Aktuality

25. rokov Slovenskej republiky s Milanom Kňažkom

22. novembra 2017 navštívil Katedru politológie Trenčianskej univerzity po prvý krát v histórií významný ponovembrový politik pán Milan Kňažko. Počas jeho bohatej politickej kariéry zastával rôzne významné funkcie. Pre nesúhlas s politikou v bývalej ČSSR ako jediný vrátil titul „zaslúžilý umelec“ v októbri 1989. Jeho politická kariéra začala v novembri 1989, kde ako spoluorganizátor a moderátor masových novembrových protestov v Bratislave vo veľmi významnej miere pomohol naštartovať demokratizačné procesy v bývalom Česko- Slovensku. Bol jedným zo spoluzakladateľov  politického revolučného hnutia Verejnosti proti násiliu VPN. Následne nato sa stal poslancom Snemovne ľudu  Federálneho zhromaždenia a zastával aj funkciu  poradcu bývalého a posledného česko-slovenského prezidenta Václava Havla. V júni 1990 vytvoril Ministerstvo  medzinárodných vzťahov SR a zároveň sa stal jeho prvým ministrom. V roku 1991 pre nezhody opúšťa VPN a odchádza do opozície. Stal sa jedným zo spoluzakladateľov Hnutia za demokratické Slovensko HZDS. Po voľbách v roku 1992 zastával opäť ministra medzinárodných vzťahov SR, ktoré sa po vzniku samostatnej Slovenskej republiky premenovalo na súčasný názov Ministerstvo zahraničných vecí SR. Pre nesúhlas s vedením HZDS  v roku 1993 odchádza opäť do opozície. Podieľal sa na založení politickej strany Demokratickej únie Slovenska DÚ, ktorá vstúpila do tzv. protimečiarovskej koalície s názvom  Slovenská demokratická koalícia SDK. Ako člen SDK zastával v období rokov 1998-2002 funkciu ministra kultúry SR. V roku 2002 sa stiahol z politického života. V posledných prezidentských voľbách v roku 2014 kandidoval na funkciu prezidenta SR. Popri politike sa celý život veľmi úspešne venuje herectvu. V súčasnosti pôsobí v niekoľkých divadlách v Čechách a na Slovensku a zahral si aj v mnohých úspešných domácich i zahraničných filmoch. 

Milan Kňažko v príjemnej a priateľskej atmosfére so študentmi porozprával a vysvetlil priebeh a výsledok rokovaní o ponovembrovom politickom usporiadaní v bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republike medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré sa nakoniec skončilo mierovým a pokojným  rozdelením spoločného štátu na dva samostatné štáty. V diskusii ďalej rozprával o udalostiach z novembra 1989 a veľmi pozitívne zhodnotil osobnosť Alexandra Dubčeka. Poznamenal, že spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom je to najvýznamnejšia osobnosť našej novodobej histórie. Študenti sa zaujímali aj o aktuálne politické dianie na Slovensku. Diskusia bola zorganizovaná v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku, na ktorej  sa zúčastnil aj vedúci katedry doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

8. ročník ŠVOČ mal na Katedre politológie výbornú odozvu

V stredu 8.11.2017 sa na pôde Katedry politológie konal už 8.ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti.  Študenti aj tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného a politického života. Klasické obsadenie študentov katedry bolo doplnené aj z radov FSEV či externistov.  Práve interdisciplinárne zloženie študentov obohatilo atmosféru tohtoročnej ŠVOČ.

 

Práve počas konania Týždňa vedy a techniky sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, stretli študenti pri príležitosti 8. ročníka ŠVOČ. Odprezentované témy ohodnotila odborná komisia mimoriadne pozitívne. Aj to bol jeden z aspektov, prečo bolo rozhodnutie o víťazovi také náročné. Predseda komisie, Mgr. Pavol Struhár, PhD. zhodnotil, že rozhodovanie bolo mimoriadne náročné. Študenti svoje práce prezentovali nie len pred odbornou komisiou zloženou z členov Katedry ale aj pred svojimi kolegami z rôznych ročníkov.

Tento rok viedli hlavne aktuálne a zahraničné témy. Z celkového víťazstva sa nakoniec tešil Bc. Jaroslav Čársky, ktorý so svojou prácou postupuje aj na celoslovenské kolo. Je nesmierne dôležité aby sa študenti aktívne zapájali aj do aktivít, ktoré im katedra a univerzita ponúkajú mimo štandardného vyučujúceho procesu. Obohatí to nie len ich vedomosti ale im aj prinesiem množstvo efektívnych poznatkov z ostatných oblastí a tém.

Všetkým účastníkom v mene Katedry politológie ďakujeme za ich prínosy a poznatky, ktoré zozbierali počas práce svojej práci, a odprezentovali ich na tohtoročnej ŠVOČ.

Ocenení:

1.      Jaroslav Čársky (2.ročník, Mgr. stupeň) – Aspekty dôveryhodnosti politiky v Slovenskej republike

2.      Denisa Bellová (2.ročník, Bc. stupeň) – Porovnanie vysokého školstva Slovenskej a Českej republiky

3.      Monika Talafová (1.ročník, Mgr. stupeň – FSEV) – Vplyv manažérskych verzus líderských vlastností

 

Odborná komisia:

1.      Mgr. Pavol Struhár, Phd (predseda)

2.      Doc. PaeDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

3.      Mgr. Petra Rendková

4.      Mgr. Richard Klimáček

 

 

Autor článku: Mgr. Petra Rendková, CUP KP TnUAD

Absolventi Trenčianskej univerzity sú čoraz žiadanejší

Očakávaný rebríček uplatniteľnosti absolventov, ktorý je zaujímavým ukazovateľom aj pre výber toho správneho študijného odboru a vysokej školy je už zverejnený. Portál Profesia aj tento rok už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľnosť absolventov jednotlivých škôl, a tak môžeme vidieť, aké sú nové trendy zamestnanosti na trhu práce a o aké odbory je zo strany zamestnávateľov skutočný záujem.

Trenčianska univerzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V tomto roku opäť boduje a to dokonca na vyšších priečkach ako v roku minulom.

Celkovo záujem o čerstvých uchádzačov o prácu v posledných rokoch stúpa, no nie je to rovnaké vo všetkých oblastiach. Informatika, strojárstvo a ekonomika sú stále v TOP 3. Zaujímavý je aj rebríček jednotlivých univerzít, v ktorom si Trenčianska univerzita polepšila zo siedmeho miesta na šieste.

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika  je publikovanie uvedených údajov pre školu potešujúce, ale na druhej strane je to veľký záväzok tento pozitívny trend udržať, obstáť v náročnej konkurencii a mať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi a v konkrétnych partnerských podnikoch. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím si teda Trenčianska univerzita polepšila, čo je dobrou správou pre jej študentov aj vzhľadom na vysokú koncentráciu automobilového a strojárskeho priemyslu, a tak môžu nájsť zamestnanie bezprostredne po ukončení štúdia priamo v tomto regióne.

Nové stáže pre študentov Katedry politológie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne uzatvorili k 1. marcu 2017 Dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá umožní študentom Katedry politológie stážovať na odborných útvaroch ministerstva ako aj zastupiteľských úradoch v zahraničí. Konkrétne podmienky výkonu študentských stáží bude upravovať osobitný vykonávací protokol. Trenčianska univerzita sa tak stala jednou zo siedmych univerzít, ktorej študentom bude umožnené získavať praktické skúsenosti počas štúdia na najvyššej politickej úrovni. 

Oznam o začiatku doktorandského štúdia v odbore politológia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na základe schválenia Akreditačnej komisie zo dňa 28. novembra 2016 a rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana dňa 20. decembra 2016 od akademického roka 2017/2018 začína poskytovať štúdium v treťom (doktorandskom - PhD.) stupni v odbore politológia v dennej a externej forme.

Podmienky prijatia budú zverejnené na webe Katedry po schválení kompetentnými orgánmi univerzity. Štúdium bude možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dĺžka štúdia v dennej forme bude tri a v externej štyri roky.

Diskusia s Dušanom Fisherom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

24. novembra 2016 sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka konala diskusia s Dušana Fisherom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku na tému Imigrácia a Európska únia. Dušan Fisher hovoril predovšetkým o vedomostiach a vlastných skúsenostiach nadobudnutých počas svojich stáží v zahraničí. Otvorene polemizoval s aktuálnou domácou verejnou mienkou, ktorá sa negatívne vymedzuje proti prijímaniu utečencov Európskou úniou. Téma migrácie bola diskutovaná aj s ohľadom na ďalšie medzinárodno-politické a geopolitické súvislosti. Diskusia bola organizovaná v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku. Dušan Fisher je v súčasnosti spolupracovníkom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a jedným z najčastejšie vyjadrujúcich sa komentátorov na tému americkej vnútornej a zahraničnej politiky. Hlavným cieľom SFPA je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných štruktúr.

O kybernetickej bezpečnosti s analytikom Marošom Kirňákom

16. novembra 2016 navštívil Katedru politológie Maroš Kirňák zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Predmetom jeho prezentácie boli informácie o rýchlo sa vyvýjajúcej kybernetickej bezpečnosti, jej vývoji a špecifikách. Priblížil viacero najznámejších kybernetických útokov, ktoré sa dominantne odohrali v politickej oblasti. Zhodnotil aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti a súčasné trendy na Slovensku, pričom záver svojej prezentácie venoval radám o bezpečnosti na internete pre bežných užívateľov.  SSPI je nejvýznanejší slovenský thing tank, venujúci sa kybernetickej bezpečnosti.   

 

Miroslav Řádek pre MY Trenčianske noviny: Ak by sa regionálne voľby konali v októbri, zvíťazil by súčasný župan

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka urobila v októbri predvolebný prieskum k budúcoročným regionálnym voľbám. Študenti politológie oslovili 400 ľudí, v prvom kole by získal najviac hlasov súčasný župan Jaroslav Baška. O prieskume sme sa zhovárali s politológom a vysokoškolským pedagógom Miroslavom Řádkom.

Kto by sa podľa vášho prieskumu posadil do kresla predsedu trenčianskej župy?

Prieskum našej katedry sme robili v prvej polovici októbra. Zamerali sme sa v ňom na informovanosť obyvateľov Trenčianskeho kraja o regionálnej politike, ako aj o politické preferencie k politickým stranám a postavám regionálnej politiky. V prvom kole regionálnych volieb by najvyšší počet hlasov získal súčasný predseda TSK Jaroslav Baška 43,29 %. Pre úplnosť len dodávam, že ide o priebežný prieskum rok pred riadnymi voľbami do VÚC. Ich skutočný výsledok ovplyvnia viaceré faktory ako kampaň, spoločenská atmosféra, témy volieb a podobne.

Akú podporu vyjadrili opýtaní ďalším kandidátom na post predsedu? Došlo k nejakým prekvapeniam?

V prieskume nasledovala Renáta Kaščáková 19,05 %, ďalej Jaroslav Ridoško 9,54 % a Juraj Smatana 4,76 %. O istom prekvapení by som hovoril v prípade podpory iného kandidáta, ktorého mohli respondenti uviesť. V našom prieskume túto možnosť vybral takmer každý piaty respondent – 18,61 %. Ide pritom o pomerne vysoké číslo, ktoré môže mať viacero hypotetických príčin, ako nízka atraktivita regionálnej politiky, ktorú je vidieť na volebnej účasti, alebo nespokojnosť najmä voličov opozičných politických strán.

Dotazník prieskumu verejnej mienky obsahuje viaceré mená. Možno už teraz povedať, že títo ľudia budú budúci rok naozaj kandidovať?

Do prieskumu sme zaradili kandidátov, ktorí sú významnejšími postavami regionálnej politiky. Ako som ale uviedol v predchádzajúcej odpovedi – respondenti mali možnosť vybrať si alebo uviesť iného kandidáta. V súčasnosti nedisponujeme informáciou, či všetci kandidáti, ktorých obsahoval náš prieskum, budú kandidovať.

Akým spôsobom ste prieskum realizovali?

Prieskum zrealizovali anketári, ktorými boli študenti, na 400 respondentoch a sú v ňom zastúpené všetky okresy TSK.

Zaznamenali ste naprieč okresmi rozdiel vo výsledkoch?

Medzi okresmi bola zaznamenaná vyššia podpora Jaroslava Bašku v okresoch Púchov a Bánovce nad Bebravou. Renáta Kaščáková získala podporu najmä v okrese Trenčín a Myjava.

Čo by mohlo skomplikovať znovuzvolenie Jaroslava Bašku za šéfa úradu?

To je veľmi špekulatívna otázka. Z dnešného pohľadu sa ako suverén volieb javí súčasný predseda TSK. Do volieb ale zostáva celý rok a v súčasnosti ale nie sú známi všetci kandidáti ani koalície politických strán, ktoré do volieb určite vzniknú. Rovnako nám nie sú známe témy volieb, ktoré môžu rezonovať. Náš prieskum ale predstavuje istú štartovaciu čiaru podpory kandidátov. Či a ako sa volieb zúčastnia, je otázka nasledujúcich mesiacov.

Ako je v súčasnosti možné zvýšiť mieru dôveryhodnosti prieskumov? V nedávnej minulosti sme videli, že predvolebné prieskumy môžu byť nepresné – napríklad parlamentné voľby 2016 a neočakávane vysoký percentuálny zisk ĽS-Naše Slovensko či v USA víťazstvo Donalda Trumpa.

Problémom nemusia byť prieskumy samotné, ale skôr ich interpretácia. Ani pri príkladoch, ktoré ste uviedli, prieskumy v skutočnosti neboli mimo. V prípade volieb do Národnej rady v roku 2016 prieskumy, ktoré sa robili približne tri týždne pred voľbami, naznačovali tendenciu rastu podpory ĽS-NS a Sme rodina.
Podobne pri amerických prezidentských voľbách prieskumy hovorili skôr o vývoji v prospech Donalda Trumpa. V prieskumoch totiž viac ako o samotné čísla ide o sledovanie vývoja podpory kandidátov. Veľmi dôležitým faktorom je, ako prieskumy interpretujú médiá, ktoré v rámci amerických volieb skutočne zlyhali, čo potvrdzuje spolupráca niektorých novinárov so štábom kandidátky Demokratickej strany.

Do akej miery môžu podľa vás výsledky prieskumov verejnej mienky ovplyvniť konečnú voľbu občana? Nedisponujú prieskumné agentúry mocou, ktorou sa dajú voliči pomerne ľahko manipulovať?

V našom právnom prostredí túto súvislosť predpokladá legislatíva v rámci takzvaného volebného kódexu, ktorý bol prijatý Národnou radou pred dvoma rokmi. Podľa tohto zákona sa nesmú výsledky výskumov zverejňovať dva týždne pred voľbami. Vplyv výskumov verejnej mienky na rozhodovanie voličov nie je možné vylúčiť, ale ani presne konkretizovať. Je pravdou, že časť voličov má obavy z takzvaného prepadnutia hlasu, ktorá teoreticky zvyšuje podporu väčším a stabilným subjektom. Rozhodovanie sa voličov o účasti na voľbách a výber kandidáta alebo politickej strany je ale komplexnejším sociálno-psychologickým pro-cesom, do ktorého môžu vstúpiť viaceré okolnosti, čo obmedzuje jednoznačné určenie vplyvu prieskumov na výsledok volieb.

Medajle pre študentku a študenta akademického roka 2015/2016

Katedra politológie začala od akademického roka 2016/2017 s oceňovaním študentiek a študentov za osobitný prínos pre štúdium politológie. Za predchádzajúci akademický rok 2015/2016 sa študentskou roka stala Katarína Balážová (druhý ročník v bakalárskom stupni denného štúdia) a študentom roka Richard Klimáček (piaty roční v magisterskom stupni denného štúdia). Ocenenie sa bude odovzdávať vždy spätne za predchádzajúci akademický rok ako prejav vďaky za výnimočne vynaložené úsilie pri štúdiu. Historicky prvé odovzdanie medailí študentke a študentovi roka sa konalo v Študentskom centre 21. októbra 2016. Obom študentom ďakujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

Stretnutie zástupcu Katedry politológie TnUAD s Jeho Excelenciou Andrew Garthom

1. marca 2016 sa dostalo Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne veľkej cti v podobe stretnutia zástupcu Katedry pre rozvoj a stratégiu PhDr. Miroslava Řádka PhD. s Jeho Excelenciou Andrewom Garthom veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. 90 minútový rozhovor zahŕňal aktuálnu spoločensko-politickú situáciu na Slovensku a najmä mesta a regiónu Trenčín. Pán veľvyslanec naopak odpovedal na otázky v súvislosti s blížiacim sa referencom o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Jeho Excelencia sa zaujímala aj o pôsobenie našej univerzity - počet študentov a uplatnenie absolventov Katedry a univerzity, pričom pre budúcnosť nevylúčila jej osobnú návštevu. 

Prednáška a diskusia o právnom štáte s Luciou Žitňanskou

23. februára 2016 Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uzatvorila sériu diskusií s predstaviteľmi kandidujúcich politických strán a hnutí. Záverečná diskusia bola spojená s prednáškou na tému Právny štátna na Slovensku, ktorej sa dlhodobo venuje podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská. Bývalá ministerka spravodlivosti na úvod zadefinovala pojem právny štát a následne predstavila sériu opatrení, ktoré by mali byť realizované na jeho posilnenie. Následne diskutovala so študentmi o vnútornej situácii v strane Most-Híd, možných povolebných scenároch ako aj o vlastných skúsenostiach v politike. celý záznam z diskusie je dostupný na youtube Katedry politológie.

Vyvrcholenie diskusnej sezóny s Mikulášom Dzurindom

8. decembra 2015 Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zrealizovala poslednú diskusiu zimného semestra akademického roka 2015/ 2016. Záverečným hosťom bol bývalý predseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Študentom všetkých ročníkov odpovedal na otázky dominantne súvisiace so zahraničnou politikou - situácia na Ukrajine, mocenský vzostup Ruska, bezpečnostné problémy v Sýrii a Iraku, hodnotenie zahraničnej politiky súčasnej vládnej administratívy USA. Nevyhol sa aj odpovediam na otázky smerujúce k súčasnej a bývalej domácej politike Slovenska. Záznam z diskusie bude k dispozícii na katedrovom youtube.

Dali sme "kus reči" s Richardom Sulíkom

Prvý decembrový deň so študentmi Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne diskutoval poslanec Európskeho parlamentu a predseda strany Sloboda a solidarita Richard Sulík. V diskusii, ktorú moderovala študentka druhého ročníka Scarlett Hlobeňová, sa študenti zaujímali dominantne na oblasť súčasných problémov migrácie v rámci Európskej únie. S mimoriadnym záujmom študenti sledovali reakciu Richarda Sulíka na interpretáciu pádu vlády v roku 2011 jeho bývalého straníckeho kolegu Daniela Krajcera z videozáznamu Katedry. Záznam z diskusie s predsedom SaS bude možné pozrieť si na youtube kanály Katedry politológie. 

Diskusia s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom

Katedru politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prvý krát navštívil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. V diskusii so študentmi hovoril o vnútorných zmenách v radoch SNS a jej aktuálnom programovom zameraní, ale aj o vlastnej motivácii pre vstup do aktívnej politiky. Študentov zaujímalo najmä riešenie aktuálnej bezpečnostnej situácie a problémov s masovou imigráciou. Predseda SNS charakterizoval rozdiely medzi národnou stranou v minulosti a jej terajším zložením. Okrem dôrazu na obranyschopnosť Slovenska, ktorá je podľa Andreja Danka v súčasnosti na mimoriadne nízkej úrovni, medzi top politické priority programu SNS uviedol návrat niektorých strategických podnikov do rúk štátu. 

Študenti katedry politológie sa zúčastnili panelovej diskusie v Národnej rade SR

V utorok 11. novembra 2014 sa študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zúčastnili celoslovenskej panelovej diskusie k téme Nežnej revolúcie. Diskusia sa konala v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky a pokračovala oficiálnym banketom na Bratislavskom hrade. Študenti dostali príležitosť diskutovať o témach a vývoji udalostí počas novembra 1989 s účastníkmi revolúcie. V priestoroch NR SR bola pre študentov pripravená aj prezentácia politických strán. Po panelovej diskusii sa študenti presunuli do priestorov Bratislavského hradu, kde ich privítal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a premiér Robert Fico. Počas celého dňa mali možnosť diskutovať o rôznych problémoch s osobnosťami verejného a politického života.