Aktuality

Cena pre docenta Hrivíka za celoživotný prínos

Literárny fond Slovenskej republiky pri významných príležitostiach a jubileách oceňuje jednotlivcov alebo kolektívy pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu, kultúry a ďalších spoločensky relevantných oblastiach za výsledky hodné spoločenskej pozornosti.

Docentovi Hrivíkovi sa takejto pocty dostalo zo strany LF v závere roku 2019, ktorý pri príležitosti môjho životného jubilea zhodnotil jeho celoživotnú profesionálnu kariéru a dosiahnuté výsledky. Hlavná pozornosť sa venovala jeho dlhodobému vedeckému pôsobeniu a výsledkom v Slovenskej akadémii vied (SAV), kde bol spolu s jeho vedeckým riešiteľským kolektívom viackrát ocenený Cenou predsedu SAV za špičkové výsledky dosiahnuté v oblasti umelej inteligencie a teoretickej robotiky - konkrétne na Ústave technickej kybernetiky SAV (v súčasnosti Ústav informatiky SAV) v rámci česko-slovenských a viacerých mnohostranných medzinárodných projektov.

Taktiež bolo hodnotené jeho odborné účinkovanie na Kráľovskej akadémii obranných štúdií v Londýne, ako aj jeho pôsobnosť na viacerých univerzitných pracoviskách. Docent Hrivík má v univerzitnom prostredí bohatú publikačnú činnosť, pričom niektoré jeho tituly, najmä knižné, boli spoločensky ocenené.

Študenti a pedagógivia skrášľujú Trenčín

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zareagovala na výzvu Mestského hospodárstva a správy lesov Mesta Trenčín, ktoré chcelo pôvodne v druhej polovici októbra zasadiť tzv. cibuľoviny v parku pod sídliskom Juh a v lesoparku Brezina. Vzhľadom k tomu, že v Trenčíne žije pomerne široká skupina aktívnych občanov, ktorí chcú podať pomocnú ruku pri upratovaní mesta a jeho skrášľovaní, rozhodli sme sa s kolegami z Fakulty sociálno ekonomických vzťahov, že sa výsadby zúčastníme. Tá sa konala v piatok 8. novembra 2019.

Pedagógovia a študenti zasadili cibuľovin, ktoré zostanú na celý život, sami sa rozmnožujú, netreba ich dosádzať.

Z 10 tisíc rastlín by malo v parku pod Juhom ešte túto jeseň pribudnúť spolu 6 000 snežienok, žltých iskerníkov a modroviek v ružovej a fialovej farebnej kombinácií. „Na Brezine budeme sadiť v Čerešňovom sade a pod hotelom v blízkosti drevenej plastiky včely, a to medvedí cesnak a veternicu hájnu, spolu v počte 4 tisíc cibuliek,“ upresnil P. Kadák z z Mestského hospodárstva a správy lesov Mesta Trenčín.

 

Trenčianski politológovia v Banskej Bystrici

Zástupcovia Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 7. novembra 2019 aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Interpolis ´19 organizovaného Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Pavol Struhár, PhD. diskutoval o postojoch študentov základných a stredných škôl k demokracii a ľudským práva. Mgr. Marián Bušša, PhD. hovoril v rovnakej sekcii konferencie o náraste autoritárstva na Slovensku v kontexte podobného vývoja na Západe. PhDr. Miroslav Řádek, PhD. sa sústredil v inej konferenčnej sekcii o post demokracii na Slovensku.

Interpolis je medzinárodná vedecká konferencia doktorandov s diskusiami na témy post-demokracie ako procesu hľadania novej kvality demokracie, pravicového extrémizmu a radikalizácie politiky, problematiky reformy bezpečnostného sektora a bezpečnostných politík štátov Európy ako aj aktuálnych otázok teórie a praxe práva.

Jej spoluorganizátormi sú Centrum krízového riadenia UMB, Metropolitní univerzita Praha a Faculty of Humanities and Social Sciences University of Mostar.

Jubilejný 10. ročník "švočky"

V pondelok dňa 4. 11. 2019 sa na pôde Katedry politológie konal už 10. jubilejný ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného a politického života. Práve počas konania Týždňa vedy a techniky sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli študenti pri príležitosti jubilejného 10. ročníka ŠVOČ. Prezentované témy ohodnotila odborná komisia kladne. Študenti svoje práce prezentovali nielen pred odbornou komisiou zloženou z členov Katedry, ale aj pred svojimi kolegami z viacerýchročníkov.

V tomto roku boli práce zamerané na aktuálnu domácu ako aj zahraničnú politiku. Z celkového víťazstva sa nakoniec tešila Bc. Petronela Gurčíková, ktorá so svojou prácou postupuje aj na celoslovenské kolo súťaže. Je veľmi dôležité aby sa študenti aktívne zapájali aj do aktivít, ktoré im Katedra a univerzita ponúkajú aj mimo štandardných cvičení a prednášok.

Riešiteľský kolektív KEGA na konferencii v Olomouci

Katedra politológie mala zastúpenie na VIII. ročníku Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v oblasti spoločenských vied, ktorú organizovala Katedra spoločenských vied Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konferencia sa konala 30. apríla 2019 v Olomouci, pričom medzi medzinárodnými účastníkmi výstupili aj študenti doktorandského štúdia našej Katedry, pod dohľadom docenta Marcela Lincényiho. Mgr. Matej Mindár vystúpil s príspevkom na tému Princíp zákazu majorizácie v Československu, ktorý sa tešil plodnej diskusii. Mgr. Marcela Barčáková s jej príspevkom Prejavy extrémizmu v školskom prostredí taktiež odpovedala na otázky, ktoré sa so záujmom pýtali politológovia z Čiech i Poľska. Mgr. Jaroslav Čársky vo svojom príspevku Analyzoval učebné plány pre predmet občianskej náuky z pohľadu prevencie extrémizmu v Slovenskej republike a spolu s docentom Lincényim a jeho príspevkom opäť zaujali ostatných účastníkov konferencie.

 

 

Účasť členov projektu na konferencii v Kutnej Hore

Členovia riešiteľského kolektívu sa v dňoch 10. – 12. apríla zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie o komunálnej a regionálnej politike v Kutnej hore. Academia Rerum Civilium zorganizovala v spolupráci s Galériou Stredočeského kraja vedeckú konferenciu o premenách komunálnej a regionálnej politiky. Konferenciu otvoril rektor ARC – VŠPSV prof. PhDr. Ján Liďák, PhD., Účastníkov konferencie privítal aj starosta Kutnej Hory pán Ing. Josef Viktora, pán Martin Herman – v zastúpení hejtmankou Stredočeského kraja, ktorá nad konferenciou prevzala záštitu a pán Jiří Buřič, prvý slobodne zvolený starosta mesta Kolín po roku 1989. Z odborných vystúpení môžeme spomenúť napríklad prof. Miroslava Nováka, ktorý sa zaoberal výberom kandidátov do komunálnej politiky, doc. Jaroslava Bučeka z Univerzity Jána Amosa Komenského alebo dr. Petra Justa z Metropolitnej univerzity. Rovnako sa do programu zapojila aj trojica členov riešiteľského projektu KEGA: vedúci projektu doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., Mgr. Petra Rendková a Mgr. Jaroslav Čársky.

Katedra politológie na medzinárodnom workshope v Slovinsku

Dňa 15. marca 2019 sa konal v slovinskom Novom meste Jean Monnet Chair workshop. Tento seminár sa konal v priestoroch Faculty of organisation studies, s ktorou má naša univerzita Erasmus+ spoluprácu. V rámci tohto medzinárodného stretnutia, ktoré bolo venované téme Youth and National Identity, nás počas diskusie a prezentácii ako Katedru politológie reprezentovali Mgr. Marián Bušša, PhD. a Mgr. Marcela Barčáková.

Prvý príspevok, ktorého autorom bol Mgr. Marián Bušša, PhD. sa venoval postojom mládeže k národnej identite na severo-západnom Slovensku. Mgr. Marcela Barčáková (spoluautor príspevku doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.) sa venovala téme nezamestnanosti mladej generácie, pričom danú situácia porovnávala na Slovensku a v Slovinsku. Počas tohto medzinárodného stretnutia bola možnosť diskutovať o témach s kolegami zo Slovinska, Rumunska, Chorvátska, či Spojených štátov amerických. Pridanou hodnotou stretnutia bola výmena skúseností a komplexnejší pohľad na aktuálne témy.

 

 

Konal sa odborný seminár pre doktorandov a mladých vedeckých výskumníkov

Dňa 8.1. 2019 sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konal odborný seminár pre doktorandov a mladých vedeckých výskumníkov s názvom AKTUÁLNE OTÁZKY EURÓPSKEJ POLITIKY II. Študenti doktorandského štúdia a mladí vedeckí výskumníci prezentovali svoje príspevky, ktoré boli v rámci diskusie pripomienkované. Spomenuté pripomienky budú podnetné pre budúce praktické výskumné úlohy. Cieľom seminára bolo poukázať na aktuálne otázky a problémy Európskej únie. V rámci diskusie sa otvorili otázky o možnostiach ich riešenia a prognózach ich vývoja. Vzhľadom na úspech a počet zúčastnených na druhom ročníku odborného seminára, dúfame v jeho ďalšie pokračovanie aj na budúci rok.

Trenčianski politológovia inovujú školskú výuku proti extrémizmu

Katedra politológie sa stala riešiteľom projektu KEGA s názovom Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu. Tím pod vedením doc. PaedDr. PhDr. Marcela Lincényiho, PhD. bude aktualizovať učebné plány pre predmet Občianska náuka s cieľom potláčania prejavov xenofóbie, antisemitizmu a ďalších foriem neznášanlivosti. Ďalšími riešiteľmi sú členovia rovnakej katedry, ktorí sa dlhodobo odborne profilujú na téme extrémizmu ako aj vysokoškolskí pedagógovia z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Prvou praktickou aktivitou bolo zorganizovanie Letnej školy pre pedagógov zo všetkých regiónov Slovenska v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom na konci augusta 2018.

Pridanú hodnotu projektu by mal priniesť originálny prieskum medzi učiteľmi základných a stredných škôl prostredníctvom dotazníka a mal by poskytnúť komplexný obraz o súčasnom stave výuky k občianstvu – presnejšie o jeho rezervách a príležitostiach.

Debata s Jeho Excelenciou Andrew Garthom

19. apríla 2018 na Katedru politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zavítala Jeho Excelencia veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth. Hlavnou témou jeho stretnutia so študentmi trenčianskej politológie boli najmä vzťahy Veľkej Británie a Európskej únie v období po tzv. brexite a ich dopady na Slovensko, kedy Jeho Excelencia vysvetľovala, že brexit bude mať čo možno najmenšie následky pre vzájomný kontakt Slovákov a Britov. Študenti sa tiež zaujímali o jeho názory na pôsobenie západných krajín v sýrskom konflikte – osobitne na ostatný zásah, ktorý nasledoval po chemickom útoku v meste Dúmá. Ďalej sa diskusia týkala politického napätia medzi Veľkou Britániou a Ruskou federáciou po tzv. prípade Skripaľ a poskytnutia konkrétnych dôkazov britskou vládou. Záver diskusie bol venovaný budúcnosti Spojeného kráľovstva pri blížiacom sa škótskom referende o nezávislosti. Študenti preukázali dobrú orientáciu v otázkach medzinárodnej politiky. Diskusia prebiehala v anglickom jazyku, ale študenti mohli klásť otázky aj v slovenčine. 

Študenti Trenčianskej univerzity sa zúčastnili celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ

Študenti Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov reprezentovali Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne na 1. ročníku celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 na FSV UCM v Trnave. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk -Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a  Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 

 

Katedru politológie reprezentovali:
Jaroslav Čársky: Aspekty dôveryhodnosti politiky v Slovenskej republike
Martin Laczko:    Britské referendum o vystúpení z EÚ a jeho dôsledky pre Slovensko

Hoci sa našim študentom nepodarilo neumiestniť na výherných priečkach, odprezentovali veľmi kvalitné práce a držíme im palce v ich ďalšej činnosti.

Výhercami 1. ročníka celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 sa stali:

1.    miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách

2.    miesto: Andrej Mikyška (FPV a MV UMB) Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy

3.    miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF) Extrémizmus v nových médiách

O politickom marketingu s Fedorom Flašík

Ostatné štvrťstoročie demokratickej politiky bolo na Slovensku ovplyvnené viacerými politickými osobnosťami a tiež aktérmi, ktorí priamo nemali politickú moc, ale ovplyvňovali ju.

Medzi takých ľudí patril aj Fedor Flašík, ktorý viedol alebo spoluvytváral viacero volebných kampaní politických strán, ktoré patrili medzi najúspešnejšie -  Hnutie za demokratické Slovensko, Demokratická únia Slovenska a Smer - sociálna demokracia. Úvodné slovo hosťa patrilo samotným technikám klasického marketingu tak aj marketingu na sociálnych sieťach. Feror Flašík otvorene prerozprával príbehy jednotlivých kampaní a spôsoby manipulácie. Pomenoval pritom tiež nástrahy, ktoré so sebou prináša populizmus a pôsobenie sociálnych sietí.

V následnej diskusii so študentami vysvetlil rozdiely medzi oslovovaním rôznych typov voličov na základe socio-demografických charakteristík ako napr. voliči v mestách a na vidieku, alebo voliči s rôznou mierou vzdelania. Fedor Flašík tiež reagoval na aktuálne politické dianie. Vyjadril sklamanie nad nedostatkom vízií v súčasnej slovenskej politike a obavy nad vyhrotenými politickými emóciami. Aktuálne bol tiež skeptický z nástupu nových politických strán ako TOSKA, Spolu - občianski demokrati alebo Progresívne Slovensko. 

Študenti tak mohli priamo spoznať politickú postavu "bossa", ktorého opisoval pre vyše storočím Max Weber v diele Politika ako povolanie: "Čo je boss? Politický kapitalistický podnikateľ, ktorý na svoj účet a na vlastné nebezpečie získava volebné hlasy. Svoje prvé vzťahy mohol nadviazať ako právny zástupca alebo krčmár či ako majiteľ podobného podniku alebo ako veriteľ. Z tohto miesta spriada ďalej svoje nitky, až je schopný kontrolovať určitý počet hlasov."

Študenti politológie na exkurzii v Národnej rade Slovenskej republiky

 

Vo štvrtok 15. marca sa študenti Katedry politológie TnUAD zúčastnili exkurzie Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Koncom týždňa sa študenti katedry presunuli do Bratislavy. Exkurzie sa zúčastnili študenti všetkých ročníkov a dokonca ich doplnili aj študentky pôsobiace na univerzite prostredníctvom programu Erasmus+ z Talianska. Počas exkurzie si študenti pozreli nie len priestory Národnej rady a samotný balkón rokovacej sály ale sprievodkyňa PhDr. Lujza Kittlerová študentom priblížila aj históriu vzniku Národnej rady Slovenskej republiky. Po samotnej exkurzii Národnej rady Slovenskej republiky mali študenti možnosť aj krátkej diskusie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Okrem študentov všetkých ročníkov sa exkurzie zúčastnili aj pedagógovia doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. a Mgr. Marián Bušša, za doktorandov Mgr. Petra Rendková. Po exkurzii mali študenti možnosť prejsť si staré mesto Bratislavy a obhliadnuť si historické okolie Bratislavského hradu. Už teraz sa ale študenti môžu tešiť na exkurziu historického Martina, Matice slovenskej a Národného cintorína v Martine, ktorá je pripravená koncom apríla a zameraná na historických dejateľov, pôsobiacich v dejinách Slovenskej republiky.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na Katedre politológie

Štyridsať účastníkov z Macedónska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky diskutovali na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Aktuálne otázky politiky, ktoré v piatok 23. februára 2018 organizovalo Celouniverzitné pracovisko Katedry politológie pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Účastníkom sa v úvode konferencie prihovoril v mene Katedry jej vedúci doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.  Plenárne zasadnutie pozostávalo z 2 vyžoadaných prednášok. Profesorka Jana Ilieva z Univerzity turizmu a manažmentu v Skopje v Macedónsku zamerala svoju prednášku na tému: The right of self-determination in the 21st century: comparative and international law perspective. Na domácej pôde vystúpil aj prof. Dr. Štefan Volner, CSc. so zaujímavou prednáškou na tému: Poznanie a myslenie v 21.storočí.

Po plenárnom zasadnutí sa účastníci presunuli na rokovania a prednášky do jednotlivých sekcií. Účastníci z Poľska, Macedónska, Českej republiky či Slovenska predstavili svoje príspevky v 4 sekciách zameraných na rôzne aktuálne politické oblasti:

1.      Aktuálne otázky medzinárodnej politiky

2.      Aktuálne otázky európskej politiky

3.      Aktuálne otázky domácej politiky

4.      Aktuálne otázky politickej komunikácie a marketingu

Prezentované príspevky budú na základe recenzného konania po odporúčaní vedeckej rady konferencie publikované vo vedeckých časopisoch University Review a Politologické fórum.

25. rokov Slovenskej republiky s Milanom Kňažkom

22. novembra 2017 navštívil Katedru politológie Trenčianskej univerzity po prvý krát v histórií významný ponovembrový politik pán Milan Kňažko. Počas jeho bohatej politickej kariéry zastával rôzne významné funkcie. Pre nesúhlas s politikou v bývalej ČSSR ako jediný vrátil titul „zaslúžilý umelec“ v októbri 1989. Jeho politická kariéra začala v novembri 1989, kde ako spoluorganizátor a moderátor masových novembrových protestov v Bratislave vo veľmi významnej miere pomohol naštartovať demokratizačné procesy v bývalom Česko- Slovensku. Bol jedným zo spoluzakladateľov  politického revolučného hnutia Verejnosti proti násiliu VPN. Následne nato sa stal poslancom Snemovne ľudu  Federálneho zhromaždenia a zastával aj funkciu  poradcu bývalého a posledného česko-slovenského prezidenta Václava Havla. V júni 1990 vytvoril Ministerstvo  medzinárodných vzťahov SR a zároveň sa stal jeho prvým ministrom. V roku 1991 pre nezhody opúšťa VPN a odchádza do opozície. Stal sa jedným zo spoluzakladateľov Hnutia za demokratické Slovensko HZDS. Po voľbách v roku 1992 zastával opäť ministra medzinárodných vzťahov SR, ktoré sa po vzniku samostatnej Slovenskej republiky premenovalo na súčasný názov Ministerstvo zahraničných vecí SR. Pre nesúhlas s vedením HZDS  v roku 1993 odchádza opäť do opozície. Podieľal sa na založení politickej strany Demokratickej únie Slovenska DÚ, ktorá vstúpila do tzv. protimečiarovskej koalície s názvom  Slovenská demokratická koalícia SDK. Ako člen SDK zastával v období rokov 1998-2002 funkciu ministra kultúry SR. V roku 2002 sa stiahol z politického života. V posledných prezidentských voľbách v roku 2014 kandidoval na funkciu prezidenta SR. Popri politike sa celý život veľmi úspešne venuje herectvu. V súčasnosti pôsobí v niekoľkých divadlách v Čechách a na Slovensku a zahral si aj v mnohých úspešných domácich i zahraničných filmoch. 

Milan Kňažko v príjemnej a priateľskej atmosfére so študentmi porozprával a vysvetlil priebeh a výsledok rokovaní o ponovembrovom politickom usporiadaní v bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republike medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré sa nakoniec skončilo mierovým a pokojným  rozdelením spoločného štátu na dva samostatné štáty. V diskusii ďalej rozprával o udalostiach z novembra 1989 a veľmi pozitívne zhodnotil osobnosť Alexandra Dubčeka. Poznamenal, že spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom je to najvýznamnejšia osobnosť našej novodobej histórie. Študenti sa zaujímali aj o aktuálne politické dianie na Slovensku. Diskusia bola zorganizovaná v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku, na ktorej  sa zúčastnil aj vedúci katedry doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

8. ročník ŠVOČ mal na Katedre politológie výbornú odozvu

V stredu 8.11.2017 sa na pôde Katedry politológie konal už 8.ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti.  Študenti aj tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného a politického života. Klasické obsadenie študentov katedry bolo doplnené aj z radov FSEV či externistov.  Práve interdisciplinárne zloženie študentov obohatilo atmosféru tohtoročnej ŠVOČ.

 

Práve počas konania Týždňa vedy a techniky sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, stretli študenti pri príležitosti 8. ročníka ŠVOČ. Odprezentované témy ohodnotila odborná komisia mimoriadne pozitívne. Aj to bol jeden z aspektov, prečo bolo rozhodnutie o víťazovi také náročné. Predseda komisie, Mgr. Pavol Struhár, PhD. zhodnotil, že rozhodovanie bolo mimoriadne náročné. Študenti svoje práce prezentovali nie len pred odbornou komisiou zloženou z členov Katedry ale aj pred svojimi kolegami z rôznych ročníkov.

Tento rok viedli hlavne aktuálne a zahraničné témy. Z celkového víťazstva sa nakoniec tešil Bc. Jaroslav Čársky, ktorý so svojou prácou postupuje aj na celoslovenské kolo. Je nesmierne dôležité aby sa študenti aktívne zapájali aj do aktivít, ktoré im katedra a univerzita ponúkajú mimo štandardného vyučujúceho procesu. Obohatí to nie len ich vedomosti ale im aj prinesiem množstvo efektívnych poznatkov z ostatných oblastí a tém.

Všetkým účastníkom v mene Katedry politológie ďakujeme za ich prínosy a poznatky, ktoré zozbierali počas práce svojej práci, a odprezentovali ich na tohtoročnej ŠVOČ.

Ocenení:

1.      Jaroslav Čársky (2.ročník, Mgr. stupeň) – Aspekty dôveryhodnosti politiky v Slovenskej republike

2.      Denisa Bellová (2.ročník, Bc. stupeň) – Porovnanie vysokého školstva Slovenskej a Českej republiky

3.      Monika Talafová (1.ročník, Mgr. stupeň – FSEV) – Vplyv manažérskych verzus líderských vlastností

 

Odborná komisia:

1.      Mgr. Pavol Struhár, Phd (predseda)

2.      Doc. PaeDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

3.      Mgr. Petra Rendková

4.      Mgr. Richard Klimáček

Absolventi Trenčianskej univerzity sú čoraz žiadanejší

Očakávaný rebríček uplatniteľnosti absolventov, ktorý je zaujímavým ukazovateľom aj pre výber toho správneho študijného odboru a vysokej školy je už zverejnený. Portál Profesia aj tento rok už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľnosť absolventov jednotlivých škôl, a tak môžeme vidieť, aké sú nové trendy zamestnanosti na trhu práce a o aké odbory je zo strany zamestnávateľov skutočný záujem.

Trenčianska univerzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V tomto roku opäť boduje a to dokonca na vyšších priečkach ako v roku minulom.

Celkovo záujem o čerstvých uchádzačov o prácu v posledných rokoch stúpa, no nie je to rovnaké vo všetkých oblastiach. Informatika, strojárstvo a ekonomika sú stále v TOP 3. Zaujímavý je aj rebríček jednotlivých univerzít, v ktorom si Trenčianska univerzita polepšila zo siedmeho miesta na šieste.

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika  je publikovanie uvedených údajov pre školu potešujúce, ale na druhej strane je to veľký záväzok tento pozitívny trend udržať, obstáť v náročnej konkurencii a mať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Trendom posledných rokov na Trenčianskej univerzite je štúdium priamo v praxi a v konkrétnych partnerských podnikoch. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím si teda Trenčianska univerzita polepšila, čo je dobrou správou pre jej študentov aj vzhľadom na vysokú koncentráciu automobilového a strojárskeho priemyslu, a tak môžu nájsť zamestnanie bezprostredne po ukončení štúdia priamo v tomto regióne.

Nové stáže pre študentov Katedry politológie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne uzatvorili k 1. marcu 2017 Dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá umožní študentom Katedry politológie stážovať na odborných útvaroch ministerstva ako aj zastupiteľských úradoch v zahraničí. Konkrétne podmienky výkonu študentských stáží bude upravovať osobitný vykonávací protokol. Trenčianska univerzita sa tak stala jednou zo siedmych univerzít, ktorej študentom bude umožnené získavať praktické skúsenosti počas štúdia na najvyššej politickej úrovni. 

Oznam o začiatku doktorandského štúdia v odbore politológia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na základe schválenia Akreditačnej komisie zo dňa 28. novembra 2016 a rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana dňa 20. decembra 2016 od akademického roka 2017/2018 začína poskytovať štúdium v treťom (doktorandskom - PhD.) stupni v odbore politológia v dennej a externej forme.

Podmienky prijatia budú zverejnené na webe Katedry po schválení kompetentnými orgánmi univerzity. Štúdium bude možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dĺžka štúdia v dennej forme bude tri a v externej štyri roky.

Diskusia s Dušanom Fisherom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

24. novembra 2016 sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka konala diskusia s Dušana Fisherom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku na tému Imigrácia a Európska únia. Dušan Fisher hovoril predovšetkým o vedomostiach a vlastných skúsenostiach nadobudnutých počas svojich stáží v zahraničí. Otvorene polemizoval s aktuálnou domácou verejnou mienkou, ktorá sa negatívne vymedzuje proti prijímaniu utečencov Európskou úniou. Téma migrácie bola diskutovaná aj s ohľadom na ďalšie medzinárodno-politické a geopolitické súvislosti. Diskusia bola organizovaná v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku. Dušan Fisher je v súčasnosti spolupracovníkom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a jedným z najčastejšie vyjadrujúcich sa komentátorov na tému americkej vnútornej a zahraničnej politiky. Hlavným cieľom SFPA je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných štruktúr.

O kybernetickej bezpečnosti s analytikom Marošom Kirňákom

16. novembra 2016 navštívil Katedru politológie Maroš Kirňák zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Predmetom jeho prezentácie boli informácie o rýchlo sa vyvýjajúcej kybernetickej bezpečnosti, jej vývoji a špecifikách. Priblížil viacero najznámejších kybernetických útokov, ktoré sa dominantne odohrali v politickej oblasti. Zhodnotil aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti a súčasné trendy na Slovensku, pričom záver svojej prezentácie venoval radám o bezpečnosti na internete pre bežných užívateľov.  SSPI je nejvýznanejší slovenský thing tank, venujúci sa kybernetickej bezpečnosti.   

 

Miroslav Řádek pre MY Trenčianske noviny: Ak by sa regionálne voľby konali v októbri, zvíťazil by súčasný župan

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka urobila v októbri predvolebný prieskum k budúcoročným regionálnym voľbám. Študenti politológie oslovili 400 ľudí, v prvom kole by získal najviac hlasov súčasný župan Jaroslav Baška. O prieskume sme sa zhovárali s politológom a vysokoškolským pedagógom Miroslavom Řádkom.

Kto by sa podľa vášho prieskumu posadil do kresla predsedu trenčianskej župy?

Prieskum našej katedry sme robili v prvej polovici októbra. Zamerali sme sa v ňom na informovanosť obyvateľov Trenčianskeho kraja o regionálnej politike, ako aj o politické preferencie k politickým stranám a postavám regionálnej politiky. V prvom kole regionálnych volieb by najvyšší počet hlasov získal súčasný predseda TSK Jaroslav Baška 43,29 %. Pre úplnosť len dodávam, že ide o priebežný prieskum rok pred riadnymi voľbami do VÚC. Ich skutočný výsledok ovplyvnia viaceré faktory ako kampaň, spoločenská atmosféra, témy volieb a podobne.

Akú podporu vyjadrili opýtaní ďalším kandidátom na post predsedu? Došlo k nejakým prekvapeniam?

V prieskume nasledovala Renáta Kaščáková 19,05 %, ďalej Jaroslav Ridoško 9,54 % a Juraj Smatana 4,76 %. O istom prekvapení by som hovoril v prípade podpory iného kandidáta, ktorého mohli respondenti uviesť. V našom prieskume túto možnosť vybral takmer každý piaty respondent – 18,61 %. Ide pritom o pomerne vysoké číslo, ktoré môže mať viacero hypotetických príčin, ako nízka atraktivita regionálnej politiky, ktorú je vidieť na volebnej účasti, alebo nespokojnosť najmä voličov opozičných politických strán.

Dotazník prieskumu verejnej mienky obsahuje viaceré mená. Možno už teraz povedať, že títo ľudia budú budúci rok naozaj kandidovať?

Do prieskumu sme zaradili kandidátov, ktorí sú významnejšími postavami regionálnej politiky. Ako som ale uviedol v predchádzajúcej odpovedi – respondenti mali možnosť vybrať si alebo uviesť iného kandidáta. V súčasnosti nedisponujeme informáciou, či všetci kandidáti, ktorých obsahoval náš prieskum, budú kandidovať.

Akým spôsobom ste prieskum realizovali?

Prieskum zrealizovali anketári, ktorými boli študenti, na 400 respondentoch a sú v ňom zastúpené všetky okresy TSK.

Zaznamenali ste naprieč okresmi rozdiel vo výsledkoch?

Medzi okresmi bola zaznamenaná vyššia podpora Jaroslava Bašku v okresoch Púchov a Bánovce nad Bebravou. Renáta Kaščáková získala podporu najmä v okrese Trenčín a Myjava.

Čo by mohlo skomplikovať znovuzvolenie Jaroslava Bašku za šéfa úradu?

To je veľmi špekulatívna otázka. Z dnešného pohľadu sa ako suverén volieb javí súčasný predseda TSK. Do volieb ale zostáva celý rok a v súčasnosti ale nie sú známi všetci kandidáti ani koalície politických strán, ktoré do volieb určite vzniknú. Rovnako nám nie sú známe témy volieb, ktoré môžu rezonovať. Náš prieskum ale predstavuje istú štartovaciu čiaru podpory kandidátov. Či a ako sa volieb zúčastnia, je otázka nasledujúcich mesiacov.

Ako je v súčasnosti možné zvýšiť mieru dôveryhodnosti prieskumov? V nedávnej minulosti sme videli, že predvolebné prieskumy môžu byť nepresné – napríklad parlamentné voľby 2016 a neočakávane vysoký percentuálny zisk ĽS-Naše Slovensko či v USA víťazstvo Donalda Trumpa.

Problémom nemusia byť prieskumy samotné, ale skôr ich interpretácia. Ani pri príkladoch, ktoré ste uviedli, prieskumy v skutočnosti neboli mimo. V prípade volieb do Národnej rady v roku 2016 prieskumy, ktoré sa robili približne tri týždne pred voľbami, naznačovali tendenciu rastu podpory ĽS-NS a Sme rodina.
Podobne pri amerických prezidentských voľbách prieskumy hovorili skôr o vývoji v prospech Donalda Trumpa. V prieskumoch totiž viac ako o samotné čísla ide o sledovanie vývoja podpory kandidátov. Veľmi dôležitým faktorom je, ako prieskumy interpretujú médiá, ktoré v rámci amerických volieb skutočne zlyhali, čo potvrdzuje spolupráca niektorých novinárov so štábom kandidátky Demokratickej strany.

Do akej miery môžu podľa vás výsledky prieskumov verejnej mienky ovplyvniť konečnú voľbu občana? Nedisponujú prieskumné agentúry mocou, ktorou sa dajú voliči pomerne ľahko manipulovať?

V našom právnom prostredí túto súvislosť predpokladá legislatíva v rámci takzvaného volebného kódexu, ktorý bol prijatý Národnou radou pred dvoma rokmi. Podľa tohto zákona sa nesmú výsledky výskumov zverejňovať dva týždne pred voľbami. Vplyv výskumov verejnej mienky na rozhodovanie voličov nie je možné vylúčiť, ale ani presne konkretizovať. Je pravdou, že časť voličov má obavy z takzvaného prepadnutia hlasu, ktorá teoreticky zvyšuje podporu väčším a stabilným subjektom. Rozhodovanie sa voličov o účasti na voľbách a výber kandidáta alebo politickej strany je ale komplexnejším sociálno-psychologickým pro-cesom, do ktorého môžu vstúpiť viaceré okolnosti, čo obmedzuje jednoznačné určenie vplyvu prieskumov na výsledok volieb.

Medajle pre študentku a študenta akademického roka 2015/2016

Katedra politológie začala od akademického roka 2016/2017 s oceňovaním študentiek a študentov za osobitný prínos pre štúdium politológie. Za predchádzajúci akademický rok 2015/2016 sa študentskou roka stala Katarína Balážová (druhý ročník v bakalárskom stupni denného štúdia) a študentom roka Richard Klimáček (piaty roční v magisterskom stupni denného štúdia). Ocenenie sa bude odovzdávať vždy spätne za predchádzajúci akademický rok ako prejav vďaky za výnimočne vynaložené úsilie pri štúdiu. Historicky prvé odovzdanie medailí študentke a študentovi roka sa konalo v Študentskom centre 21. októbra 2016. Obom študentom ďakujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

Rozhovor pre MY - Trenčianske noviny s Martinom Vavrušom

Martin Vavruš (24) je študentom politológie, ktorému účasťou na prednáškach deň nekončí. Voľný čas trávi inak ako ostatní – pracuje na anketách a výskumoch, ktoré neskôr používa vo svojich študentských prácach aj na vedeckých konferenciách. 18 mesiacov pred župnými voľbami prišiel študent s  výsledkom výskumu, za ktorý by sa nehanbila ani výskumná agentúra.

Pán Vavruš, môžete sa našim čitateľom predstaviť?

Študujem na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a v rámci svojej výskumnej činnosti sa zameriavam na viacero oblastí. Od agendy ľudských práv, cez politické strany, sociálnu politiku až po výskum verejnej mienky. 

Prečo ste sa rozhodli venovať sa práve politológii? Nevníma spoločnosť tento odbor ako odbor produkujúci veľké množstvo absolventom s problémom uplatniť sa na trhu práce?

Samotní absolventi nemajú problém uplatniť sa na trhu práce. Ich kredit výrazne zvyšuje fakt, že politológia ako vedná disciplína je interdisciplinárneho charakteru, čo pre študenta znamená záťaž, pretože si musí osvojiť poznatky z viacerých vedných odborov (sociológia, demografia, marketing, sociálna politika, medzinárodné vzťahy, rétorika), ale pre absolventa je to pridaná hodnota, nakoľko mu to pridáva na konkurencieschopnosti. Je už na samotnom absolventovi na akú oblasť sa zameria. Dôležité je, aby sa svojmu odboru venoval viac ako len do tej miery, ktorú nevyhnutne potrebuje na úspešné ukončenie štúdia na vysokej škole.

Venujete sa aj výskumom, čoho sa týkal váš posledný?

Išlo o výskum volebného správania sa občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja so zameraním na ich aktuálne voličské preferencie. 

Otázka týkajúca sa účasti znela nasledovne: „Predstavte si, že by sa voľby predsedu Trenčianskeho VÚC a poslancov krajského zastupiteľstva konali už túto sobotu. S akou pravdepodobnosťou by ste sa ich zúčastnili?“ Určite by sa zúčastnilo 12,6 % a skôr by sa zúčastnilo 23,5 % opýtaných.

Ďalšia otázka sa týkala podpory jednotlivých potenciálnych kandidátov: „Koho by ste Vy osobne podporili pri voľbe predsedu TSK (župana), prípadne kto by sa mal o túto funkciu podľa Vás uchádzať na jeseň 2017? Môžete uviesť ľubovoľné meno.“ 37,3 % opýtaných uviedlo meno súčasného župana Jaroslav Bašku. Druhá v poradí so ziskom 12,9 % sa umiestnila Renata Kaščáková a tretí skončil súčasný primátor mesta Trenčín Richard Rybníček so ziskom 10,1 %. So ziskom 7,8 % nasleduje poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a primátorka Prievidze Katarína Macháčková, 5,9 % opýtaných uviedlo ďalšieho poslanca parlamentu Martina Fedora a 4,1 % uviedlo Jaroslava Ridoška, ktorý je taktiež poslancom parlamentu. Ďalší v poradí skončili Martin Žáčik 3,2%, Jozef Hrdlička 2,7% a protikandidát súčasného župana v posledných župných voľbách Peter Palko so ziskom 1,8%. Podpora ostatných potenciálnych kandidátov nedosiahla jedno celé percento.

Koľkých ľudí ste oslovili?

Ide o exkluzívny prieskum uskutočnený na vzorke 600 respondentov. Tí boli náhodne vybraní na základe viacerých kritérií. 70 % údajov bolo zozbieraných prostredníctvom osobného dopytovania. Čo znamená, že s oslovenými ľuďmi sa vypĺňal anonymný papierový dotazník. 30 % získaných údajov pochádza z dopytovania prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý vypĺňali respondenti sami a opäť anonymne. Zber dát prebiehal od 2. do 22. apríla 2016.

Aké sú hlavné závery z výsledkov vášho zisťovania?

Miera volebnej účasti na regionálnych voľbách býva opakovane nízka a blížiace sa voľby by nemali byť v tomto ohľade výnimkou. Druhým zistením je, že miera roztrieštenosti stredopravého politického spektra v našom kraji je veľmi vysoká a môže viesť ku kandidatúre viacerých stredopravých kandidátov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu navzájom oslabiť. Fragmentácia tejto časti politického spektra si bude vyžadovať kompromis naprieč viacerými subjektmi, ak tie budú mať záujem o postavenie relevantného kandidáta. Na stredoľavej časti výrazne dominuje súčasný župan Jaroslav Baška.

Vojensko-politická situácia v Európe i vo svete. Pohľad z Ruska

27. apríla 2016 sa na pôde Katedry politológie konala prednáška významného zahraničného hosťa Grigorya Tishchenka, ktorý je v súčasnosti zástupcom riaditeľa Ruského inštitútu pre strategické štúdie. V rámci svojej prednášky a následnej diskusie so študentmi prezentoval pohľad Ruskej federácie na súčasnú politickú a vojenskú situáciu v Európe, pričom sa dotkol aj ďalších aktuálnych tém medzinárodnej politiky. Ako doktor ekonomických vied pracoval na Inštitúte ekonomiky a medzinárodných vzťahov. Je autorom kníh "Zvýšenie ekonomickej efektívnosti vojenskej výstavby v Spojených štátoch", "Vytvorenie raketových obranných systémov v zahraničí a bezpečnosť Ruska" a ďalších viac ako 150 vedeckých prác. Doktor Tishchenko bol sprevádzaný tretím tajomníkom Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Dmitrim Vashchenkom.

Stretnutie zástupcu Katedry politológie TnUAD s Jeho Excelenciou Andrew Garthom

1. marca 2016 sa dostalo Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne veľkej cti v podobe stretnutia zástupcu Katedry pre rozvoj a stratégiu PhDr. Miroslava Řádka PhD. s Jeho Excelenciou Andrewom Garthom veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. 90 minútový rozhovor zahŕňal aktuálnu spoločensko-politickú situáciu na Slovensku a najmä mesta a regiónu Trenčín. Pán veľvyslanec naopak odpovedal na otázky v súvislosti s blížiacim sa referencom o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Jeho Excelencia sa zaujímala aj o pôsobenie našej univerzity - počet študentov a uplatnenie absolventov Katedry a univerzity, pričom pre budúcnosť nevylúčila jej osobnú návštevu. 

Vyvrcholenie diskusnej sezóny s Mikulášom Dzurindom

8. decembra 2015 Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zrealizovala poslednú diskusiu zimného semestra akademického roka 2015/ 2016. Záverečným hosťom bol bývalý predseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Študentom všetkých ročníkov odpovedal na otázky dominantne súvisiace so zahraničnou politikou - situácia na Ukrajine, mocenský vzostup Ruska, bezpečnostné problémy v Sýrii a Iraku, hodnotenie zahraničnej politiky súčasnej vládnej administratívy USA. Nevyhol sa aj odpovediam na otázky smerujúce k súčasnej a bývalej domácej politike Slovenska. Záznam z diskusie bude k dispozícii na katedrovom youtube.

Dali sme "kus reči" s Richardom Sulíkom

Prvý decembrový deň so študentmi Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne diskutoval poslanec Európskeho parlamentu a predseda strany Sloboda a solidarita Richard Sulík. V diskusii, ktorú moderovala študentka druhého ročníka Scarlett Hlobeňová, sa študenti zaujímali dominantne na oblasť súčasných problémov migrácie v rámci Európskej únie. S mimoriadnym záujmom študenti sledovali reakciu Richarda Sulíka na interpretáciu pádu vlády v roku 2011 jeho bývalého straníckeho kolegu Daniela Krajcera z videozáznamu Katedry. Záznam z diskusie s predsedom SaS bude možné pozrieť si na youtube kanály Katedry politológie. 

Ľuboš Blaha: "K marxizmu som sa dostal počas vzbury v mladosti"

Poslanec NR SR a pracovník Politologického ústavu Slovenskej akadémie vied Ľuboš Blaha vysvetlil študentom politológie v Trenčíne svoju cestu k marxistickej ideológii a ako hodnotí pôsobenie strany Smer - sociálna demokracia v končiacom sa volebnom období. Okrem okruhu otázok z domácej politiky reagoval tiež na ním predpokladaný vývoj euróspskej integrácie a možnosti riešenia konfliktu v Sýrii. Ľuboš Blaha tiež uviedol, prečo mu ako ateistovi neprekáža výber výhradne spomedzi kresťanských rodín pri prijímaní utečencov zo Sýrie na Slovensku. Záznam z diskusie sa nachádza na youtube kanály Katedry.

Daniel Krajcer: "Poviem Vám pravdu o páde Radičovej vlády"

22. októbra 2015 so študentmi Katedry politológie diskutoval ďalší spomedzi ďalších vrcholových politikov Daniel Krajcer. Bývalý popredný predstaviteľ strany Sloboda a solidarita (SaS) hovoril najmä o dôvodoch vstupu do politiky, ale aj o vlastných politických sklamaniach ako pád vlády Ivety Radičovej (október 2011) a ďaľších (odchod časti liberálov zo SaS, pripojednie sa k hnutiu NOVA). Objasňoval postoje jeho súčasnej politickej strany SKOK! k financovaniu cirkvi (petícia za odluku štátu o cirkvi) a politických strán ako aj imigrantom a Európskej únii. Vo svojcih odpovediach taktiež načrtol možnosti vývoja po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v marci 2016. Diskusiu, ktorú moderovala študentka 5. ročníka Petra Anetová si celú môžete pozrieť na youtube kanály Katedry politológie. 

Diskusia s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom

Katedru politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prvý krát navštívil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. V diskusii so študentmi hovoril o vnútorných zmenách v radoch SNS a jej aktuálnom programovom zameraní, ale aj o vlastnej motivácii pre vstup do aktívnej politiky. Študentov zaujímalo najmä riešenie aktuálnej bezpečnostnej situácie a problémov s masovou imigráciou. Predseda SNS charakterizoval rozdiely medzi národnou stranou v minulosti a jej terajším zložením. Okrem dôrazu na obranyschopnosť Slovenska, ktorá je podľa Andreja Danka v súčasnosti na mimoriadne nízkej úrovni, medzi top politické priority programu SNS uviedol návrat niektorých strategických podnikov do rúk štátu. 

Diskusia s Radoslavom Procházkom

31. marca 2015 študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne diskutovali s bývalým poslancom NR SR a kandidátom na prezidenta SR 2014 Radoslavom Procházkom na tému Slovensko v EÚ. R. Procházka v reakcii na otázky študentov vyslovil odvážny súkromný predpoklad o vystúpení Grécka z Európskej menovej únie už v priebehu roka 2015. Pre Slovensko má zostať prioritou byť plnohodnotným členom Euróspkej únie, pretože Slovensku prináša viac výhod ako nevýhod. V časti diskusie o konflikte na Ukrajine vyjadril Radoslav Procházka presvedčenie o väčšom diele zodpovednosti Ruskej federácie. Na záver sa študenti dotkli aj vnútropolitickej situácie. Študentov zaujímali najmä politické strany s ktorými by potenciálne R. Procházka chcel spolupracovať na vládnej úrovni.

Študenti katedry politológie sa zúčastnili panelovej diskusie v Národnej rade SR

V utorok 11. novembra 2014 sa študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zúčastnili celoslovenskej panelovej diskusie k téme Nežnej revolúcie. Diskusia sa konala v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky a pokračovala oficiálnym banketom na Bratislavskom hrade. Študenti dostali príležitosť diskutovať o témach a vývoji udalostí počas novembra 1989 s účastníkmi revolúcie. V priestoroch NR SR bola pre študentov pripravená aj prezentácia politických strán. Po panelovej diskusii sa študenti presunuli do priestorov Bratislavského hradu, kde ich privítal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a premiér Robert Fico. Počas celého dňa mali možnosť diskutovať o rôznych problémoch s osobnosťami verejného a politického života.

Ako ďalej Ukrajina?

4. novembra 2014 sa na pôde Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konala ďalšia diskusia so zástupcom Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigoriom Mesežnikovom, ktorý na Ukrajine strávil niekoľko ostatných mesiacov. Vzhľadom na vysoko aktuálnu a polarizujúcu politickú tému viedol G. Mesežnikov otovorenú diskusiu, ktorej súčasťou bolo kritické oponovanie z radov študentov politológie a Európskych a globálnych štúdií. G. Mesežnikov v diskusii odmietol hodnotenie krízy na Ukrajine ako veľmocenskú hru USA a Ruska, pričom diskusiu so študentmi vyprovokovalo jeho hodnotenie situácie ako dôsledok jednostranného zásahu Ruska na východe Ukrajiny. Záznam z diskusie je možné pozrieť si na youtube kanále Katedry politológie TnUAD. Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní. Zakladateľmi boli Martin Bútora, Zora Bútorová, František Šebej, Grigorij Mesežnikov, Péter Hunčík, Oľga Gyárfášová, Vladimír Krivý a Ivan Mikloš.