Politológia I. stupeň

Podmienky prijatia na štúdijný program politológia pre akademický rok 2020/2021

Názov študijného programu:   Politológia

Štandardná dĺžka štúdia:         

denné štúdium:     3 roky

externé štúdium:    4 roky

Vyučovací jazyk:      slovenský jazyk

Dosiahnutý akademický titul:    Bc.

Plánovaný počet prijatých uchádzačov:               

denné štúdium:     15

externé štúdium:    5

Informácie o podmienkach prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium:   úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Spôsob overovania schopností:   bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Pre zahraničných uchádzačov:  podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie o prihláške na štúdium

Termín podania prihlášky:           21. september 2020

Povinné prílohy:             

1.    Notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (Tohtoroční maturanti prinesú tento doklad ihneď po prijatí, najneskôr však v deň zápisu na štúdium).

2.    Kópiu koncoročného vysvedčenia za posledný ročník strednej školy.

 

Overené fotokópie dokladov o ukončení stredoškolského vzdelania stačí dodať ku dňu zápisu.

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Údaje o platbe za prihlášku:

Poplatok za prijímacie konanie:                19,- euro

Banka:  Štátna pokladnica

Účet:     SK1381800000007000065375

Variabilný symbol:          19002

Špecifický symbol:          Rodné číslo uchádzača bez lomky

Správa pre prijímateľa:                 Meno a priezvisko uchádzača

Adresa fakulty:                Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

Doplňujúce informácie pre uchádzača

Prihláška na Bc. štúdium:

Na CUP KP sa môže uchádzač prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nemusí vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači a priamo ju môže odoslať na študijné oddelenie. Uchádzač nemusí vypisovať do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

 

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

 Všeobecné podmienky a informácie:

• Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

• Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

• Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods. 3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Profil absolventa:

Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov v politologickom myslení. Bude sa vedieť orientovať v problematike organizácie a riadenia spoločnosti, fungovania regiónov vnútri spoločnosti a cezhraničnej spolupráce. Zároveň získa jazykovú výbavu, komunikačné a  prezentačné zručnosti na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia je profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, nadnárodných spoločností a v novinárskej práci. Na svoje profesionálne pôsobenie bude mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.

Uplatnenie v praxi: Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektora, občianske združenia, nadácie, subjekty špecializujúce sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu a nadnárodné spoločnosti.

Kontakt: Mgr. Katarína Hrnčárová, študijná referentka /   koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

032/7400 911

katarina.hrncarova@tnuni.sk

www.politologia.tnuni.sk 

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky. Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky. Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

• meno a priezvisko žiadateľa;

• adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;

• predmet žiadosti;

• názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;

• rok ukončenia štúdia žiadateľa;

•  podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

• kópia dokladu totožnosti;

• osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;

• doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní,  vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní. Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti sú najmä:

•  kópia dokladu totožnosti;

•  osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;

•  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;

•  osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;

•  informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);

•  overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;

• doklad o zaplatení správneho poplatku.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

•  o uznaní dokladu o vzdelaní;

•  zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;

•  uložení rozdielovej skúšky.