Politológia I. stupeň

Podmienky prijatia na štúdijný program politológia pre akademický rok 2020/2021

Názov študijného programu:   Politológia

Štandardná dĺžka štúdia:         

denné štúdium:     3 roky

externé štúdium:    4 roky

Vyučovací jazyk:      slovenský jazyk

Dosiahnutý akademický titul:    Bc.

Plánovaný počet prijatých uchádzačov:               

denné štúdium:     15

externé štúdium:    5

Informácie o podmienkach prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium:   úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Spôsob overovania schopností:   bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Pre zahraničných uchádzačov:  podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie o prihláške na štúdium

Termín podania prihlášky:           30. jún 2020

Povinné prílohy:             

1.    Notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (Tohtoroční maturanti prinesú tento doklad ihneď po prijatí, najneskôr však v deň zápisu na štúdium).

2.    Kópiu koncoročného vysvedčenia za posledný ročník strednej školy.

Údaje o platbe za prihlášku:

Poplatok za prijímacie konanie:                19,- euro

Banka:  Štátna pokladnica

Účet:     SK1381800000007000065375

Variabilný symbol:          19002

Špecifický symbol:          Rodné číslo uchádzača bez lomky

Správa pre prijímateľa:                 Meno a priezvisko uchádzača

Adresa fakulty:                Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

Doplňujúce informácie pre uchádzača

Prihláška na Bc. štúdium:

Na CUP KP sa môže uchádzač prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nemusí vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači a priamo ju môže odoslať na študijné oddelenie. Uchádzač nemusí vypisovať do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

 

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

 Všeobecné podmienky a informácie:

• Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).

• Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

• Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods. 3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Profil absolventa:

Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov v politologickom myslení. Bude sa vedieť orientovať v problematike organizácie a riadenia spoločnosti, fungovania regiónov vnútri spoločnosti a cezhraničnej spolupráce. Zároveň získa jazykovú výbavu, komunikačné a  prezentačné zručnosti na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia je profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, nadnárodných spoločností a v novinárskej práci. Na svoje profesionálne pôsobenie bude mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.

Uplatnenie v praxi: Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektora, občianske združenia, nadácie, subjekty špecializujúce sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu a nadnárodné spoločnosti.

Kontakt: Mgr. Katarína Hrnčárová, študijná referentka /   koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

032/7400 911

katarina.hrncarova@tnuni.sk

www.politologia.tnuni.sk 

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky. Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky. Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

• meno a priezvisko žiadateľa;

• adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;

• predmet žiadosti;

• názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;

• rok ukončenia štúdia žiadateľa;

•  podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

• kópia dokladu totožnosti;

• osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;

• doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní,  vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní. Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti sú najmä:

•  kópia dokladu totožnosti;

•  osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;

•  výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;

•  osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;

•  informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);

•  overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;

• doklad o zaplatení správneho poplatku.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

•  o uznaní dokladu o vzdelaní;

•  zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;

•  uložení rozdielovej skúšky.

Conditions of admission for academic year 2020/2021

Information about the study program

Study program name:

Political Science

Standard length of study:

 full-time study: 3 years

 external study:  4 years

Form of study:

daily and external

Study language

English

Achieved academic title:

Bc.

Planned a number of accepted candidates:

full-time study: 10

external study:  5

 

 

Information about admission conditions

Basic admission condition for study:

Full secondary education.

Ability verification method:

No acceptance test, based on the results of the previous study

For foreign applicants:

The admission conditions for foreign students are identical to the admission conditions for Slovak students.

Information about the application form

Application deadline:

June 30, 2020

Mandatory attachments:

1.        certified photocopy of a school-leaving certificate by a notary or a Registrar (not a secondary school) (This year's graduates will receive this document as soon as they are received but at the latest on the day of enrollment).

2.       A copy of the final certificate of the last grade of the secondary school.

Payment details for the application:

Admission fee:

19 €

Bank:

Štátna pokladnica

Account:

SK1381800000007000065375

Variable symbol:

19002

Specific symbol:

Birth number of the candidate without a slash

information to recipient:

Name and surname of the applicant

Address of the faculty:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

 

 

Additional information for the applicant

 

Application for bachelor study programme:

The applicant could apply easily and quickly via electronic application form, which applicant does not need to fill out by hand. The applicant can fill out the application form from the comfort of home and directly send it to our study department. The applicant does not need to fill out all subjects and results obtained during secondary school. The applicant does not need the confirmation of medical status.

The written application is submitted on the prescribed form for the first stage of university study (A3 format). In order to speed up communication if the application is incomplete, we ask the applicants for a correct and valid e-mail address on the application form.

Terms are published on the University's website https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

 

Study fees:

Study fees are based on the TNUAD guideline called Determination of Tuition and Fees associated with the study at the TNUAD valid in the current academic year.

 

General conditions and information:

· The applicant can send only one application form to the Political science study programme and mark one form of study (daily or external).

· The decision on admission / non-admission to the study will be sent to the applicant in written form no later than 30 days after the validation of application (verification of fulfilment of all admission conditions).

• Applicant who has received a decision of acceptance is required to enrol according to the instructions he/she receives in written form together with the decision of admission to study.

• According to Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, as amended, Section 59 (3), faculties have the right to require from the received applicants information on whether they want to enrol for study. If the applicant fails to provide the information in due time, he/she will be denied the right to enrol in the study.

 

Graduate profile:

The graduate of Political Studies will have a sufficient theoretical basis of knowledge from the scientific politology disciplines, Comparative Political Science, Political Sociology, History of Political Theories, and Current Trends in Political Thinking. He/she will be able to orientate in the issues of organization and management of society, the functioning of regions within society and cross-border cooperation. At the same time, he/she acquires language skills, communication and presentation skills to enter and apply professionally in several areas of society (public administration, civic associations, mass media, international organizations). He/she will be ready to independently, creatively and efficiently address current issues of company development, present alternatives, and effectively communicate with partners both in the domestic and foreign policy. Another option is professional work in the field of political counselling, scientific research, political life, multinational companies and journalism. He/she will have adequate foreign language skills for his /her professional activity.

 

Practical Application

The important sphere of practical application for graduates of the Political Science Department is the structure of state and public administration (state and local institutions of the national, regional and local level) as well as third sector entities, civic associations, foundations, specialists in public opinion research and market research and multinational corporations.

 

Contact: Mgr. Katarína Hrnčárová

               Study Assistant / Coordinator for Students with Specific Needs

               032/7400 911

               katarina.hrncarova@tnuni.sk

               www.politologia.tnuni.sk 

 

 

Information for applicants from abroad

 

1. The same conditions apply to applicants from the Czech Republic as for applicants from the Slovak Republic.

 

2. For applicants with whom the Slovak Republic has a contract on the mutual recognition of equivalence of educational documents or the state of the European Higher Education Area.

 

Under Act § 39 no. 422/2015 Coll. on the recognition of educational documents and on the recognition of professional qualifications and on the amendment and supplementation of certain laws (hereinafter referred to as "the Act"), the evidence of education under Section 33, part 1 of the Act and § 36 par. 1 and 2 of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or a third State with which an international agreement on the mutual recognition of equivalence of educational documents has been concluded (the Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) the Slovak Republic is bound to be recognized as equivalent automatically for the purposes of continuing education.

If it is a certificate of education pursuant to § 33 par. 1 of the Act issued by the recognized European Higher Education Institutions (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, The   Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom and Belarus) for the purposes of continuing education, the level of education is recognized as equivalent automatically.

 

The applicant shall submit a written application for recognition of the education document, which must include:

 

·         name and surname of the applicant;

·         address of permanent residence or similar residence of the applicant;

·         the subject of the request;

·         the name and address of the recognized educational institution which issued the education document;

·         year of completion of the applicant's study;

·         signature of the applicant.


The attachments are mostly:

 

·         a copy of the identity document;

·         certified copies of completed education papers;

·         proof of payment of the administrative fee.


The applicant is required to submit a certified translation of the documents into the Slovak language. TnUAD consider the request within 7 days of receipt of the request. If the application does not have the prescribed formalities, the proceedings shall be interrupted and shall ask the applicant to complete the missing documents or to remedy the deficiencies of the application. TnUAD will issue within 15 days of receipt of the complete application a decision stating with which evidence of education the evidence of education is equivalent.

 

3. For applicants from another Member State or a third country

 

Under § 33 par. (1) of the Act on the Recognition of a Certificate of Education issued by a recognized university in another Member State or in a third State for the purpose of continuing the studies shall be decided by the TnUAD, which carries out study programs in the same study or related fields of study as indicated in the education document.

 

The applicant shall submit a written application for recognition of an education document, which shall include the information referred to in point 2. The attachments are in particular:

·         a copy of the identity document;

·         certified copies of completed education papers;

·         a statement of completed subjects and examinations carried out;

·         a certified copy of an appendix to the higher education diploma, if it is issued by a recognized college;

·         information on previously achieved education before the education, which is a subject of the application (a copy is sufficient);

·         verification of the authenticity of the signatures and the stamp of the school stamp on the evidence of education by the authorities of a Member State or a third State competent for its verification, unless otherwise provided in an international agreement;

·         proof of payment of the administrative fee.

 

TnUAD, within the meaning of Section 34 of the Act, decides on the recognition of educational documents within two months of receipt of the complete application and decides:

 

·         on recognition of the education document;

·         rejection of the application for recognition of the education document;

·         assigning the difference test.