)

2.      Doc. PaeDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

3.      Mgr. Petra Rendková

4.      Mgr. Richard Klimáček

Author of the article: Mgr. Petra Rendková, DPS TnUAD

Graduates of Trenčín University are becoming more and more demanded on the labor market

The expected ranking of employability of graduates, which is an interesting indicator for the selection of the right study department and college, is already published. As for the last ten years, the web portal Professia has also this year evaluated the employability of graduates of individual schools, so we can see what are the new trends in employment in the labor market and what branches of study attract real interest of employers.

Trenčín University belongs to the TOP 10 universities for a long time now, according to this evaluation and its graduates are among the employees, who are fastest to find a job. This year it scores high again, even higher than last year.

Overall, the interest in new job seekers has risen in recent years, but it is not the same in all areas. Informatics, mechanics and economics are still in TOP 3. The list of individual universities, in which Trenčín University improved from seventh to sixth place, is also interesting.

According to the words of the rector of the Trenčín University Jozef Habánik, the publication of the given data for the school is pleasing, but on the other hand it is a great commitment to maintain this positive trend, to stand in demanding competition and to be able to respond flexibly to labor market requirements. The trend in recent years at the Trenčín University is to study directly in practice and in specific partner companies.

Compared to the previous period, the Trenčín University has improved, which is a good news for its students, given the high concentration of automotive and engineering industries, so they can find employment immediately after graduation and directly in the region.

New internships for students of the Department of Political Science

 

 

The Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic and the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín singned on March 1, 2017, a Cooperation Agreement that will allow students of the Department of Political Science to undertake internships at the ministries and embassies abroad. Specific conditions for student internships will be governed by a separate implementation protocol. Trenčín University thus became one of the seven universities, allowing students to gain practical experience while studying at the highest political level. 

 

 

Beginning of Ph.D. study program of Political Science

The Department of Political Science at the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín on the basis of the approval of the Accreditation Commission dated November 28, 2016 and on the basis of the decision of the Minister of Education, Science, Research and Sport Peter Plavčan on December 20, 2016, starting with the academic year 2017/2018, begins to offer doctoral - PhD study of Political Science in two forms: full-time study and distance learning study (external).

Acceptance conditions will be published on the Department website after approval by the competent authorities of the University. The study will be available in Slovak or English. The duration of the full-time study will be three years and in the distance learning study four years.

Discussion with Dušan Fisher from the Slovak Foreign Policy Association

 

 

On November 24, 2016, a discussion was held at the Department of Political Science at Trenčin University of Alexander Dubček with Dušan Fisher from the Slovak Foreign Policy Association on Immigration and the European Union. Dušan Fisher talked in particular about the knowledge and experience he had gained during his internship abroad. He was openly arguing with the current domestic public opinion, which is views negatively the acceptance of refugees by the European Union. The subject of migration was also discussed in the light of other international political and geopolitical contexts. The discussion was organized in cooperation with the Open Politics Center. Dušan Fisher is currently a collaborator of the Slovak Foreign Policy Association and one of the most frequently spoken commentators on American domestic and foreign policy. The main objective of SFPA is to provide an arena for an open exchange of views on foreign policy. It is a voluntary association of individuals and legal entities interested in the field of foreign policy. Through its activities, it wants to actively contribute to the integration of the Slovak Republic into the community of democratic states and their political and security structures.

 

 

About cyber security with analyst Maroš Kirňák

 

 

On November 16, 2016, Maroš Kirňák from the Slovak Security Policy Institute visited the Department of Political Science. The subject of his presentation was information on rapidly evolving cyber security, its development and its specifics. He talked about several of the most known cyber attacks that happened in the political field. He assessed the current state of cyber security and the current trends in Slovakia, ending its presentation on Internet safety advice for regular users. SSPI is the most prominent Slovak think tank dedicated to cyber security.

 

 

Miroslav Řádek for MY Trenčianske noviny: If the regional elections were held in October, the current chairman would win

The Department of Political Science at Trenčín University of Alexander Dubček, made a pre-election poll in October for the next year's regional elections. Political science students approached 400 people. In the first round the most votes would have been won by the current Chairman Jaroslav Baška. The poll was discussed with a political scientist and a university lecturer Miroslav Řádek.

Who, according to your poll, would sit in the seat of the Chairman of the Trenčín Region?

We did a poll at our Department in the first half of October. We focused on how much information the inhabitants of the Trenčín region had about regional politics as well as on their political preferences for political parties and regional politics figures. In the first round of regional elections, TSK chairman Jaroslav Baška would receive the highest number of votes, 43.29%. For the sake of completeness, I just add that this is a poll a year before the regular elections to the VUC. Its actual result will be affected by a number of factors, such as campaign, social atmosphere, election topics, and so on.

What support did they express for the other presidential candidates? Are there any surprises?

In the survey Renáta Kaščáková followed with 19.05%, followed by Jaroslav Ridoško 9.54% and Juraj Smatana 4.76%. I was a little surprised by the frequency of mentioning another candidate by the respondents. In our survey this option was chosen by almost every fifth respondent - 18.61%. It is a relatively high figure, which may have several hypothetical reasons, such as the low attractiveness of regional politics that is seen in electoral participation, or the dissatisfaction of voters of opposition political parties.

The poll contained several names. Can it be said now that these people will really run the next year?

We surveyed candidates who are more prominent figures in regional politics. However, as I said in my previous reply - the respondents had the opportunity to choose or name another candidate. We do not currently have information as to whether all the candidates that included our survey will run.

How did you conduct the survey?

The survey was conducted by students on 400 respondents and there were represented all TSK districts.

Did you notice the difference in the results across the districts?

Among districts, Jaroslav Baška's support was higher in the districts of Púchov and Bánovce nad Bebravou. Renáta Kaščáková received support mainly in the district of Trenčín and Myjava.

What could complicate the re-election of Jaroslav Baška?

That is a very speculative question. From today's point of view, the current chairman of the TSK appears as the leader of the election. But the election remains for the whole year ahead. At present, not all candidates nor political coalition parties who are definitely coming to the elections are known. Nor are we familiar with election issues that can resonate. Our survey, however, represents a certain starting line for candidates' support. Whether and how the election will take place is the issue of the coming months.

How is it now possible to increase the confidence in surveys? In the recent past years, we have seen that pre-election surveys may be inaccurate - for example, the 2016 parliamentary elections and the unexpectedly high percentage gain of ĽS-NS or the US victory of Donald Trump.

It is not a question of polls themselves, but rather of interpreting them. Even with the examples you mentioned, the polls were not actually off. In the case of elections to the National Council in 2016, surveys that were made about three weeks before the elections indicated a tendency for the growth of LS-NS support and We are a family. Similarly, during the US presidential election, the polls were more about development in favor of Donald Trump. The surveys, more than just the numbers themselves, are about tracking the development of candidates' support. A very important factor is how polls are interpreted by the media that actually failed in the US election, which is confirmed by the co-operation of some journalists with the Democratic Party candidate's staff.

To what extent do you think the results of public opinion polls affect the final choice of the citizen? Don`t research agencies have the power to manipulate the voters fairly easily?

In our legal environment, this connection is presupposed in the legislation in the so-called electoral code, which was adopted by the National Council two years ago. Under this law, research results must not be published two weeks before the election. The impact of public opinion polls on voter decision-making can not be ruled out but can not be precisely concretized. It is true that some voters are concerned about the so-called vote loss, which theoretically increases support for larger and more stable subjects. However, the decision-making of voters to participate in elections and the election of a candidate or political party is a more complex socio-psychological process, which may involve multiple circumstances, which limits the clear determination of the impact of the polls on the outcome of elections.

Medals for the Male Student and the Female Student of the Academic Year 2015/2016

 

 

Since the academic year 2016/2017, the Department of Political Science started to honor male and female students for their special contribution to the study of Political Science. For the academic year 2015/2016, Katarína Balážová (second year in bachelor's degree) and Richard Klimáček (second year in the master degree) became Male and Female Students of the year. The award will always be awarded for the previous academic year as a appreciation for the exceptional effort spent in the study. The first ever medal transfer to the students of the year took place at the Student Center on October 21, 2016. We both thank the students and wish many successes to further study.

 

 

Interview for MY - Trenčianske noviny with Martin Vavruš

Martin Vavruš (24) is a student of political science, who does more than listening to lectures. He spends his spare time differently from others - he works on surveys and research, which he later uses in his student papers as well as at scientific conferences. 18 months before the county elections, the student came up with a research result that would not be bad even for a research agency.

 

Mr. Vavruš, can you introduce yourself to our readers?

I am studying at the Department of Political Science of the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín and my research activities focus on a number of areas. From the human rights agenda, through political parties, social policy to public opinion research.

 

Why did you choose to pursue political science? Does the society not view it as a branch that produces a large number of graduates with difficulty in applying in the labor market?

Graduates themselves do not have a problem applying in the labor market. Their credit greatly increases the fact that political science as a branch has interdisciplinary character, which for the student is a burden because it has to acquire knowledge from several disciplines (sociology, demography, marketing, social policy, international relations, rhetoric), but for the graduate it adds value, as it adds it to competitiveness. It is up to the graduate to find out what area to focus on. It is important that he devotes himself to his department in greater extent than he inevitably needs to successfully complete his studies at college.

 

You also engage in research, what was your last research about?

It was a survey of the electoral behavior of citizens of Trenčiansky samosprávny kraj, focusing on their current electoral preferences.

The question about participation was as follows: "Imagine that the election of the Chairman of the Trenčín VÚC and the deputies of the regional council will be held this Saturday. How likely would you be to attend them? "It would definitely be attended by 12.6% and another 23.5% of the respondents would be involved.

Another question related to the support of individual potential candidates: "Who would you personally support in electing the TSK Chairman, or who would you like to bid for this job in the fall of 2017? You can say any name." 37.3% of the respondents mentioned the name of the current
Chairman Jaroslav Baška. The second one, in line with the share of 12.9%, was Renata Kaščáková and the third was the current Mayor of Trenčín Richard Rybníček with 10.1%. With 7.8%, the deputy of the National Council of the Slovak Republic and the Mayor of Prievidza Katarína Macháčková followed. 5.9% of the respondents said another parliamentarian Martin Fedor and 4.1% said Jaroslav Ridoška, ​​who is also a deputy of the Parliament. Martin Žáčik finished with 3,2%, Jozef Hrdlička with 2,7% and the current candidate in the last place is Peter Palko with a gain of 1,8%. Support for other potential candidates did not reach one percentage point.

 

How many people have you addressed?

This is an exclusive survey carried out on a sample of 600 respondents. These were randomly selected based on a number of criteria. 70% of the data was collected through personal queries. Which means that anonymous paper questionnaire was filled out by people addressed. 30% of the data obtained comes from an electronic questionnaire survey completed by the respondents themselves and again anonymously. Data collection took place from 2 to 22 April 2016.

 

What are the main conclusions of your survey results?

Electoral participation rates in the regional elections have been repeatedly low and the forthcoming elections should not be an exception in this respect.
The second finding is that the level of fragmentation of the centre of political spectrum in our region is very high and can lead to the candidacy of several centrist candidates who can weaken each other. Fragmentation of this part of the political spectrum will require compromise across multiple entities if they are interested in standing a relevant candidate. The present-day Chairman Jaroslav Baška dominates.

Military and political situation in Europe and the world. View from Russia

On April 27, 2016, a lecture by an important foreign guest, Grigory Tishchenko, who is currently a Deputy Director of the Russian Institute for Strategic Studies, took place at the Department of Political Science. In his lecture and subsequent discussion with the students, he presented the Russian Federation's view of the current political and military situation in Europe, touching on other topical issues of international politics. As a Doctor of Economics he worked at the Institute of Economics and International Relations. He is the author of the book "Increasing the Economic Efficiency of Military Construction in the United States", "Creating Missile Defense Systems Abroad and Russia's Security" and more than 150 scientific papers. Dr. Tishchenko was accompanied by the third secretary of the Embassy of the Russian Federation in the Slovak Republic Dmitri Vashchenko.

Meeting of the representative of the Department of Political Science TnUAD with His Excellency Andrew Garth

 

 

On March 1, 2016, the Department of Political Science at Trenčín University of Alexander Dubček received great honor in Trenčín in the form of a meeting between the Deputy of the Department for Development and Strategy PhDr. Miroslav Řádek, PhD. and His Excellency Andrew Garth, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Slovakia. The 90-minute interview included the current socio-political situation in Slovakia and, in particular, the city and region of Trenčín. The Ambassador answered questions about the upcoming referendum about the United Kingdom's membership in the European Union. His Excellency was also interested in the work of our University - the number of students and the work recruitment of graduates from the Department and the University, and for the future did not exclude the possibility of his personal visit. 

 

 

The culmination of the discussion season with Mikuláš Dzurinda

 

 

On December 8, 2015 The Department of Political Science at the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín organized the last discussion of the winter semester of the academic year 2015/2016. The final guest was the former Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic Mikuláš Dzurinda. Students of all grades asked him  questions dominated by foreign policy - the situation in Ukraine, Russia's rise in power, security issues in Syria and Iraq, the assessment of the foreign policy of the current US administration. He also responded to questions about the current and former domestic politics of Slovakia. The record from the discussion is available at the youtube feed of our Department.

 

 

We "had words" with Richard Sulík

On the first day of December students of the Department of Political Science of the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín debated with a Member of the European Parliament and chairman of the party Freedom and Solidarity Richard Sulík. In a discussion moderated by the second-year student Scarlett Hlobeňová, students were mainly interested in the current migration problems within the European Union. With extraordinary attention, students watched Richard Sulik's reaction to the interpretation of the fall of the government in 2011 by his former party colleague Daniel Krajcer from the video of the Department. A record of the discussion with SaS chairman is available on the YouTube channel of the Department of Political Science.

Ľuboš Blaha:"I got to marxism during the rebellion in youth"

The deputy of the National Council of the Slovak Republic and a member of the Institute of Political Science of the Slovak Academy of Sciences, Ľuboš Blaha, explained to the political science students in Trenčín his way to Marxist ideology and how he evaluates the SMER - Social Democracy party at the end of the electoral period. Apart from the range of domestic policy issues, he also responded to the projected development of European integration and conflict resolution options in Syria. Ľuboš Blaha also said why he does not interfere as an atheist with the choice of only Christian families when receiving refugees from Syria in Slovakia.

Daniel Krajcer: "I will tell you the truth about the fall of Radičová government"

On 22 October 2015 - another top politician - Daniel Krajcer discussed with students of the Department of Political Science. Former significant member of the Freedom and Solidarity (SaS) party chiefly spoke about the reasons for entering politics, but also about his own political disappointments, such as the fall of the government of Iveta Radičová (October 2011) and others (the departure of part of the Liberals from the SaS, joining the NOVA movement). He clarified the attitudes of his current political party SKOK! to the financing of the church (petition for separation of the state from the church) and political parties as well as immigrants and the European Union. In his responses, he also outlined the possibilities for development after the elections to the National Council of the Slovak Republic in March 2016. The discussion, which was moderated by Petra Anetová, student of the 5th year, can be seen at the youtube channels of the Department of Political Science.

Discussion with Andrej Danko, President of the Slovak National Party

The Department of Political Science of the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín was for the first time visited by the Chairman of the Slovak National Party (SNS) Andrej Danko. In the discussion with the students, he talked about internal changes in the SNS ranks and his current programmatic focus, but also about his own motivation to enter active policy. In particular, students were interested in solving the current security situation and problems with mass immigration. Chairman of the Slovak National Party characterized the differences between the party in the past and its current composition. In addition to stressing the defense capabilities of Slovakia, which is currently at an extremely low level, according to Andrej Danko, among the top political priorities of the SNS program is the return of some strategic enterprises to the hands of the state.

Diskusia s Radoslavom Procházkom

31. marca 2015 študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne diskutovali s bývalým poslancom NR SR a kandidátom na prezidenta SR 2014 Radoslavom Procházkom na tému Slovensko v EÚ. R. Procházka v reakcii na otázky študentov vyslovil odvážny súkromný predpoklad o vystúpení Grécka z Európskej menovej únie už v priebehu roka 2015. Pre Slovensko má zostať prioritou byť plnohodnotným členom Euróspkej únie, pretože Slovensku prináša viac výhod ako nevýhod. V časti diskusie o konflikte na Ukrajine vyjadril Radoslav Procházka presvedčenie o väčšom diele zodpovednosti Ruskej federácie. Na záver sa študenti dotkli aj vnútropolitickej situácie. Študentov zaujímali najmä politické strany s ktorými by potenciálne R. Procházka chcel spolupracovať na vládnej úrovni.

The students of the Department of Political Science took part in a panel discussion in the National Council of the SR

On Tuesday, November 11, 2014, students of the Department of Political Science of the Trencín University of Alexander Dubček in Trenčín attended a national panel discussion on the subject of the Velvet Revolution. The discussion took place at the premises of the National Council of the Slovak Republic and continued with the official banquet at Bratislava Castle. Students were given the opportunity to discuss topics and developments in November 1989 with participants in the revolution. In the premises of the National Council of the Slovak Republic, the presentation of political parties was also prepared for the students. After a panel discussion, the students moved to the Bratislava Castle premises, where the President of the Slovak Republic Andrej Kiska and Prime Minister Robert Fico welcomed them. Throughout the day, they had the opportunity to discuss various issues with public and political personalities.

 

 

What next in Ukraine?

On November 4, 2014, a further discussion took place at the Department of Political Science of the Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín, with a representative of the Institute for Public Affairs (IVO) Grigorij Mesežnikov, who spent several months in Ukraine. In view of the highly actual and polarizing political theme, G. Mesežnikov led an open debate, part of which was a critical contradiction among the students of Political Science and the European and Global Studies. G. Mesežnikov in the discussion declined the assessment of the crisis in Ukraine as the game of the superpowers by US and Russia, and the discussion with the students provoked his assessment of the situation as a result of Russia's unilateral intervention in the east of Ukraine. The record of the discussion can be found on the YouTube channel of the Department of Political Science TnUAD. The Institute for Public Affairs (IVO) is an independent, non-governmental, non-profit, multidisciplinary organization set up to promote the values  ​​of open society and democratic political culture in public policy and social decision-making. The founders were Martin Bútora, Zora Bútorová, František Šebej, Grigorij Mesežnikov, Péter Hunčík, Oľga Gyárfášová, Vladimír Krivý and Ivan Mikloš.