Politológia - rigorózne konanie

RIGORÓZNE SKÚŠKY V ŠTUDIJNOM ODBORE POLITICKÉ VEDY

 

Termíny odovzdania práce: do 30. 4.

Termín rigoróznej skúšky: do šiestich mesiacov od konca termínu určeného na odovzdanie  rigoróznej práce; najneskôr mesiac pred konaním rigoróznej skúšky rektor oznámi písomne uchádzačovi miesto a termín konania rigoróznej skúšky                    

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000065375/8180                 

Variabilný symbol: 19003

Referenčné číslo: 5699687

IBAN: SK1381800000007000065375

 

V zmysle § 53 článku 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov, môžu absolventi vysokých škôl, ktorí získali titul „magister“ v študijnom odbore Politické vedy alebo príbuznom študijnom odbore vykonať rigoróznu skúšku v študijnom odbore Politické vedy. Neoddeliteľnou súčasťou rigoróznej skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce.

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v  Trenčíne udelí úspešnému uchádzačovi akademický titul „doktor filozofie“, v skratke „PhDr.“

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce, ktorá je súčasťou rigoróznej skúšky, má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti tvorivým spôsobom aplikovať v praxi.

Rigorózna skúška je verejná a začína obhajobou rigoróznej práce, pri ktorej sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam v oponentských posudkoch a odpovedá na otázky členov komisie. Rigorózna skúška pokračuje ústnou skúškou z dvoch študijných predmetov.

Poplatok za rigorózne konanie:   500 €

Potvrdenie o zaplatení poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigoróznej skúšky je podmienkou účasti na rigoróznej skúške.

 

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu:    15 €

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný zaplatiť finančné náklady spojené so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu a s promóciou  a to najneskôr do 14 dní po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky.

 

Uchádzač sa prihlasuje do rigorózneho konania odovzdaním vyplnenej prihlášky a odovzdaním dokladov
o ukončenom magisterskom stupni vzdelania v odbore politológia alebo v príbuznom odbore.

 

Uchádzač je povinný predložiť samostatne spracovanú prácu do 18 mesiacov od podania prihlášky – odovzdáva sa v 3 exemplároch. V prípade neodovzdania práce je tento proces ukončený.

 

Práca je hodnotená dvomi posudzovateľmi: v prípade dvoch negatívnych posudkov je práca vrátená na prepracovanie (uchádzač má právo na jeden opravný variant na základe nižšie uvedených podmienok).

 

V prípade neúspechu na rigoróznej skúške má uchádzač právo na jeden opravný termín pri zaplatení 50% poplatku za rigorózne konanie. Uchádzač zaplatí 50% poplatku aj v prípade, že sa mu práca vráti na prepracovanie. V prípade opätovného neúspechu na rigoróznej skúške alebo v prípade opätovných negatívnych posudkov oboch oponentov je pokračovanie ukončené bez získania titulu.

Okruhy tém:

  1. politický systém (vývoj, dejiny, štruktúra)
  2. reálna politika (sociálna politika, parlamentné strany, volebné systémy)
  3. sociálny vývoj (aktuálna štruktúra, transformačný proces)
  4. medzinárodné vzťahy
  5. osobnosti v politike (zameranie na ich politické aktivity, nie na životopis)

reálna politika (sociálna politika, parlamentné strany, volebné systémy)

 

Podmienkami  úspešného absolvovania rigoróznej skúšky budú:

  • Odovzdanie rigoróznej práce v rozsahu 60 – 80 strán a aspoň 1 kladný posudok (z 2 možných).
    V  prípade 1 negatívneho posudku sa obhajoba koná. Ak budú oba posudky negatívne, prácu treba prepracovať a rigorózna skúška sa odloží..
  • Absolvovanie rigoróznej skúšky z predmetov:

1. Definičná teória

2. Politické myslenie v industriálnej ére

Okruhy otázok rigoróznej škúšky