Politológia I. stupeň

Podmienky prijatia na štúdijný program politológia pre akademický rok 2018/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študijný odbor 3.1.6 Politológia

študijný program Politológia

Študijné oddelenie, Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín,  katarina.hrncarova@tnuni.sk 032/7400 911;   www.politologia.tnuni.sk 

 

 

Termín podania prihlášky

1. termín* do :                                                      do 18. august 2018

Vyučovací jazyk:                                                  slovenský

Poplatok za prijímacie konanie:                        35 €          

Banka:                                                                  Štátna pokladnica

Účet:                                                                     SK1381800000007000065375     

Variabilný symbol:                                              19002

Špecifický symbol:                                             XXXXXXXXXX

(uvádza sa len pri bankovom prevode)

 • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

Referenčné číslo:                                                5699687

(uvádza sa len na poštovej poukážke)                  

Adresa:                                                                 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, 

                                                                              Študentská 2, 911  50 Trenčín

 

Akreditované študijné programy      Forma štúdia/      Dosiahnutý titul    Plánovaný počet prijatých uchádzačov

                                                               dĺžka štúdia

Politológia                                               denná / 3r.             Bc.                           30

Politológia                                               externá / 4r.           Bc.                           15

 

Podmienky prijatia

Študijný program Politológia bakalárske štúdium

 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe Politológia je ukončené stredoškolské vzdelanie.

 

 • prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná a podaná na tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) – všetky osobné údaje, forma štúdia, kód strednej školy, číslo študijného odboru + požadované prílohy, t.j.
   • povinnou prílohou je overená fotokópia maturitného vysvedčenia
   • vpísané predmety a koncoročné známky za tri ročníky, potvrdené školou (tohtoroční maturanti), uchádzač je povinný si vypočítať priemer známok za jednotlivé ročníky a uviesť ho v prihláške
   • podpísaný životopis
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na  3. stranu prihlášky

 

 

Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

 

Tohtoroční maturanti predložia  overenú fotokópiu koncoročného vysvedčenia za  4. ročník a overené maturitné vysvedčenie najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Pokyny pre študentov, ktorí už maturovali:

 • prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná a podaná na tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) – všetky osobné údaje, forma štúdia, kód strednej školy, číslo študijného odboru + požadované prílohy, t.j.
   • vpísané predmety a koncoročné známky za všetky ročníky,  známky z maturitnej skúšky, uchádzač je povinný si vypočítať priemer známok za jednotlivé ročníky a maturitu a uviesť ho v prihláške
   • overené fotokópie všetkých vysvedčení a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
   • podpísaný životopis
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na  3. stranu prihlášky
   • vyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu

 _______________________

* Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov. Termín prípadného druhého kola prijímacieho konania bude v tomto prípade do 18. augusta 2018.

 

 

 

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

 

Podmienky pre zahraničných študentov:

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, je pri prihláške na bakalárske štúdium na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, povinný predložiť doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktoré získal v zahraničí. Doklad vydáva Okresný úrad v SR - odbor školstva, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla univerzity, ak žiadateľ nemá pobyt v SR.

 

Ak uchádzač získal:

 • vzdelanie v rámci krajín EU - žiada vydanie potvrdenia o rovnocennosti dosiahnutého vzdelania,
 • vzdelanie mimo krajín EU - žiada o nostrifikáciu dokladov o získanom vzdelaní.

 

Profil absolventa:

Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov v politologickom myslení. Bude sa vedieť orientovať v problematike organizácie a riadenia spoločnosti, fungovania regiónov vnútri spoločnosti a cezhraničnej spolupráce. Zároveň získa jazykovú výbavu, komunikačné a  prezentačné zručnosti na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia je profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, nadnárodných spoločností a v novinárskej práci. Na svoje profesionálne pôsobenie bude mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.

 

Uplatnenie v praxi:

Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne
a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektora, občianske združenia, nadácie, subjekty špecializujúce sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu a nadnárodné spoločnosti.

 

 

Politológia I. stupeň - anglický jazyk 2018/ 2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študijný odbor 3.1.6 Politológia

študijný program Politológia (v anglickom jazyku)

Študijné oddelenie, Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín,  katarina.hrncarova@tnuni.sk 032/7400 911;   www.politologia.tnuni.sk 

 

 

Termín podania prihlášky

1. termín* do :                                                      do 18. august 2018

Vyučovací jazyk:                                                  anglický

Poplatok za prijímacie konanie:                        35 €          

Banka:                                                                  Štátna pokladnica

Účet:                                                                     SK1381800000007000065375     

Variabilný symbol:                                              19002

Špecifický symbol:                                             XXXXXXXXXX

(uvádza sa len pri bankovom prevode)

 • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

Referenčné číslo:                                                5699687

(uvádza sa len na poštovej poukážke)                  

Adresa:                                                                 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, 

                                                                              Študentská 2, 911  50 Trenčín

 

Akreditované študijné programy      Forma štúdia/      Dosiahnutý titul    Plánovaný počet prijatých uchádzačov

                                                               dĺžka štúdia

Politológia                                               denná / 3r.             Bc.                           10

Politológia                                               externá / 4r.           Bc.                           15

 

Podmienky prijatia

Študijný program Politológia bakalárske štúdium

 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe Politológia je ukončené stredoškolské vzdelanie.

 

 • prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná a podaná na tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) – všetky osobné údaje, forma štúdia, kód strednej školy, číslo študijného odboru + požadované prílohy, t.j.
   • povinnou prílohou je overená fotokópia maturitného vysvedčenia
   • vpísané predmety a koncoročné známky za tri ročníky, potvrdené školou (tohtoroční maturanti), uchádzač je povinný si vypočítať priemer známok za jednotlivé ročníky a uviesť ho v prihláške
   • podpísaný životopis
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na  3. stranu prihlášky

 

 

Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

 

Tohtoroční maturanti predložia  overenú fotokópiu koncoročného vysvedčenia za  4. ročník a overené maturitné vysvedčenie najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Pokyny pre študentov, ktorí už maturovali:

 • prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná a podaná na tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) – všetky osobné údaje, forma štúdia, kód strednej školy, číslo študijného odboru + požadované prílohy, t.j.
   • vpísané predmety a koncoročné známky za všetky ročníky,  známky z maturitnej skúšky, uchádzač je povinný si vypočítať priemer známok za jednotlivé ročníky a maturitu a uviesť ho v prihláške
   • overené fotokópie všetkých vysvedčení a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
   • podpísaný životopis
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na  3. stranu prihlášky
   • vyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu

 _______________________

* Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov. Termín prípadného druhého kola prijímacieho konania bude v tomto prípade do 18. augusta 2018.

 

 

 

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

 

Podmienky pre zahraničných študentov:

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, je pri prihláške na bakalárske štúdium na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, povinný predložiť doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktoré získal v zahraničí. Doklad vydáva Okresný úrad v SR - odbor školstva, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla univerzity, ak žiadateľ nemá pobyt v SR.

 

Ak uchádzač získal:

 • vzdelanie v rámci krajín EU - žiada vydanie potvrdenia o rovnocennosti dosiahnutého vzdelania,
 • vzdelanie mimo krajín EU - žiada o nostrifikáciu dokladov o získanom vzdelaní.

 

Profil absolventa:

Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov v politologickom myslení. Bude sa vedieť orientovať v problematike organizácie a riadenia spoločnosti, fungovania regiónov vnútri spoločnosti a cezhraničnej spolupráce. Zároveň získa jazykovú výbavu, komunikačné a  prezentačné zručnosti na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia je profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, nadnárodných spoločností a v novinárskej práci. Na svoje profesionálne pôsobenie bude mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.

 

Uplatnenie v praxi:

Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne
a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektora, občianske združenia, nadácie, subjekty špecializujúce sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu a nadnárodné spoločnosti.