Aktuality

8. ročník ŠVOČ mal na Katedre politológie výbornú odozvu

V stredu 8.11.2017 sa na pôde Katedry politológie konal už 8.ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti.  Študenti aj tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného a politického života. Klasické obsadenie študentov katedry bolo doplnené aj z radov FSEV či externistov.  Práve interdisciplinárne zloženie študentov obohatilo atmosféru tohtoročnej ŠVOČ.

 

Práve počas konania Týždňa vedy a techniky sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, stretli študenti pri príležitosti 8. ročníka ŠVOČ. Odprezentované témy ohodnotila odborná komisia mimoriadne pozitívne. Aj to bol jeden z aspektov, prečo bolo rozhodnutie o víťazovi také náročné. Predseda komisie, Mgr. Pavol Struhár, PhD. zhodnotil, že rozhodovanie bolo mimoriadne náročné. Študenti svoje práce prezentovali nie len pred odbornou komisiou zloženou z členov Katedry ale aj pred svojimi kolegami z rôznych ročníkov.

Tento rok viedli hlavne aktuálne a zahraničné témy. Z celkového víťazstva sa nakoniec tešil Bc. Jaroslav Čársky, ktorý so svojou prácou postupuje aj na celoslovenské kolo. Je nesmierne dôležité aby sa študenti aktívne zapájali aj do aktivít, ktoré im katedra a univerzita ponúkajú mimo štandardného vyučujúceho procesu. Obohatí to nie len ich vedomosti ale im aj prinesiem množstvo efektívnych poznatkov z ostatných oblastí a tém.

Všetkým účastníkom v mene Katedry politológie ďakujeme za ich prínosy a poznatky, ktoré zozbierali počas práce svojej práci, a odprezentovali ich na tohtoročnej ŠVOČ.

Ocenení:

1.      Jaroslav Čársky (2.ročník, Mgr. stupeň) – Aspekty dôveryhodnosti politiky v Slovenskej republike

2.      Denisa Bellová (2.ročník, Bc. stupeň) – Porovnanie vysokého školstva Slovenskej a Českej republiky

3.      Monika Talafová (1.ročník, Mgr. stupeň – FSEV) – Vplyv manažérskych verzus líderských vlastností

 

Odborná komisia:

1.      Mgr. Pavol Struhár, Phd (predseda)

2.      Doc. PaeDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

3.      Mgr. Petra Rendková

4.      Mgr. Richard Klimáček

 

 

Autor článku: Mgr. Petra Rendková, CUP KP TnUAD

Absolventi Trenčianskej univerzity sú čoraz žiadanejší

Očakávaný rebríček uplatniteľnosti absolventov, ktorý je zaujímavým ukazovateľom aj pre výber toho správneho študijného odboru a vysokej školy je už zverejnený. Portál Profesia aj tento rok už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľnosť absolventov jednotlivých škôl, a tak môžeme vidieť, aké sú nové trendy zamestnanosti na trhu práce a o aké odbory je zo strany zamestnávateľov skutočný záujem.

Trenčianska univerzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V tomto roku opäť boduje a to dokonca na vyšších priečkach ako v roku minulom.

Celkovo záujem o čerstvých uchádzačov o prácu v posledných rokoch stúpa, no nie je to rovnaké vo všetkých oblastiach. Informatika, strojárstvo a ekonomika sú stále v TOP 3. Zaujímavý je aj rebríček jednotlivých univerzít, v ktorom si Trenčianska univerzita polepšila zo siedmeho miesta na šieste.

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika  je publikovanie uvedených údajov pre školu potešujúce, ale na druhej strane je to veľký záväzok tento pozitívny trend udržať, obstáť v náročnej konkurencii a mať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi a v konkrétnych partnerských podnikoch. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím si teda Trenčianska univerzita polepšila, čo je dobrou správou pre jej študentov aj vzhľadom na vysokú koncentráciu automobilového a strojárskeho priemyslu, a tak môžu nájsť zamestnanie bezprostredne po ukončení štúdia priamo v tomto regióne.

Nové stáže pre študentov Katedry politológie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne uzatvorili k 1. marcu 2017 Dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá umožní študentom Katedry politológie stážovať na odborných útvaroch ministerstva ako aj zastupiteľských úradoch v zahraničí. Konkrétne podmienky výkonu študentských stáží bude upravovať osobitný vykonávací protokol. Trenčianska univerzita sa tak stala jednou zo siedmych univerzít, ktorej študentom bude umožnené získavať praktické skúsenosti počas štúdia na najvyššej politickej úrovni. 

Oznam o začiatku doktorandského štúdia v odbore politológia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na základe schválenia Akreditačnej komisie zo dňa 28. novembra 2016 a rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana dňa 20. decembra 2016 od akademického roka 2017/2018 začína poskytovať štúdium v treťom (doktorandskom - PhD.) stupni v odbore politológia v dennej a externej forme.

Podmienky prijatia budú zverejnené na webe Katedry po schválení kompetentnými orgánmi univerzity. Štúdium bude možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dĺžka štúdia v dennej forme bude tri a v externej štyri roky.

Diskusia s Dušanom Fisherom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

24. novembra 2016 sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka konala diskusia s Dušana Fisherom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku na tému Imigrácia a Európska únia. Dušan Fisher hovoril predovšetkým o vedomostiach a vlastných skúsenostiach nadobudnutých počas svojich stáží v zahraničí. Otvorene polemizoval s aktuálnou domácou verejnou mienkou, ktorá sa negatívne vymedzuje proti prijímaniu utečencov Európskou úniou. Téma migrácie bola diskutovaná aj s ohľadom na ďalšie medzinárodno-politické a geopolitické súvislosti. Diskusia bola organizovaná v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku. Dušan Fisher je v súčasnosti spolupracovníkom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a jedným z najčastejšie vyjadrujúcich sa komentátorov na tému americkej vnútornej a zahraničnej politiky. Hlavným cieľom SFPA je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných štruktúr.

O kybernetickej bezpečnosti s analytikom Marošom Kirňákom

16. novembra 2016 navštívil Katedru politológie Maroš Kirňák zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Predmetom jeho prezentácie boli informácie o rýchlo sa vyvýjajúcej kybernetickej bezpečnosti, jej vývoji a špecifikách. Priblížil viacero najznámejších kybernetických útokov, ktoré sa dominantne odohrali v politickej oblasti. Zhodnotil aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti a súčasné trendy na Slovensku, pričom záver svojej prezentácie venoval radám o bezpečnosti na internete pre bežných užívateľov.  SSPI je nejvýznanejší slovenský thing tank, venujúci sa kybernetickej bezpečnosti.   

 

Miroslav Řádek pre MY Trenčianske noviny: Ak by sa regionálne voľby konali v októbri, zvíťazil by súčasný župan

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka urobila v októbri predvolebný prieskum k budúcoročným regionálnym voľbám. Študenti politológie oslovili 400 ľudí, v prvom kole by získal najviac hlasov súčasný župan Jaroslav Baška. O prieskume sme sa zhovárali s politológom a vysokoškolským pedagógom Miroslavom Řádkom.

Kto by sa podľa vášho prieskumu posadil do kresla predsedu trenčianskej župy?

Prieskum našej katedry sme robili v prvej polovici októbra. Zamerali sme sa v ňom na informovanosť obyvateľov Trenčianskeho kraja o regionálnej politike, ako aj o politické preferencie k politickým stranám a postavám regionálnej politiky. V prvom kole regionálnych volieb by najvyšší počet hlasov získal súčasný predseda TSK Jaroslav Baška 43,29 %. Pre úplnosť len dodávam, že ide o priebežný prieskum rok pred riadnymi voľbami do VÚC. Ich skutočný výsledok ovplyvnia viaceré faktory ako kampaň, spoločenská atmosféra, témy volieb a podobne.

Akú podporu vyjadrili opýtaní ďalším kandidátom na post predsedu? Došlo k nejakým prekvapeniam?

V prieskume nasledovala Renáta Kaščáková 19,05 %, ďalej Jaroslav Ridoško 9,54 % a Juraj Smatana 4,76 %. O istom prekvapení by som hovoril v prípade podpory iného kandidáta, ktorého mohli respondenti uviesť. V našom prieskume túto možnosť vybral takmer každý piaty respondent – 18,61 %. Ide pritom o pomerne vysoké číslo, ktoré môže mať viacero hypotetických príčin, ako nízka atraktivita regionálnej politiky, ktorú je vidieť na volebnej účasti, alebo nespokojnosť najmä voličov opozičných politických strán.

Dotazník prieskumu verejnej mienky obsahuje viaceré mená. Možno už teraz povedať, že títo ľudia budú budúci rok naozaj kandidovať?

Do prieskumu sme zaradili kandidátov, ktorí sú významnejšími postavami regionálnej politiky. Ako som ale uviedol v predchádzajúcej odpovedi – respondenti mali možnosť vybrať si alebo uviesť iného kandidáta. V súčasnosti nedisponujeme informáciou, či všetci kandidáti, ktorých obsahoval náš prieskum, budú kandidovať.

Akým spôsobom ste prieskum realizovali?

Prieskum zrealizovali anketári, ktorými boli študenti, na 400 respondentoch a sú v ňom zastúpené všetky okresy TSK.

Zaznamenali ste naprieč okresmi rozdiel vo výsledkoch?

Medzi okresmi bola zaznamenaná vyššia podpora Jaroslava Bašku v okresoch Púchov a Bánovce nad Bebravou. Renáta Kaščáková získala podporu najmä v okrese Trenčín a Myjava.

Čo by mohlo skomplikovať znovuzvolenie Jaroslava Bašku za šéfa úradu?

To je veľmi špekulatívna otázka. Z dnešného pohľadu sa ako suverén volieb javí súčasný predseda TSK. Do volieb ale zostáva celý rok a v súčasnosti ale nie sú známi všetci kandidáti ani koalície politických strán, ktoré do volieb určite vzniknú. Rovnako nám nie sú známe témy volieb, ktoré môžu rezonovať. Náš prieskum ale predstavuje istú štartovaciu čiaru podpory kandidátov. Či a ako sa volieb zúčastnia, je otázka nasledujúcich mesiacov.

Ako je v súčasnosti možné zvýšiť mieru dôveryhodnosti prieskumov? V nedávnej minulosti sme videli, že predvolebné prieskumy môžu byť nepresné – napríklad parlamentné voľby 2016 a neočakávane vysoký percentuálny zisk ĽS-Naše Slovensko či v USA víťazstvo Donalda Trumpa.

Problémom nemusia byť prieskumy samotné, ale skôr ich interpretácia. Ani pri príkladoch, ktoré ste uviedli, prieskumy v skutočnosti neboli mimo. V prípade volieb do Národnej rady v roku 2016 prieskumy, ktoré sa robili približne tri týždne pred voľbami, naznačovali tendenciu rastu podpory ĽS-NS a Sme rodina.
Podobne pri amerických prezidentských voľbách prieskumy hovorili skôr o vývoji v prospech Donalda Trumpa. V prieskumoch totiž viac ako o samotné čísla ide o sledovanie vývoja podpory kandidátov. Veľmi dôležitým faktorom je, ako prieskumy interpretujú médiá, ktoré v rámci amerických volieb skutočne zlyhali, čo potvrdzuje spolupráca niektorých novinárov so štábom kandidátky Demokratickej strany.

Do akej miery môžu podľa vás výsledky prieskumov verejnej mienky ovplyvniť konečnú voľbu občana? Nedisponujú prieskumné agentúry mocou, ktorou sa dajú voliči pomerne ľahko manipulovať?

V našom právnom prostredí túto súvislosť predpokladá legislatíva v rámci takzvaného volebného kódexu, ktorý bol prijatý Národnou radou pred dvoma rokmi. Podľa tohto zákona sa nesmú výsledky výskumov zverejňovať dva týždne pred voľbami. Vplyv výskumov verejnej mienky na rozhodovanie voličov nie je možné vylúčiť, ale ani presne konkretizovať. Je pravdou, že časť voličov má obavy z takzvaného prepadnutia hlasu, ktorá teoreticky zvyšuje podporu väčším a stabilným subjektom. Rozhodovanie sa voličov o účasti na voľbách a výber kandidáta alebo politickej strany je ale komplexnejším sociálno-psychologickým pro-cesom, do ktorého môžu vstúpiť viaceré okolnosti, čo obmedzuje jednoznačné určenie vplyvu prieskumov na výsledok volieb.

Medajle pre študentsku a študentova akademického roka 2015/2016

Katedra politológie začala od akademického roka 2016/2017 s oceňovaním študentiek a študentov za osobitný prínos pre štúdium politológie. Za predchádzajúci akademický rok 2015/2016 sa študentskou roka stala Katarína Balážová (druhý ročník v bakalárskom stupni denného štúdia) a študentom roka Richard Klimáček (piaty roční v magisterskom stupni denného štúdia). Ocenenie sa bude odovzdávať vždy spätne za predchádzajúci akademický rok ako prejav vďaky za výnimočne vynaložené úsilie pri štúdiu. Historicky prvé odovzdanie medailí študentke a študentovi roka sa konalo v Študentskom centre 21. októbra 2016. Obom študentom ďakujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

Hospodárske noviny: Vysoké školy, ktoré stoja za to. Keď ich vyštudujute, firmy sa o vás pobijú

Spoločnosť Profesia zostavila tento rok po deviaty raz rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček vychádza z  preferencií zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite vysokých škôl z iných hľadísk.

Ktoré verejné vysoké školy na Slovensku majú najžiadanejších absolventov? (Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.)

10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Univerzita Komenského v Bratislave
8. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4. Žilinská univerzita v Žiline
3. Technická univerzita v Košiciach
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Ekonomická univerzita v Bratislave

Rozhovor pre MY - Trenčianske noviny s Martinom Vavrušom

Martin Vavruš (24) je študentom politológie, ktorému účasťou na prednáškach deň nekončí. Voľný čas trávi inak ako ostatní – pracuje na anketách a výskumoch, ktoré neskôr používa vo svojich študentských prácach aj na vedeckých konferenciách. 18 mesiacov pred župnými voľbami prišiel študent s  výsledkom výskumu, za ktorý by sa nehanbila ani výskumná agentúra.

Pán Vavruš, môžete sa našim čitateľom predstaviť?

Študujem na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a v rámci svojej výskumnej činnosti sa zameriavam na viacero oblastí. Od agendy ľudských práv, cez politické strany, sociálnu politiku až po výskum verejnej mienky. 

Prečo ste sa rozhodli venovať sa práve politológii? Nevníma spoločnosť tento odbor ako odbor produkujúci veľké množstvo absolventom s problémom uplatniť sa na trhu práce?

Samotní absolventi nemajú problém uplatniť sa na trhu práce. Ich kredit výrazne zvyšuje fakt, že politológia ako vedná disciplína je interdisciplinárneho charakteru, čo pre študenta znamená záťaž, pretože si musí osvojiť poznatky z viacerých vedných odborov (sociológia, demografia, marketing, sociálna politika, medzinárodné vzťahy, rétorika), ale pre absolventa je to pridaná hodnota, nakoľko mu to pridáva na konkurencieschopnosti. Je už na samotnom absolventovi na akú oblasť sa zameria. Dôležité je, aby sa svojmu odboru venoval viac ako len do tej miery, ktorú nevyhnutne potrebuje na úspešné ukončenie štúdia na vysokej škole.

Venujete sa aj výskumom, čoho sa týkal váš posledný?

Išlo o výskum volebného správania sa občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja so zameraním na ich aktuálne voličské preferencie. 

Otázka týkajúca sa účasti znela nasledovne: „Predstavte si, že by sa voľby predsedu Trenčianskeho VÚC a poslancov krajského zastupiteľstva konali už túto sobotu. S akou pravdepodobnosťou by ste sa ich zúčastnili?“ Určite by sa zúčastnilo 12,6 % a skôr by sa zúčastnilo 23,5 % opýtaných.

Ďalšia otázka sa týkala podpory jednotlivých potenciálnych kandidátov: „Koho by ste Vy osobne podporili pri voľbe predsedu TSK (župana), prípadne kto by sa mal o túto funkciu podľa Vás uchádzať na jeseň 2017? Môžete uviesť ľubovoľné meno.“ 37,3 % opýtaných uviedlo meno súčasného župana Jaroslav Bašku. Druhá v poradí so ziskom 12,9 % sa umiestnila Renata Kaščáková a tretí skončil súčasný primátor mesta Trenčín Richard Rybníček so ziskom 10,1 %. So ziskom 7,8 % nasleduje poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a primátorka Prievidze Katarína Macháčková, 5,9 % opýtaných uviedlo ďalšieho poslanca parlamentu Martina Fedora a 4,1 % uviedlo Jaroslava Ridoška, ktorý je taktiež poslancom parlamentu. Ďalší v poradí skončili Martin Žáčik 3,2%, Jozef Hrdlička 2,7% a protikandidát súčasného župana v posledných župných voľbách Peter Palko so ziskom 1,8%. Podpora ostatných potenciálnych kandidátov nedosiahla jedno celé percento.

Koľkých ľudí ste oslovili?

Ide o exkluzívny prieskum uskutočnený na vzorke 600 respondentov. Tí boli náhodne vybraní na základe viacerých kritérií. 70 % údajov bolo zozbieraných prostredníctvom osobného dopytovania. Čo znamená, že s oslovenými ľuďmi sa vypĺňal anonymný papierový dotazník. 30 % získaných údajov pochádza z dopytovania prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý vypĺňali respondenti sami a opäť anonymne. Zber dát prebiehal od 2. do 22. apríla 2016.

Aké sú hlavné závery z výsledkov vášho zisťovania?

Miera volebnej účasti na regionálnych voľbách býva opakovane nízka a blížiace sa voľby by nemali byť v tomto ohľade výnimkou. Druhým zistením je, že miera roztrieštenosti stredopravého politického spektra v našom kraji je veľmi vysoká a môže viesť ku kandidatúre viacerých stredopravých kandidátov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu navzájom oslabiť. Fragmentácia tejto časti politického spektra si bude vyžadovať kompromis naprieč viacerými subjektmi, ak tie budú mať záujem o postavenie relevantného kandidáta. Na stredoľavej časti výrazne dominuje súčasný župan Jaroslav Baška.

Vojensko-politická situácia v Európe i vo svete. Pohľad z Ruska

27. apríla 2016 sa na pôde Katedry politológie konala prednáška významného zahraničného hosťa Grigorya Tishchenka, ktorý je v súčasnosti zástupcom riaditeľa Ruského inštitútu pre strategické štúdie. V rámci svojej prednášky a následnej diskusie so študentmi prezentoval pohľad Ruskej federácie na súčasnú politickú a vojenskú situáciu v Európe, pričom sa dotkol aj ďalších aktuálnych tém medzinárodnej politiky. Ako doktor ekonomických vied pracoval na Inštitúte ekonomiky a medzinárodných vzťahov. Je autorom kníh "Zvýšenie ekonomickej efektívnosti vojenskej výstavby v Spojených štátoch", "Vytvorenie raketových obranných systémov v zahraničí a bezpečnosť Ruska" a ďalších viac ako 150 vedeckých prác. Doktor Tishchenko bol sprevádzaný tretím tajomníkom Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Dmitrim Vashchenkom.

Stretnutie zástupcu Katedry politológie TnUAD s Jeho Excelenciou Andrew Garthom

1. marca 2016 sa dostalo Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne veľkej cti v podobe stretnutia zástupcu Katedry pre rozvoj a stratégiu PhDr. Miroslava Řádka PhD. s Jeho Excelenciou Andrewom Garthom veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. 90 minútový rozhovor zahŕňal aktuálnu spoločensko-politickú situáciu na Slovensku a najmä mesta a regiónu Trenčín. Pán veľvyslanec naopak odpovedal na otázky v súvislosti s blížiacim sa referencom o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Jeho Excelencia sa zaujímala aj o pôsobenie našej univerzity - počet študentov a uplatnenie absolventov Katedry a univerzity, pričom pre budúcnosť nevylúčila jej osobnú návštevu. 

Definitívne výsledky Exit poll NR SR 2016

Študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne počas volebného dňa 5. marca 2016 vo všetkých krajoch Slovenskej republiky pripravili povolebný odhad výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Na ankete pracovalo 124 študentov a vrátilo sa 1612 dotazníkov. Odhad podpory politických strán a hnutí uvádzame tu: Smer-SD 24,58%; SNS 10,15%; SaS 13,13%; OĽaNO 8,38%; Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko 8,14%; SME RODINA-Boris Kollár 7,32%; MOST-HÍD 7,16%; Sieť 7,14%; KDH 5,12%; SMK 3,5%; SKOK 1,70%; SDKÚ-DS 1,10% a ostatné 5,58%. 

 

 

Prednáška a diskusia o právnom štáte s Luciou Žitňanskou

23. februára 2016 Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uzatvorila sériu diskusií s predstaviteľmi kandidujúcich politických strán a hnutí. Záverečná diskusia bola spojená s prednáškou na tému Právny štátna na Slovensku, ktorej sa dlhodobo venuje podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská. Bývalá ministerka spravodlivosti na úvod zadefinovala pojem právny štát a následne predstavila sériu opatrení, ktoré by mali byť realizované na jeho posilnenie. Následne diskutovala so študentmi o vnútornej situácii v strane Most-Híd, možných povolebných scenároch ako aj o vlastných skúsenostiach v politike. celý záznam z diskusie je dostupný na youtube Katedry politológie.

Predseda KDH Ján Figeľ: zmena je možná

18. februára 2016 navštívil akademickú pôdu Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne predseda Kresťanskodemokratického hnutia a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Ján Figeľ. Prvý slovenský komisár Európskej komisie hovoril so študentmi o aktuálnej politickej sitácii na Slovensku a vzťahoch s ďalšími politickými stranami. Ján Figeľ pripomenul, že KDH má od roku 1990 kontinuálne zastúpenie v zákonodarnom zbore a stále patrí medzi relevantné politické subjekty slovenskej politiky. Otázky študentov smerovali k hodnoteniu predsedu KDH k pôsobeniu Európskej únie, situácie s Gréckom a bezpečnosti vo vzťahu k migračnej kríze. 

Seminár: politológovia na trhu práce

Študenti a odborní asistenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zorganizovali v predposledný semestrálny týždeň seminár na tému Politológia na trhu práce. Téma seminára nebola náhodná a vyžiadali si ju poslucháči 5. ročníka, ktorí chceli prejsť prípravou na pracovný pohovor, zvýšiť tak šance na úspech na trhu práce a obmedziť obavy z budúcnosti po ukončení štúdia o niekoľko mesiacov. Súčasťou programu bola aj kvízová časť pripravená študentmi pre pedagógov. Katedra aj touto cestou ďakuje aktívnym študentom, ktorí akciu dôkladne pripravili a realizovali - osobitne Dominike Bardáčovej. 

Odmeňovanie aktívnych študentov na konci zimného semestra

Katedra politológie sa rozhodla na konci zimného semestra akademického roka 2015/ 2016 odmeniť aktívnych študentov, ktorí pre jej existenciu predstavujú pridanú hodnotu. Katedra vníma pôsobenie týchto študentov a snaží sa odmeniť aktívny prístup študentov morálne i vecne. Na konci uvedeného semestra vedenie Katedry poďakovali študentom, ktorí sa snažia urobiť počas štúdia urobiť pre svojich kolegov a seba viac ako nad rámec bežných študentských povinností. "Vážime si Vaše pôsobenie a sme radi, že ste medzi nami", povedal okrem iného vedúci Katedry docent Janas, pri odovzdávaní prezentačných predmetov.

Vyvrcholenie diskusnej sezóny s Mikulášom Dzurindom

8. decembra 2015 Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zrealizovala poslednú diskusiu zimného semestra akademického roka 2015/ 2016. Záverečným hosťom bol bývalý predseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Študentom všetkých ročníkov odpovedal na otázky dominantne súvisiace so zahraničnou politikou - situácia na Ukrajine, mocenský vzostup Ruska, bezpečnostné problémy v Sýrii a Iraku, hodnotenie zahraničnej politiky súčasnej vládnej administratívy USA. Nevyhol sa aj odpovediam na otázky smerujúce k súčasnej a bývalej domácej politike Slovenska. Záznam z diskusie bude k dispozícii na katedrovom youtube.

Jesenné kolo ŠVOČ 2015

Kvalitne spracované, zaujímavé aj originálne témy ponúkli 3. decembra študenti prvého a druhého stupňa politológie na jesennom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2015. Celkom osem účastníkov prezentovalo práce so zameraním na voličské správanie, problematiku politických strán, delenie československej federácie, pôsobenie alternatívnych médií, extrémizmu a ďaľších. Viacerí študenti sa súťaže zúčastnili po niekoľký krát, čo obohatilo súťaž,  pričom vynikol ich odborný a osobnostný vzostup. V kategórii bakalárov uspeli Diana Hložková a Karolína Nováková a v kategórii magistrov vyhral Martin Vavruš. 

Dali sme "kus reči" s Richardom Sulíkom

Prvý decembrový deň so študentmi Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne diskutoval poslanec Európskeho parlamentu a predseda strany Sloboda a solidarita Richard Sulík. V diskusii, ktorú moderovala študentka druhého ročníka Scarlett Hlobeňová, sa študenti zaujímali dominantne na oblasť súčasných problémov migrácie v rámci Európskej únie. S mimoriadnym záujmom študenti sledovali reakciu Richarda Sulíka na interpretáciu pádu vlády v roku 2011 jeho bývalého straníckeho kolegu Daniela Krajcera z videozáznamu Katedry. Záznam z diskusie s predsedom SaS bude možné pozrieť si na youtube kanály Katedry politológie. 

Juraj Karpiš (INESS): za "zlé peniaze" môžu centrálne banky

Centrálne bankovníctvo vo všeobecnosti je zodpovedné za "zlé peniaze". Presnejšie za znehodnocovanie mien počas celého 20. storočia ako aj v súčastnosti. Toto tvrdenie je leitmotívom knihy Zlé peniaze - sprievodca krízou ekonóma Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) Juraja Karpiša. Študenti Katedry politológie Tenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa mohli priamo od autora dozvedieť bližšie príčiny finančnej krízy, ktorá v Európe začala v roku 2008. Pri tejto príležitosti Juraj Karpiš objasnil súvilosti spolupráce centrálnych a komerčných bánk, ktoré v súčasnom modeli ich spolupráce majú za následok znižovanie hodnoty kúpnej sily peňazí. Viac sa môžete dozvedieť priamo z prezentovanej knihy. Diskusia je dostupná na youtube kanály Katedry politológie. 

Diskutovali sme s našou politickou budúcnosťou

Súčasťou politickej scény demokratických systémov je pluralitný systém politických strán, ktoré vo svojich radoch integrujú viaceré spoločenské záujmy - a to vrátane mládeže. Pri príležitosti 26. výročia 17. novembra sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konala diskusia v súčastnosti aktívnych predstaviteľov straníckych mládežníckych organizácií - Občiansko-demokratickej mládeže, Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska, Mladých liberálov a Mládeže Slovenskej národnej strany. Mládežnícki lídri hovorili o dôvodoch svojho vstupu do politiky, vlastných hodnotách a tiež politických ambíciách. Celá diskusia je k dispozícii na youtube katedry. 

Ľuboš Blaha: "K marxizmu som sa dostal počas vzbury v mladosti"

Poslanec NR SR a pracovník Politologického ústavu Slovenskej akadémie vied Ľuboš Blaha vysvetlil študentom politológie v Trenčíne svoju cestu k marxistickej ideológii a ako hodnotí pôsobenie strany Smer - sociálna demokracia v končiacom sa volebnom období. Okrem okruhu otázok z domácej politiky reagoval tiež na ním predpokladaný vývoj euróspskej integrácie a možnosti riešenia konfliktu v Sýrii. Ľuboš Blaha tiež uviedol, prečo mu ako ateistovi neprekáža výber výhradne spomedzi kresťanských rodín pri prijímaní utečencov zo Sýrie na Slovensku. Záznam z diskusie sa nachádza na youtube kanály Katedry.

Daniel Krajcer: "Poviem Vám pravdu o páde Radičovej vlády"

22. októbra 2015 so študentmi Katedry politológie diskutoval ďalší spomedzi ďalších vrcholových politikov Daniel Krajcer. Bývalý popredný predstaviteľ strany Sloboda a solidarita (SaS) hovoril najmä o dôvodoch vstupu do politiky, ale aj o vlastných politických sklamaniach ako pád vlády Ivety Radičovej (október 2011) a ďaľších (odchod časti liberálov zo SaS, pripojednie sa k hnutiu NOVA). Objasňoval postoje jeho súčasnej politickej strany SKOK! k financovaniu cirkvi (petícia za odluku štátu o cirkvi) a politických strán ako aj imigrantom a Európskej únii. Vo svojcih odpovediach taktiež načrtol možnosti vývoja po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v marci 2016. Diskusiu, ktorú moderovala študentka 5. ročníka Petra Anetová si celú môžete pozrieť na youtube kanály Katedry politológie. 

Diskusia s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom

Katedru politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prvý krát navštívil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. V diskusii so študentmi hovoril o vnútorných zmenách v radoch SNS a jej aktuálnom programovom zameraní, ale aj o vlastnej motivácii pre vstup do aktívnej politiky. Študentov zaujímalo najmä riešenie aktuálnej bezpečnostnej situácie a problémov s masovou imigráciou. Predseda SNS charakterizoval rozdiely medzi národnou stranou v minulosti a jej terajším zložením. Okrem dôrazu na obranyschopnosť Slovenska, ktorá je podľa Andreja Danka v súčasnosti na mimoriadne nízkej úrovni, medzi top politické priority programu SNS uviedol návrat niektorých strategických podnikov do rúk štátu. 

Diskutovali sme o budúcnosti Európy

Zástupcovia Katedry politológie Trenčianskej univerzity v Trenčíne sa 5. novembra 2015 zúčastnili konferencie "Spolu o Európe", ktorú organizovala Európska komisia. Na podujatí vystúpil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska  so svojou refrexiou identity Európskej únie a členstva Slovenskej republiky v nej. Účastníci mali možnosť otvorene diskutovať o všetkých témach vrátane čerpania tzv. eurofondov, korupcie, migračnej krízy a sociálnej súdržnosti s podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za euro a sociálny dialóg Valdisom Dombrovskisom a ministerom hospodárstva Slovenskej republiky Vazilom Hudákom. 

Katedra politológie začala so sériou prieskumov verejnej mienky k voľbám do NR SR 2016

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravila v dňoch 25. septembra až 12. októbra 2015 reprezentatívny prieskum verejnej mienky k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2016. Celkom 1514 respondentov odpovedalo na otázku, či sa zúčastní parlamentných volieb na jar budúceho roku a ktorú politickú stranu alebo hnutie by volili. Podľa odpovedí by vo voľbách najvyššiu voličskú podporu získala strana Smer – sociálna demokracia s 37,25%. V poradí druhou politickou stranou je strana Sieť, ktorá v prieskume mala podporu 10,17%, za ktorou tesne nasledovalo Kresťanskodemokratické hnutie – s 9,97%. Dvojkoalícia OĽaNO a hnutia NOVA získala 7,32% a do NR SR by ešte prešli strany SNS 6,67% a SaS 5,46%. Volieb sa chce zúčastniť viac ako 44% občanov a ďalších takmer 24% sa ich zúčastní pravdepodobne. Prieskum okrem podpory strán a hnutí tiež zisťoval mieru rozhodnutia voličov jednotlivých strán na účasti na voľbách. Politické strany Sieť, Smer-SD a SNS je rozhodnutých určite voliť viac ako 66% vlastných voličov. Voliči dvojkoalície OĽaNO-NOVA sú rozhodnutí zo 65%, MOST-HÍD zo 63%, KDH z viac ako 62% a SaS bude určite voliť takmer 59% vlastných voličov. Respondenti boli tiež anketármi Katedry politológie požiadaní o hodnotenie spokojnosti so súčasným vládnym kabinetom. Spokojnosť s vládou SR vyjadrilo viac ako 27% opýtaných, pričom opačný názor malo až 67%. Na otázku, či bude mať Slovenská republika po voľbách 2016 lepšiu vládu, súhlasilo 25% respondentov, horšiu vládu očakáva 54,32% opýtaných a svojim povolebným očakávaním si nebolo istých viac ako 23% občanov. Zo zistených údajov bol identifikovaný nárast neistoty občanov s podobou budúcej slovenskej vlády. (foto: aktualne.sk)

Diskusia s Radoslavom Procházkom

31. marca 2015 študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne diskutovali s bývalým poslancom NR SR a kandidátom na prezidenta SR 2014 Radoslavom Procházkom na tému Slovensko v EÚ. R. Procházka v reakcii na otázky študentov vyslovil odvážny súkromný predpoklad o vystúpení Grécka z Európskej menovej únie už v priebehu roka 2015. Pre Slovensko má zostať prioritou byť plnohodnotným členom Euróspkej únie, pretože Slovensku prináša viac výhod ako nevýhod. V časti diskusie o konflikte na Ukrajine vyjadril Radoslav Procházka presvedčenie o väčšom diele zodpovednosti Ruskej federácie. Na záver sa študenti dotkli aj vnútropolitickej situácie. Študentov zaujímali najmä politické strany s ktorými by potenciálne R. Procházka chcel spolupracovať na vládnej úrovni.

Prieskum verejnej mienky k referendu o rodine

Katedra politológie TnUAD v dňoch od 20. decembra 2014 až do 15. januára 2015 realizovala prieskum verejnej mienky k tzv. referendu o rodine, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Štyri výskumné otázky sa vzťahovali na účasť na referende a na postoje k trom referendovým otázkam. Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu (1005 respondentov) by mohla účasť na referende dosiahnuť úroveň 36%. Predpokladaná účasť občanov Slovenskej republiky na referende naznačuje, že referendum platné nebude, pretože účasť neprekročí 50%nú zákonnú účasť. Súčasne by sa však na referende mohol zúčastniť historicky druhý najvyšší počet voličov, pretože by mohla byť prekonaná účasť z roku 2004, kedy sa referenda zúčastnilo 35,86% voličov.

Prieskum zistil tiež pravdepodobné odpovede na tri referendové otázky. Občania by pri februárovom referende mali dať pri všetkých otázkach kladné odpovede. Pri prvej otázke súvisiacej s pojmom manželstvo (Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?) viac ako 84% dalo kladnú odpoveď. Druhá otázka opytujúca sa na názor občanov Slovenskej republiky na adopciu detí ľuďmi rovnakého pohlavia (Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojovanie detí a ich následná výchova?) bola odpoveď rovnako kladná na úrovni 73%. Taktiež odpovede na poslednú otázku k sexuálnej východe (Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?) boli kladné s takmer 70%.

Z hľadiska základných demografických údajov sa referenda majú najvyšší záujem zúčastniť obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s viac ako 46% a najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) – len 27%. V rámci vzdelania sa referenda pravdepodobne výraznejšie zúčastnia ľudia s vysokoškolským vzdelaním – 44% a naopak najmenej ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity – 33%. Pri vekových kategóriách sa dá očakávať najvyššia participácia ľudí nad 70 rokov – 45% a medzi 50-59 rokov – 40%.

Študenti katedry politológie sa zúčastnili panelovej diskusie v Národnej rade SR

V utorok 11. novembra 2014 sa študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zúčastnili celoslovenskej panelovej diskusie k téme Nežnej revolúcie. Diskusia sa konala v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky a pokračovala oficiálnym banketom na Bratislavskom hrade. Študenti dostali príležitosť diskutovať o témach a vývoji udalostí počas novembra 1989 s účastníkmi revolúcie. V priestoroch NR SR bola pre študentov pripravená aj prezentácia politických strán. Po panelovej diskusii sa študenti presunuli do priestorov Bratislavského hradu, kde ich privítal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a premiér Robert Fico. Počas celého dňa mali možnosť diskutovať o rôznych problémoch s osobnosťami verejného a politického života.

Trenčianski politológovia realizovali exit poll komunálnych volieb v Trenčíne

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka počas komunálnych volieb 15. novembra 2014 realizovala jedinečný prieskum verejnej mienky exit poll. Študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne označení visačnou anketára oslovovali s prieskumnými otázkami voličov bezprostredne po odvolení pred volebnými miestnosťami. Exit poll prieskum je špecifický druh ankety, ktorý je zameraný na odhaľovanie sociálno-psychologických súvislostí rozhodovania voličov. Prieskum pred skončením volieb zistil jednozančú dominanciu úradujúceho primátora mesta a čiastočne naznačil preferencie Trenčanov aj voči kandidátom na poslancov mestského zastupiteľstva. Katedra politológie tak dala opäť svojim študentom ďalšiu príležitosť nadobudnúť okrem teoretických aj špecifické praktické skúsenosti. 

Ako ďalej Ukrajina?

4. novembra 2014 sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konala ďalšia diskusia so zástupcom Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigoriom Mesežnikovom, ktorý na Ukrajine strávil niekoľko ostatných mesiacov. Vzhľadom na vysoko aktuálnu a polarizujúcu politickú tému viedol G. Mesežnikov otovorenú diskusiu, ktorej súčasťou bolo kritické oponovanie z radov študentov politológie a Európskych a globálnych štúdií. G. Mesežnikov v diskusii odmietol hodnotenie krízy na Ukrajine ako veľmocenskú hru USA a Ruska, pričom diskusiu so študentmi vyprovokovalo jeho hodnotenie situácie ako dôsledok jednostranného zásahu Ruska na východe Ukrajiny. Záznam z diskusie je možné pozrieť si na youtube kanále Katedry politológie TnUAD. Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní. Zakladateľmi boli Martin Bútora, Zora Bútorová, František Šebej, Grigorij Mesežnikov, Péter Hunčík, Oľga Gyárfášová, Vladimír Krivý a Ivan Mikloš.